ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put away

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put away-, *put away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put away(phrv) เก็บเข้าที่, See also: เก็บไว้ในที่, Syn. pack away, tuck away
put away(phrv) กินหรือดื่มจำนวนมาก, Syn. pack away, put down
put away(phrv) เก็บเงิน, See also: เก็บรักษาเงิน, Syn. lay aside
put away(phrv) สำรองสินค้าไว้ให้, Syn. lay aside
put away(phrv) เลิกพิจารณา, See also: เลิกสนใจ, Syn. put off
put away(phrv) จับเข้าโรงพยาบาลประสาท (คำสุภาพ), See also: ตัดสินว่าวิกลจริต, Syn. lock away, lock up
put away(phrv) ฆ่าสัตว์ (คำสุภาพ), Syn. put down, put out
put away(phrv) จบชีวิตแต่งงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put awayDean can really put away the food.
put awayI put away the report card in the drawer for fear that Mother should see it.
put awayI was asked to put away all the papers we used at the meeting.
put awayMother told me to put away the dishes.
put awayPut away such a foolish idea.
put awayPut away your bicycle.
put awayPut away your books and notebooks.
put awayPut away your things.
put awayPut away your toys.
put awayPut away your wallet.
put awayShe put away a good deal of money.
put awayShe told her children to put away their toys.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บ[kep] (v) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate  FR: garder ; conserver ; accumuler
ซุก[suk] (v) EN: put away ; place ; hide ; shelve  FR: fourrer ; placer

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕舞い込む;しまい込む[しまいこむ, shimaikomu] (v5m,vt) to put away; to stow away; to tuck away; to hoard [Add to Longdo]
仕舞う(P);終う;了う;蔵う[しまう, shimau] (v5u,vt) (uk) to finish; to close; to do something completely; to put away; to put an end to; (P) [Add to Longdo]
床を上げる;床をあげる[とこをあげる, tokowoageru] (exp,v1) (1) to put away one's bedding; (2) to recover from an illness (and put away one's sickbed) [Add to Longdo]
床を払う[とこをはらう, tokowoharau] (exp,v5u) (obsc) (See 床を上げる) to recover from an illness (and put away one's sickbed) [Add to Longdo]
片付ける(P);片づける[かたづける, katadukeru] (v1,vt) (1) to tidy up; to put in order; to straighten up; to put away; (2) to settle (problem); to clear (dispute); (3) to finish; to bring something to an end; (4) (sometimes 嫁ける) to marry off (e.g. a daughter); (5) to do away with someone; to bump someone off; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put away
   v 1: place in a place where something cannot be removed or
      someone cannot escape; "The parents locked her daughter up
      for the weekend"; "She locked her jewels in the safe" [syn:
      {lock in}, {lock away}, {lock}, {put away}, {shut up},
      {shut away}, {lock up}]
   2: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard},
     {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast
     aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away},
     {cast away}, {put away}]
   3: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
     imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated for
     the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate}, {lag},
     {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol}, {put
     away}, {remand}]
   4: stop using; "the children were told to put away their toys";
     "the students put away their notebooks" [syn: {put away},
     {put aside}]
   5: kill gently, as with an injection; "the cat was very ill and
     we had to put it to sleep" [syn: {put away}, {put to sleep}]
   6: eat up; usually refers to a considerable quantity of food;
     "My son tucked in a whole pizza" [syn: {tuck in}, {tuck
     away}, {put away}]
   7: turn away from and put aside, perhaps temporarily; "it's time
     for you to put away childish things" [syn: {put away}, {put
     aside}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top