ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put back

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put back-, *put back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put back(phrv) วางกลับ, See also: วางคืน, Syn. lay back, put forward
put back(phrv) ส่งคืน, Syn. be back, bring back
put back(phrv) ได้รับกลับคืนมาอีก, Syn. put on, take off
put back(phrv) (เรือ) แล่นกลับ, Syn. turn back
put back(phrv) ทำให้ได้เงิน (จำนวน) คืน, Syn. knock back, set back
put back(phrv) ทำให้ก้าวหน้าช้า, Syn. bring on
put back(phrv) เลื่อน, See also: เลื่อนไป, Syn. put off
put back(phrv) หมุนเข็มนาฬิกาเร็วขึ้น, Syn. go back, put ahead
put back(phrv) ย้ายไปห้องเรียนต่ำกว่าระดับที่คาด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put backCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
put backI had to put back the hotel reservations for Rome by three days.
put backPut back the book where you found it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับคืน(v) put back, See also: restore, give back, Syn. คืน, Example: มีคนนำกระเป๋ากลับคืนเจ้าของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลับคืน[klapkheūn] (v) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back  FR: restituer ; restaurer ; rétablir

Japanese-English: EDICT Dictionary
機嫌を直す;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up [Add to Longdo]
繰り戻す;繰戻す[くりもどす, kurimodosu] (v5s,vt) to put back [Add to Longdo]
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P) [Add to Longdo]
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) [Add to Longdo]
戻す[もどす, modosu] (v5s,vt) to restore; to put back; to return; to give back; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put back
   v 1: put something back where it belongs; "replace the book on
      the shelf after you have finished reading it"; "please put
      the clean dishes back in the cabinet when you have washed
      them" [syn: {replace}, {put back}]
   2: cost a certain amount; "My daughter's wedding set me back
     $20,000" [syn: {set back}, {knock back}, {put back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top