ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put into

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put into-, *put into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put into(phrv) วางใน, Syn. fit into
put into(phrv) เพิ่ม, See also: เสริม, เติม
put into(phrv) ใส่ (เสื้อผ้า), See also: ปู ผ้า
put into(phrv) มอบให้ (ดูแล), See also: มอบ, Syn. place in, put in
put into(phrv) จัดอันดับ (ในการแข่งขัน), Syn. place behind, place in
put into(phrv) ทำให้อยู่ในสภาพ / ตำแหน่ง (ไม่ดี) เพราะ, Syn. place in, put in
put into(phrv) (เรือ) เทียบท่า, See also: จอดเทียบ, Syn. put in, put in for
put into(phrv) แปล (เป็นภาษา), See also: พูดแสดงความคิด, Syn. put in
put into(phrv) ใส่เงิน, Syn. put in
put into(phrv) พยายามทำ (บางสิ่ง), Syn. put in

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put intoAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
put intoHe promised political reforms would be put into practice.
put intoHis plan was put into action.
put intoHis theories were put into effect.
put intoHow many satellites have been put into orbit round the earth?
put intoIf this proposal is put into practice, the business world will be affected to a significant degree.
put intoIt doesn't taste all that great for all the effort and technique the chef put into it.
put intoIt is true that yours is a good idea, but I am afraid it will be hard to put into practice.
put intoIt was something she did not want to put into words.
put intoI was afraid of being put into a closet.
put intoThe criminal was arrested and put into prison.
put intoThe money was put into a special fund to buy books for the school library.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝากฝัง(v) entrust, See also: put into the care of, put something in somebody's charge, Example: ผมจึงขอร้องคุณพ่อให้ช่วยฝากฝังผมเป็นลูกศิษย์วัดคงคารามด้วย, Thai Definition: มอบหมายให้ช่วยอุปการะ
ออกใช้(v) put into practice, See also: exercise, Example: สภานิติบัญญัติผ่านร่างกฎหมายใหม่เพื่อออกใช้ให้ทันในปีนี้, Thai Definition: นำออกมาใช้
ออกใช้(v) put into practice, See also: exercise, Example: สภานิติบัญญัติผ่านร่างกฎหมายใหม่เพื่อออกใช้ให้ทันในปีนี้, Thai Definition: นำออกมาใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากฝัง[fākfang] (v) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge  FR: confier ; recommander
จุ่มน้ำ[jum nām] (v, exp) EN: dip into water ; dunk into water ; put into water ; douse  FR: plonger dans l'eau ; tremper dans l'eau
นำมาปฏิบัติ[nam mā patibat] (v, exp) EN: apply ; put into practice ; implement
นำไปปฏิบัติ[nam pai patibat] (v, exp) EN: put into practice
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice  FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติได้[patibat dāi] (v, exp) EN: put into effect ; be doable
ปฏิบัติการ[patibatkān] (v) EN: take action ; operate ; do ; perform ; carry out ; put into practice ; implement ; behave ; act ; service ; work  FR: opérer ; pratiquer ; accomplir
ประยุกต์[prayuk] (v) EN: apply ; adapt ; adjust ; make practical use ; put into action ; use  FR: appliquer ; mettre en application

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, ] put into operation; throw into battle; to put into, #1,014 [Add to Longdo]
[chuāi, ㄔㄨㄞ, ] put into, #15,813 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install [Add to Longdo]
格好をつける;格好を付ける[かっこうをつける;かっこをつける(ik), kakkouwotsukeru ; kakkowotsukeru (ik)] (exp,v1) (1) to make something look better; to put into (good, better) shape; (2) to put up a front; to pose; to pretend [Add to Longdo]
口に運ぶ[くちにはこぶ, kuchinihakobu] (exp,v5b) to put into the mouth; to eat [Add to Longdo]
口に出す[くちにだす, kuchinidasu] (exp,v5s) to put into words; to express [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
込める(P);籠める;篭める;罩める(oK)[こめる, komeru] (v1,vt) (1) to load (a gun, etc.); to charge; (2) to put into (e.g. emotion, effort); (3) to include (e.g. tax in a sales price); (v1,vi) (4) (See 立ち込める) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen; (P) [Add to Longdo]
実行に移す[じっこうにうつす, jikkouniutsusu] (exp,v5s) to put into effect; to put into practice [Add to Longdo]
実行に移る[じっこうにうつる, jikkouniutsuru] (v5r) to put into action [Add to Longdo]
実施中[じっしちゅう, jisshichuu] (n) being carried out; being put into practice [Add to Longdo]
実践[じっせん, jissen] (n,vs,adj-no) practice; practise; put into practice; put into practise; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top