ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pursue

P ER0 S UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pursue-, *pursue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pursue(vi) ไล่ตาม, Syn. seek, track, search after
pursue(vt) ไล่ตาม, Syn. seek, track, search after
pursue(vt) ทำให้ลุล่วง, Syn. perservere, proceed, carry on
pursuer(n) ผู้ล่า, Syn. hunter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pursue(เพอซู') vt.,vi. ติดตาม,ไล่ตาม,ตามจับ,ดำเนินตาม,ปฏิบัติตาม,ดำเนินการต่อไป., See also: pursuer n., Syn. chase, proceed

English-Thai: Nontri Dictionary
pursue(vt) ดำเนินตาม,เจริญรอยตาม,ติดตาม,ตามหา
pursuer(n) ผู้ติดตาม,ผู้เจริญรอยตาม,ผู้ตามหา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pursue[เพอร์ซู] (vt) ความพยายามในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องใช้เวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pursueHe pursued his career at the expense of his family.
pursueIf I were in good health, I could pursue my studies.
pursueI plan to pursue a career in international finance.
pursueIt is important to think over what you will do, to pursue your studies economically, and effectively.
pursueMany women pursue higher education and careers, thus delaying marriage and childbirth.
pursueSome people pursue only pleasure.
pursueStudents often pursue their teacher with questions.
pursueThe detectives pursued him.
pursueThe dog pursued a rabbit into the forest.
pursueTheir eyes pursued him.
pursueThe patrol car pursued a speeding sports car but it all ended in a wild-goose chase.
pursueThe police are reluctant to pursue criminal charges in medical cases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามล่า(v) hunt someone down, See also: pursue and arrest or capture, Example: ตำรวจตามล่าผู้ต้องหามานานกว่า 5 วันแล้ว ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลย, Thai Definition: พยายามเที่ยวติดตามหาเพื่อให้ได้มา
วิ่งกวด(v) chase, See also: pursue, run after, catch up, overtake, Syn. ไล่กวด, ไล่ตาม, กวด, Ant. วิ่งหนี, Example: ตำรวจวิ่งกวดขโมยไปติดๆ
ไล่กวด(v) chase, See also: pursue, run after, follow, overtake, hunt, Syn. กวด, ไล่ตาม, ไล่, Ant. หนี, Example: สุนัขไล่กวดบุรุษไปรษณีย์, Thai Definition: ตามให้ทัน
ตาม(v) pursue, See also: chase, follow, trail, hunt, keep place with, keep up with, keep abreast with, Syn. ไล่ตาม, Example: ตำรวจตามคนร้ายไปยังป่าทึบ, Thai Definition: เที่ยวค้นหาสิ่งที่หายไป
ตาม(v) follow, See also: pursue, come after, go after, Example: คุณขับนำไปก่อน แล้วผมจะตามไปติดๆ, Thai Definition: ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน
กวด(v) chase, See also: pursue, run after, catch up, overtake, Syn. ไล่กวด, ไล่ตาม, วิ่งกวด, Example: ตำรวจกวดขโมยไปจนหมดแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนิน[damnoēn] (v) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue  FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ใฝ่[fai] (v) EN: aim ; expect ; seek ; pursue  FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
กวด[kūat] (v) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake  FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
ล่า[lā] (v) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek  FR: chasser ; poursuivre
ไล่[lai] (v) EN: chase ; pursue ; run after ; hunt  FR: chasser ; pousuivre ; courir après
ไล่ตาม[laitām] (v) EN: chase ; follow ; run after ; pursue  FR: pourchasser ; poursuivre ; traquer
แสวง[sawaēng] (v) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after  FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ตาม[tām] (v) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with  FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de
ตามตัว[tām tūa] (v, exp) EN: trail ; track ; trace ; pursue  FR: poursuivre ; traquer

CMU English Pronouncing Dictionary
PURSUE P ER0 S UW1
PURSUED P ER0 S UW1 D
PURSUER P ER0 S UW1 ER0
PURSUES P ER0 S UW1 Z
PURSUERS P ER0 S UW1 ER0 Z
PURSUETH P ER0 S UW1 AH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pursue (v) pˈəsjˈuː (p @1 s y uu1)
pursued (v) pˈəsjˈuːd (p @1 s y uu1 d)
pursuer (n) pˈəsjˈuːər (p @1 s y uu1 @ r)
pursues (v) pˈəsjˈuːz (p @1 s y uu1 z)
pursuers (n) pˈəsjˈuːəz (p @1 s y uu1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追寻[zhuī xún, ㄓㄨㄟ ㄒㄩㄣˊ, / ] pursue; to track down; to search, #14,690 [Add to Longdo]
追击[zhuī jī, ㄓㄨㄟ ㄐㄧ, / ] pursue and attack, #16,715 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学を修める[がくをおさめる, gakuwoosameru] (exp,v1) to pursue knowledge (one's studies) [Add to Longdo]
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P) [Add to Longdo]
業とする[ぎょうとする, gyoutosuru] (exp,vs-i) to work at a profession; to pursue a vocation [Add to Longdo]
幻を追う[まぼろしをおう, maboroshiwoou] (exp,v5u) to pursue an illusion; to pursue a fantasy; to pursue phantoms [Add to Longdo]
後を追う;跡を追う[あとをおう, atowoou] (exp,v5u) (1) to pursue; (2) to die right after a loved one; to kill oneself (because one misses or longs to be with a loved one); (3) to follow an example set by earlier generations (or one's master, etc.) [Add to Longdo]
辿る[たどる, tadoru] (v5r,vt) to follow (road); to pursue (course); to follow up; to follow (hyperlink); (P) [Add to Longdo]
探求者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) searcher; pursuer [Add to Longdo]
追いかける(P);追い掛ける(P);追掛ける[おいかける, oikakeru] (v1,vt) (See 追っ掛ける) to chase; to run after; to pursue; (P) [Add to Longdo]
追い求める;追求める[おいもとめる, oimotomeru] (v1,vt) to pursue [Add to Longdo]
追い手[おいて, oite] (n) pursuer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pursue
   v 1: carry out or participate in an activity; be involved in;
      "She pursued many activities"; "They engaged in a
      discussion" [syn: {prosecute}, {engage}, {pursue}]
   2: follow in or as if in pursuit; "The police car pursued the
     suspected attacker"; "Her bad deed followed her and haunted
     her dreams all her life" [syn: {pursue}, {follow}]
   3: go in search of or hunt for; "pursue a hobby" [syn: {quest
     for}, {go after}, {quest after}, {pursue}]
   4: carry further or advance; "Can you act on this matter soon?"
     [syn: {pursue}, {follow up on}, {act on}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top