ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purely

P Y UH1 R L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purely-, *purely*, pure
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purely(adv) อย่างไม่เจือปน, See also: อย่างบริสุทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purely(เพียว'ลี) adv. อย่างบริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน,เท่านั้น,เต็มที่,สิ้นเชิง,ทั้งหมด,อย่างไร้เดียงสา

English-Thai: Nontri Dictionary
purely(adv) อย่างบริสุทธิ์,อย่างหมดจด,อย่างสะอาด,อย่างไร้เดียงสา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purelyHe met Sam purely by chance.
purelyI only found out about it purely by accident.
purelyI said so purely in jest.
purelyI wish to resign from my work for purely personal reasons.
purelyOur meeting was purely accidental.
purelyRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
purelyThe first point that requires clarification is that the design was purely experimental.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดจด(adv) cleanly, See also: purely, clearly, Syn. สะอาด, บริสุทธิ์, ใสสะอาด, Ant. สกปรก, เปรอะเปื้อน, Example: ถ้าจะดูว่าบ้านใดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจดแล้ว ให้ดูครัวเป็นสำคัญ, Thai Definition: สะอาด, ไม่มีตำหนิ

CMU English Pronouncing Dictionary
PURELY P Y UH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purely (a) pjˈuəʳliː (p y u@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纯粹[chún cuì, ㄔㄨㄣˊ ㄘㄨㄟˋ, / ] purely, #6,217 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine reine Pflichtübungpurely a matter of duty [Add to Longdo]
frei erfundenpurely fictional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ恋[エロこい;エロコイ, ero koi ; erokoi] (n) purely sexual love; highly sexual love [Add to Longdo]
純日本式[じゅんにほんしき, junnihonshiki] (n) purely Japanese style [Add to Longdo]
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  purely
      adv 1: restricted to something; "we talked strictly business"
             [syn: {strictly}, {purely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top