ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pygmy

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pygmy-, *pygmy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pygmy(n) ชนเผ่าปิ๊กมี่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้
pygmy(n) คนแคระ
pygmy(adj) แคระ, See also: แคระแกร็น, เตี้ยมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pygmy(พิก'มี) n. ชนผิวดำตัวเล็กในทวีปแอฟริกาแถบเส้นศูนย์สูตร, See also: pygmy n. คนแคระ คนร่างเล็กสิ่งที่มีความสำคัญเล็กน้อย adj. เกี่ยวกับคนแคระดังกล่าว, เล็กมาก, แทบไม่สำคัญ pygmoid adj. pygmyish adj. pygmyism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pygmy(n) คนแคระ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pygmyIt's "I Dig A Pygmy" by Charles Haultrey on the deaf aids.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ๋ว[jiu] (adj) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee  FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée
คนแคระ[khon khrae] (n) EN: dwarf ; dwarfish person ; midget ; pygmy  FR: nain [m] ; nabot [m] (péj.)
กระแตเล็ก[krataē lek] (n, exp) EN: Pygmy Treeshrew
นกหัวขวานด่างแคระ[nok hūa khwān dāng khraē] (n, exp) EN: Grey-capped Woodpecker ; Grey-capped Pygmy Woodpecker  FR: Pic à coiffe grise [f] ; Pic pygmée [m]
นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว[nok jap malaēng sī fā jiu] (n, exp) EN: Pygmy Blue Flycatcher  FR: Gobemouche pygmée [m] ; Muscicapelle pygmée [m] ; Cyornis de Hodgson [m] ; Gobemouche bleu pygmée [m]
นกจู๋เต้นจิ๋ว[nok jū ten jiu] (n, exp) EN: Pygmy Wren-Babbler  FR: Turdinule maillée [f] ; Timalie pygmée ; Turdinule pygmée [f] ; Pnoepyga à poitrine maillée
เป็ดคับแค[pet khapkhaē] (n) EN: Cotton Pygmy-Goose  FR: Anserelle de Coromandel [f] ; Sarcelle de Coromandel [f] ; Oie pygmée de Coromandel [f]
วาฬหัวทุยเล็ก[wān hūa thui lek] (n, exp) EN: Pygmy Sperm Whale
วาฬเพชฌฆาตเล็ก[wān phetchakhāt lek] (n, exp) EN: Pygmy Killer Whale
ย่อม[yǿm] (adj) EN: small ; tiny ; little ; undersized ; pygmy ; diminutive ; mini ; moderate ; smallish

CMU English Pronouncing Dictionary
PYGMY P IH1 G M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pygmy (n) pˈɪgmiː (p i1 g m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俾格米[bǐ gé mǐ, ㄅㄧˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧˇ, ] Pygmy, #272,005 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pygmäe {m}; Zwergmensch {m} | Pygmäen {pl}; Zwergmenschen {pl}pygmy | pygmies [Add to Longdo]
Zwergscharbe {f} [ornith.]Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) [Add to Longdo]
Sperlingskautz {m} [ornith.]Pygmy Owl [Add to Longdo]
Spixnachtschwalbe {f} [ornith.]Pygmy Nightjar [Add to Longdo]
Zwergsalangane {f} [ornith.]Pygmy Swiftlet [Add to Longdo]
Däumlingssegler {m} [ornith.]Pygmy Swift [Add to Longdo]
Erzfischer {m} [ornith.]Pygmy Kingfisher [Add to Longdo]
Kurzschnabel-Honiganzeiger {m} [ornith.]Pygmy Honeyguide [Add to Longdo]
Zwergameisenschlüpfer {m} [ornith.]Pygmy Antwren [Add to Longdo]
Abbottraupenfänger {m} [ornith.]Pygmy Cuckoo Shrike [Add to Longdo]
Moostimalie {f} [ornith.]Pygmy Wren Babbler [Add to Longdo]
Zwergbuschtimalie {f} [ornith.]Pygmy Tree Babbler [Add to Longdo]
Goldhähnchen-Blauschnäpper {m} [ornith.]Pygmy Blue Flycatcher [Add to Longdo]
Däumlingsschnäpper {m} [ornith.]Pygmy Batis [Add to Longdo]
Zwergmeise {f} [ornith.]Pygmy Tit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオイソハゼ[aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アオギハゼ[aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アカイソハゼ[akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
イソハゼ[isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
イワヒメオオトカゲ[iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pygmy
   n 1: an unusually small individual [syn: {pygmy}, {pigmy}]
   2: any member of various peoples having an average height of
     less than five feet [syn: {Pygmy}, {Pigmy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top