ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puzzle

P AH1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puzzle-, *puzzle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puzzle(vt) ทำให้งง, See also: ทำให้สับสน, Syn. bewilder, perplex
puzzle(n) ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. engima, riddle, mystery, problem, Ant. answer
puzzle(n) คนที่เข้าใจยาก
puzzled(adj) ซึ่งงุนงง, See also: ซึ่งสับสน, Syn. bewildered, perplexed
puzzle out(phrv) เข้าใจ, See also: หาคำตอบให้กับ, Syn. figure out, make out
puzzlement(n) ความสับสน, Syn. confusion, wonder
puzzle over(phrv) คิดหนักเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puzzle(พัส'เซิล) n. ปัญหา,ปัญหายุ่งยาก,ปริศนา,เรื่องฉงนสนเท่ห์,สภาวะที่ซับซ้อน vt. ทำให้ฉงนสนเท่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่ง. vi. ครุ่นคิดหนัก,ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง, See also: puzzle out แก้ปัญหาโดยความพยายามหรือไตร่ตรอง puzzledly adv. puzzlingly adv.
chinese puzzlen. สิ่งที่สลับซับซ้อน,ปัญหาที่ยุ่งยาก,ปัญหาที่น่าเวียนหัว
crossword puzzle(ครอส'เวิร์ด-) n. ปริศนาอักษรหรือคำไขว้,คำไขว้,อักษรไขว้

English-Thai: Nontri Dictionary
puzzle(n) ปริศนา,ปัญหา,ควานงุนงง,ความสนเท่ห์,ความฉงน
puzzle(vt) ทำให้เป็นปริศนา,ทำให้ฉงน,ทำให้งง,ทำให้สนเท่ห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Puzzlesปริศนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puzzleHave you worked the puzzle out?
puzzleHe frowned in puzzlement.
puzzleHe is involved in working out a crossword puzzle.
puzzleHe seemed quite puzzled how to answer the question.
puzzleHe was involved in the puzzle.
puzzleHe was puzzled about what to answer.
puzzleHe was puzzled at the question.
puzzleHe was very puzzled.
puzzleHis behavior puzzled me.
puzzleHow he escaped still puzzles us.
puzzleI can't figure out how to solve the puzzle.
puzzleI can't finish this part of the puzzle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทายปัญหา(v) ask a riddle, See also: puzzle out, Ant. ตอบปัญหา, Example: รายการยอดฮิตมักมีการแข่งขันทายปัญหา ใบ้คำ และวาดภาพ, Thai Definition: สร้างปัญหาขึ้นให้ตอบ
ปริศนาลายแทง(n) puzzle of clue to a hidden treasure, Example: นักโบราณคดีค้นหาสมบัติตามลายแทงปริศนา, Thai Definition: ข้อความที่เป็นปริศนาเป็นเครื่องแสดงขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ในดินเป็นต้น
ปริศนาธรรม(n) Dharma puzzle, See also: puzzle of religious precepts, Syn. ปริศนาในทางธรรม, ปัญหาในทางธรรม, Example: สามเณรกำลังศึกษาปริศนาธรรม
ปริศนา(n) puzzle, See also: riddle, enigma, conundrum, poser, Syn. ปัญหา, Example: คำพูดของเขาเป็นปริศนา, Count Unit: ข้อ, เรื่อง, Thai Definition: สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรปริศนา[aksøn pritsanā] (n, exp) EN: crossword puzzle  FR: mots croisés [mpl]
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ปัญหาที่ซับซ้อน[panhā thī sapsøn] (n, exp) EN: complicated problem ; Chinese puzzle   FR: casse-tête chinois [m]
พิศวง[phitsawong] (adj) EN: surprised ; puzzled ; bewildering  FR: étonné ; épaté ; surpris
ปริศนา[pritsanā] (n) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser  FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; colle [f] (fam.)
ปริศนาอักษรไขว้[pritsanā-aksønkhwai] (n) EN: crossword puzzle  FR: mots croisés [mpl] = mots-croisés [mpl]
สนเท่ห์[sonthē] (adj) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain

CMU English Pronouncing Dictionary
PUZZLE P AH1 Z AH0 L
PUZZLED P AH1 Z AH0 L D
PUZZLER P AH1 Z L ER0
PUZZLES P AH1 Z AH0 L Z
PUZZLEMENT P AH1 Z AH0 L M AH0 N T
PUZZLEMASTER P AH1 Z AH0 L M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puzzle (v) pˈʌzl (p uh1 z l)
puzzled (v) pˈʌzld (p uh1 z l d)
puzzler (n) pˈʌzlər (p uh1 z l @ r)
puzzles (v) pˈʌzlz (p uh1 z l z)
puzzlers (n) pˈʌzləz (p uh1 z l @ z)
puzzlement (n) pˈʌzlmənt (p uh1 z l m @ n t)
puzzlements (n) pˈʌzlmənts (p uh1 z l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纳闷[nà mèn, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ, / ] puzzled; bewildered, #13,453 [Add to Longdo]
纳闷儿[nà mèn r, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ ㄖ˙, / ] puzzled; bewildered, #77,754 [Add to Longdo]
迷瞪[mí dèng, ㄇㄧˊ ㄉㄥˋ, ] puzzled; bewildered; infatuated, #112,859 [Add to Longdo]
惊错[jīng cuò, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ, / ] puzzled; surprised and nonplussed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puzzle {n}; Puzzlespiel {n}jigsaw (puzzle) [Add to Longdo]
Vexierschloss {n}puzzle lock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きょとんと[kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement [Add to Longdo]
アクロステックパズル;アクロスティックパズル[akurosutekkupazuru ; akurosuteikkupazuru] (n) acrostic puzzle [Add to Longdo]
クロスワードパズル[kurosuwa-dopazuru] (n) crossword puzzle [Add to Longdo]
ジグソー[jiguso-] (n) (1) (abbr) (See 糸鋸) jigsaw; (2) (See ジグソーパズル) jigsaw (puzzle) [Add to Longdo]
ジグソーパズル(P);ジグゾーパズル;ジクソーパズル;ジクゾーパズル[jiguso-pazuru (P); jiguzo-pazuru ; jikuso-pazuru ; jikuzo-pazuru] (n) jigsaw puzzle; (P) [Add to Longdo]
スリザーリンク[suriza-rinku] (n) slither link (popular Japanese number puzzle) [Add to Longdo]
ナンクロ[nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ナンバークロス[nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
パズル[pazuru] (n) puzzle; (P) [Add to Longdo]
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puzzle
   n 1: a particularly baffling problem that is said to have a
      correct solution; "he loved to solve chessmate puzzles";
      "that's a real puzzler" [syn: {puzzle}, {puzzler},
      {mystifier}, {teaser}]
   2: a game that tests your ingenuity
   v 1: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--
      I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This
      question really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick},
      {get}, {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose},
      {bewilder}, {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel},
      {amaze}, {dumbfound}]
   2: be uncertain about; think about without fully understanding
     or being able to decide; "We puzzled over her sudden
     departure"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top