ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purpose

P ER1 P AH0 S   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purpose-, *purpose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purpose[N] จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
purpose[N] ความต้องการ, See also: ความประสงค์, ความปรารถนา, Syn. intention, mission, objective
purpose[N] หน้าที่, Syn. function, role
purpose[VT] ตั้งใจ, See also: ตั้งเป้าหมาย
purposely[ADV] อย่างจงใจ, Syn. intentionally, advisedly
purposeful[ADJ] ซึงมีจุดประสงค์, See also: ซึ่งมีความหมาย, Syn. profitable, useful
purposeless[ADV] อย่างไร้จุดประสงค์, Syn. aimless
purposefully[ADV] อย่างมีความหมาย, See also: อย่างมีวัตถุประสงค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purpose(เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์., See also: purposeful adj. purposely adj., Syn. inte
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
multipurpose(มัลทิเพอ'เพิส) adj. เอนกประสงค์ระบบหลายตัวประมวลหมายถึง การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือตัวประมวลแบบจุลภาคหลาย ๆ แบบในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน บางทีใช้ว่า coprocessor ดู central processing unit ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
purpose(n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purposeความมุ่งประสงค์, ความมุ่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purpose, publicสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's the purpose in something so meaningless?เรื่องไร้สาระแบบนั้น มีความหมายอะไรด้วยเหรอคะ Confrontation (2017)
There's a greater purpose at work.มันมีจุดประสงค์สำคัญกว่านั้น Eastwatch (2017)
Preparing to receive these samples... has been the purpose of our mission these last few months.การเตรียมพร้อมเพื่อรับดินตัวอย่าง เป็นเป้าหมายหลักของภารกิจ ในช่วงสองสามเดือนนี่ Life (2017)
You cannot deny... the purpose the universe has bestowed upon you.เจ้าไม่อาจปฏิเสธ ชะตาที่จักรวาลลิขิตให้กับชีวิตเจ้า Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
It's not my purpose to help him.ฉันไม่ได้ช่วยมันค้นพบหมู่บ้าน Smurfs: The Lost Village (2017)
I got purpose now.I got purpose now. Outlaw Country (2016)
And the purpose is to keep us in.และเป้าหมายนั้น คือการกักเราไว้ที่นี่ The Bicameral Mind (2016)
What was the purpose of that, architecturally speaking?อะไรคือวัตถุประสงค์ของการนั้น สถาปัตยกรรมพูด? Denial (2016)
One that has been coded for the purposes of this simulation to read as a human.มีอยู่หนึ่งตัวที่ถูกออกคำสั่งให้ จำลองความสามารถ เพื่อที่จะเรียนรู้อย่างมนุษย์ Trompe L'Oeil (2016)
I did it on purpose so you'd have to bring me the fatter one. - Romantic, right?ผมตั้งใจใส่ผิด คุณจะได้เอามาให้ โรแมนติคไหมล่ะ Patriots Day (2016)
What was the purpose of your visit to London, Mr. Michaels?มาทำอะไรที่ลอนดอนครับ คุณไมเคิลส์ Jason Bourne (2016)
So they can scratch out some small purpose that can give their life some meaning, community, hope, like all the rest of us.พวกเขาจะได้หา เป้าหมายเล็กๆ ชีวิตจะได้มีความหมาย Project Reborn (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purposeAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
purposeA good purpose makes hard work a pleasure.
purposeAllocate a room for research purposes.
purposeAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
purposeBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
purposeCompared to a computer, a word processor has a single purpose.
purposeDeveloping his ability of speaking English, it seems, is his purpose of studying abroad.
purposeDid you accomplish your purpose?
purposeDid you break the window on purpose or by accident?
purposeDid you make that mistake on purpose?
purposeDo you think he made that mistake on purpose?
purposeEntering a university is no the purpose of my life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงเจตจำนง[V] aim at, See also: purpose, intent, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตนา
จงใจ[ADV] intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
เป้าหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย
เป้า[N] aim, See also: purpose, objective, target, goal, quota, Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, เป้าประสงค์, Example: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้า[N] aim, See also: purpose, objective, target, goal, Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, Example: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้าหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, เป้าประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย, Thai definition: ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
ความประสงค์[N] purpose, See also: aim, intention, Syn. ความต้องการ, ความปรารถนา, Example: ผู้รักชาติมีความประสงค์ที่จะให้เกิดความสามัคคีในประเทศ
จุดประสงค์[N] purpose, See also: aim, objective, goal, intention, Syn. วัตถุประสงค์, Example: กวีนั้นต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี สามารถพลิกแพลงใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลาย, Count unit: จุดประสงค์
จุดหมาย[N] aim, See also: purpose, goal, intention, objective, target, Syn. จุดหมายปลายทาง, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Example: คนเรามีจุดหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน, Thai definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit   FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดมุ่งหมาย[v.] (jutmungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal   FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]
ความจำนง[n.] (khwām jamnong) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view   FR: intention [f] ; but [m]
ความมุ่งหมาย[n.] (khwām mungmāi) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit   FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]

CMU English Pronouncing Dictionary
PURPOSE    P ER1 P AH0 S
PURPOSES    P ER1 P AH0 S AH0 Z
PURPOSES    P ER1 P AH0 S IH0 Z
PURPOSELY    P ER1 P AH0 S L IY0
PURPOSEFUL    P ER1 P AH0 S F AH0 L
PURPOSELESS    P ER1 P AH0 S L AH0 S
PURPOSEFULLY    P ER1 P AH0 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purpose    (v) pˈɜːʳpəs (p @@1 p @ s)
purposed    (v) pˈɜːʳpəst (p @@1 p @ s t)
purposes    (v) pˈɜːʳpəsɪz (p @@1 p @ s i z)
purposely    (a) pˈɜːʳpəsliː (p @@1 p @ s l ii)
purposeful    (j) pˈɜːʳpəsfəl (p @@1 p @ s f @ l)
purposeless    (j) pˈɜːʳpəsləs (p @@1 p @ s l @ s)
purposefully    (a) pˈɜːʳpəsfəliː (p @@1 p @ s f @ l ii)
purpose-built    (j) pˈɜːʳpəs-bɪlt (p @@1 p @ s - b i l t)
purposelessly    (a) pˈɜːʳpəsləsliː (p @@1 p @ s l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] purpose; aim; goal; target; objective, #1,021 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertungszweck {m}purpose of valuation [Add to Longdo]
Zweck {m}; Absicht {f}; Vorsatz {m}; Bestimmung {f} | einem Zweck entsprechen | zu diesem Zweck | den Zweck erfüllenpurpose | to answer the purposes | with this in mind | to serve the purpose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
べく[, beku] (aux-v,conj) (1) in order to; for the purpose of; (aux,suf) (2) (See 可き,可し) must; should [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
オールパーパス[, o-rupa-pasu] (n) all-purpose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
試験目的[しけんもくてき, shikenmokuteki] test purpose [Add to Longdo]
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register [Add to Longdo]
多機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose [Add to Longdo]
汎用[はんよう, hanyou] general-purpose (a-no) [Add to Longdo]
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purpose
   n 1: an anticipated outcome that is intended or that guides your
      planned actions; "his intent was to provide a new
      translation"; "good intentions are not enough"; "it was
      created with the conscious aim of answering immediate
      needs"; "he made no secret of his designs" [syn: {purpose},
      {intent}, {intention}, {aim}, {design}]
   2: what something is used for; "the function of an auger is to
     bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?" [syn:
     {function}, {purpose}, {role}, {use}]
   3: the quality of being determined to do or achieve something;
     firmness of purpose; "his determination showed in his every
     movement"; "he is a man of purpose" [syn: {determination},
     {purpose}]
   v 1: propose or intend; "I aim to arrive at noon" [syn: {aim},
      {purpose}, {purport}, {propose}]
   2: reach a decision; "he resolved never to drink again" [syn:
     {purpose}, {resolve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top