ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puppet

P AH1 P AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puppet-, *puppet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puppet(n) คนที่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น, See also: หุ่นเชิด
puppet(n) หุ่นกระบอก
puppetry(n) ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก, Syn. mummery
puppeteer(n) คนเชิดหุ่นกระบอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
puppeteer(พัพพิเทียร์') n. คนชักหุ่นกระบอก

English-Thai: Nontri Dictionary
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puppet governmentรัฐบาลหุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
puppet; marionetteหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Puppet makingการทำหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet playsบทละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet theaterละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet theater in educationละครหุ่นในการศึกษา [TU Subject Heading]
Puppet theatersโรงละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppetsหุ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
puppet government(n) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puppetI have lived a life of a puppet of fortune.
puppetPuppets work with wires.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐบาลหุ่น(n) puppet government, Example: คุณอานันท์ ก็เคยตำหนิคุณธานินทร์ กรัยวิเชียร ไปแล้ว ว่าเป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิดอะไรทำนองนั้น
หุ่นกระบอก(n) puppet, See also: marionette, Punch-and-Judy show, Example: นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วยังมีละคร หุ่นกระบอก ไพ่ หวยและเล่นว่าวอีกด้วย, Thai Definition: การแสดงมหรสพด้วยหุ่นคล้ายตุ๊กตา
หุ่นเชิด(n) puppet, See also: marionette, Example: เขากำลังเป็นหุ่นเชิดให้กับนักการเมืองข้าราชการครูบางกลุ่มและนักธุรกิจเพื่อประสานผลประโยชน์, Thai Definition: บุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเชิด
ตัวเชิด(n) puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
ตัวแทนเชิด(n) puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count Unit: คน, Thai Definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวแทนเชิด(n) puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count Unit: คน, Thai Definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวเชิด(n) puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
หุ่น(n) puppet, See also: replica, Syn. หุ่นจำลอง, รูปปั้น, Example: การแสดงละครหุ่นเป็นการนำเอาหุ่นเชิดมือมาเป็นตัวแสดง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดหุ่น[choēt hun] (v) EN: perform the puppet
เชิดเพลงรำ[choēt phlēng ram] (v, exp) EN: perform the puppet
หุ่น[hun] (n) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model  FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่นเชิด[hunchoēt] (n) EN: puppet ; marionette  FR: marionnette [f]
หุ่นเชิด[hunchoēt] (n) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead  FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
หุ่นกระบอก[hunkrabøk] (n) EN: puppet ; puppet show  FR: marionnette [f] ; guignol [m]
หุ่นไม้[hunmāi] (n) EN: wooden figure ; puppet  FR: marionnette [f]
คนชักหุ่นกระบอก[khon chak hunkrabøk] (n, exp) EN: puppeteer  FR: marionnettiste [m] ; guignoliste [m] (rég.)
หนัง[nang] (n) EN: shadow puppet ; shadow puppet theatre ; shadow play  FR: théâtre d'ombres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUPPET P AH1 P AH0 T
PUPPET P AH1 P IH0 T
PUPPETS P AH1 P AH0 T S
PUPPETS P AH1 P IH0 T S
PUPPETRY P AH1 P AH0 T R IY0
PUPPETEER P AH0 P AH0 T IY1 R
PUPPETEERS P AH0 P AH0 T IY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puppet (n) pˈʌpɪt (p uh1 p i t)
puppets (n) pˈʌpɪts (p uh1 p i t s)
puppeteer (n) pˌʌpɪtˈɪəʳr (p uh2 p i t i@1 r)
puppeteers (n) pˌʌpɪtˈɪəʳz (p uh2 p i t i@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪军[wěi jūn, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ, / ] puppet army, #19,851 [Add to Longdo]
木偶[mù ǒu, ㄇㄨˋ ㄡˇ, ] puppet, #21,058 [Add to Longdo]
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, ] puppet, #107,773 [Add to Longdo]
傀儡政权[guī lěi zhèng quán, ㄍㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] puppet state [Add to Longdo]
桐人[tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb [Add to Longdo]
桐木偶[tóng mù ǒu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ ㄡˇ, ] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marionettenregierung {f}puppet government [Add to Longdo]
Marionettentheater {n}puppet theatre; puppet theater [Am.]; puppet play [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
ソックパペット[sokkupapetto] (n) sock puppet [Add to Longdo]
パクパク人形[パクパクにんぎょう, pakupaku ningyou] (n) puppet with a moving mouth [Add to Longdo]
パペット[papetto] (n) puppet [Add to Longdo]
猿猴[えんこう, enkou] (n) (1) monkey (esp. a gibbon); (2) (See 人形浄瑠璃・1) hand of the puppeteer (puppet theatre); (3) (sl) menstrual period; (4) (See 河童・1) kappa [Add to Longdo]
甘言は偶人を喜ばす[かんげんはぐうじんをよろこばす, kangenhaguujinwoyorokobasu] (exp) (id) sweet words only please a fool (prov); flattery works on puppets and fools [Add to Longdo]
義太夫[ぎだゆう, gidayuu] (n) (abbr) (See 義太夫節) gidayuu (type of reciting used in the puppet theater); (P) [Add to Longdo]
義太夫節[ぎだゆうぶし, gidayuubushi] (n) (See 義太夫) gidayuu ballad drama (narrative accompanied by a shamisen used in the bunraku puppet theater) [Add to Longdo]
偶人[ぐうじん, guujin] (n) puppet; doll [Add to Longdo]
雑芸[ざつげい;ぞうげい, zatsugei ; zougei] (n) (1) (See 猿楽・さるがく・1) various form of arts (e.g. acrobatics, magic, puppetery, sarugaku acrobatics performance); (2) (See 歌謡) miscellaneous songs popular from the end of the Heian period to the Kamakura period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puppet
   n 1: a small figure of a person operated from above with strings
      by a puppeteer [syn: {puppet}, {marionette}]
   2: a person who is controlled by others and is used to perform
     unpleasant or dishonest tasks for someone else [syn:
     {creature}, {tool}, {puppet}]
   3: a doll with a hollow head of a person or animal and a cloth
     body; intended to fit over the hand and be manipulated with
     the fingers

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top