ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put down-, *put down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put down(phrv) วางลง, Syn. lay down, place down
put down(phrv) ทำให้อวัยวะบางส่วนต่ำลง, See also: ก้ม
put down(phrv) (เครื่องบิน) แล่นลง, Syn. set down
put down(phrv) ยอมให้ลงจากรถ, Syn. alight from
put down(phrv) เลิกงาน, See also: ละทิ้งงาน
put down(phrv) กินหรือดื่มจำนวนมาก, Syn. pack away, put away
put down(phrv) จดบันทึก, Syn. write down
put down(phrv) จดลงบัญชี, See also: ใส่บัญชี, Syn. chalk up
put down(phrv) วางดาวน์ (สิ่งของ เช่น บ้าน), Syn. pay down
put down(phrv) เก็บสำรองไว้ (ใช้ในอนาคต), Syn. lay down

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put downHe put down his burden.
put downHe put down his racket.
put downHe put down his thoughts in his notebook.
put downHe put down the book on the table.
put downHe put down the pencil on the desk.
put downHe put down the rebellion in India.
put downI always put down good experiences in my diary.
put downI have to put down your new address.
put downI put down a rug under my desk.
put downI put down his address on paper.
put downI put down what I thought was useful to young men.
put downIt is wrong to put down his efforts to get better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูพื้น(v) lay the floor, See also: put down the flooring, Syn. ปูพื้นฐาน, Example: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น, Thai Definition: ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับ[dap] (v) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out  FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดูถูก[dūthūk] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner
ลงชื่อ[longcheū] (v) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name  FR: signer ; apposer sa signature ; parapher = parafer ; indiquer son nom
ลงนาม[longnām] (v) EN: sign ; autograph ; put down one's name  FR: signer ; apposer sa signature
ปลง[plong] (v) EN: dispose of ; put down ; lay down ; let down  FR: se débarasser de
ปราบ[prāp] (v) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out  FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ปราบกบฏ[prāp kabot] (v, exp) EN: put down a rebellion  FR: mater une révolte
ปราบปราม[prāpprām] (v) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish  FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ปราบปรามการจลาจล[prāpprām kān jalājon] (v, exp) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot  FR: mater une révolte
วาง[wāng] (v) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate  FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笔录[bǐ lù, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ, / ] put down (in writing); take down; notes; record, #21,401 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
筆を置く;筆を擱く[ふでをおく, fudewooku] (exp,v5k) to stop writing; to put down one's pen; to close (a letter) [Add to Longdo]
平らげる[たいらげる, tairageru] (v1,vt) to subjugate; to put down (trouble); to consume (food); to eat up [Add to Longdo]
立て替える[たてかえる, tatekaeru] (v1,vt) (1) to pay an advance; to put down money on something; (2) to pay for another; to pay someone else's debt as a loan to him; (P) [Add to Longdo]
舐める(P);嘗める;甞める[なめる, nameru] (v1,vt) (1) (uk) to lick; (2) to taste; (3) to experience (esp. a hardship); (4) to make fun of; to make light of; to put down; to treat with contempt; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put down
   v 1: cause to sit or seat or be in a settled position or place;
      "set down your bags here" [syn: {set down}, {put down},
      {place down}]
   2: put in a horizontal position; "lay the books on the table";
     "lay the patient carefully onto the bed" [syn: {lay}, {put
     down}, {repose}]
   3: cause to come to the ground; "the pilot managed to land the
     airplane safely" [syn: {land}, {put down}, {bring down}]
   4: reduce in worth or character, usually verbally; "She tends to
     put down younger women colleagues"; "His critics took him
     down after the lecture" [syn: {take down}, {degrade},
     {disgrace}, {demean}, {put down}]
   5: leave or unload; "unload the cargo"; "drop off the passengers
     at the hotel" [syn: {drop}, {drop off}, {set down}, {put
     down}, {unload}, {discharge}]
   6: put (an animal) to death; "The customs agents destroyed the
     dog that was found to be rabid"; "the sick cat had to be put
     down" [syn: {destroy}, {put down}]
   7: put down in writing; of texts, musical compositions, etc.
     [syn: {write down}, {set down}, {get down}, {put down}]
   8: make a record of; set down in permanent form [syn: {record},
     {enter}, {put down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top