ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purport

P ER1 P AO2 R T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purport-, *purport*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purport(vi) อ้างว่า, Syn. imply
purport(vt) อ้างว่า, Syn. imply
purport(vt) ตั้งใจที่จะทำ
purport(vi) ตั้งใจที่จะทำ
purport(n) ความหมาย, Syn. intent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purport(เพอพอร์ท',เพอ'พอร์ท) n. ความหมายข้อความ,วัตถุประสงค์,ใจความ. vt. แถลง,อ้างว่า,มีใจความ,มีประสงค์, Syn. profess, claim

English-Thai: Nontri Dictionary
purport(n) ความหมาย,ใจความ,ข้อความ,วัตถุประสงค์
purport(vt) มีความหมายว่า,อ้างว่า,เข้าใจว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purportEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
purportThis letter purports to be his resignation.

CMU English Pronouncing Dictionary
PURPORT P ER1 P AO2 R T
PURPORT P ER0 P AO1 R T
PURPORTS P ER0 P AO1 R T S
PURPORTED P ER0 P AO1 R T IH0 D
PURPORTING P ER0 P AO1 R T IH0 NG
PURPORTEDLY P ER0 P AO1 R T IH0 D L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purport (n) pˈɜːʳpət (p @@1 p @ t)
purport (v) pˈəpˈɔːt (p @1 p oo1 t)
purports (v) pˈəpˈɔːts (p @1 p oo1 t s)
purported (v) pˈəpˈɔːtɪd (p @1 p oo1 t i d)
purporting (v) pˈəpˈɔːtɪŋ (p @1 p oo1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] purport [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
アガリクス[agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
旨(P);宗[むね, mune] (n) (1) center (centre); pillar; principle; (2) (旨 only) purport; gist; drift; meaning; (P) [Add to Longdo]
称す[しょうす, shousu] (v5s,vt) (1) (See 称する) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport [Add to Longdo]
称する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to take the name of; to call oneself; (2) to pretend; to feign; to purport; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purport
   n 1: the intended meaning of a communication [syn: {intent},
      {purport}, {spirit}]
   2: the pervading meaning or tenor; "caught the general drift of
     the conversation" [syn: {drift}, {purport}]
   v 1: have the often specious appearance of being, intending, or
      claiming; "The letter purports to express people's opinion"
   2: propose or intend; "I aim to arrive at noon" [syn: {aim},
     {purpose}, {purport}, {propose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top