ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pupil

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pupil-, *pupil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pupil(n) นักเรียน, See also: เด็กนักเรียน, Syn. student, schoolchild
pupil(n) ลูกตาดำ
pupilage(n) ช่วงเป็นเด็กนักเรียน
pupillage(n) ช่วงเป็นเด็กนักเรียน
pupillary(adj) เกี่ยวกับนักเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student

English-Thai: Nontri Dictionary
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupilนักเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pupil (of eye)รูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, artificialรูม่านตาทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, fixedรูม่านตาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, keyholeรูม่านตารูปรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, occludedรูม่านตาหนองปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, pinholeรูม่านตาเท่ารูเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, secludedรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, skewรูม่านตาเผล้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, tonic; pupillatonia; pupilloplegia; pupillotonia; tonic pupilอัมพาตรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pupilA good teacher must be patient with his pupils.
pupilAll the pupils in the class like Miss Smith.
pupilAlmost all of the pupils were in the classroom.
pupilA teacher is sitting among the pupils.
pupilA teacher should never make fun of a pupil who makes a mistake.
pupilEvery pupil in the class is present.
pupilEvery pupil is supposed to know the school regulations.
pupilEvery pupil was asked one question.
pupilFor example, if a chain-smoking teacher cautions a pupil for smoking, that warning is self-contradictory.
pupilHe drove a point home to his pupils.
pupilHe is skillful in teaching pupils.
pupilHe praised the pupil for his honesty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นร.(n) pupil, See also: student, Syn. นักเรียน
ศิษย์(n) student, See also: pupil, disciple, follower, adherent, apostle, Syn. ลูกศิษย์, Example: บางทีครูอาจารย์ก็ต้องดุต้องต้องว่าด้วยความปรารถนาให้ศิษย์ได้ดี, Count Unit: อาจารย์, Thai Definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์
ตาดำ(n) pupil, See also: iris, black square pattern, black check, Example: คนเผือกจะมีตาดำเป็นสีขาวทำให้เกิดอันตรายจากแสงแดดต่อประสาทตา, Thai Definition: ส่วนสีดำของนัยน์ตา อยู่ตรงกลางดวงตา
รูม่านตา(n) pupil, Example: การเพ่งสายตาในที่ที่มีแสงน้อย จะทำให้รูม่านตาขยายมากขึ้น เป็นเหตุให้เพลียสายตาได้
เด็กนักเรียน(n) pupil, See also: student, Syn. นักเรียน
เด็กประถม(n) pupil, See also: children at primary school, young boy, Syn. นักเรียนประถม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กนักเรียน[dek nakrīen] (n, exp) EN: pupil ; student  FR: écolier [m] ; écolière [f]
เด็กประถม[dek prathom] (n, exp) EN: pupil ; children at primary school ; young boy  FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [m]
ลูกตาดำ[lūk tā dam] (n) EN: pupil  FR: pupille [f]
นักเรียน[nakrīen] (n) EN: pupil ; schoolboy ; schoolgirl ; learner  FR: écolier [m] ; écolière [f] ; lycéen [m] ; lycéenne [f] ; étudiant [m] ; étudiante [f] ; élève [m, f]
นักเรียนประถม[nakrīen prathom] (n, exp) EN: elementary pupil  FR: écolier [m] ; écolière [f]
รูม่านตา[rū māntā] (n) EN: pupil  FR: pupille [f]
ศิษย์[sit] (n) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
นร. (นักเรียน)[nørø. (nakrīen)] EN: pupil ; student  FR: lycéen [m] ; étudiant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUPIL P Y UW1 P AH0 L
PUPILS P Y UW1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pupil (n) pjˈuːpl (p y uu1 p l)
pupils (n) pjˈuːplz (p y uu1 p l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[móu, ㄇㄡˊ, ] pupil of the eye, #12,380 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] pupil of the eye, #14,371 [Add to Longdo]
瞳孔[tóng kǒng, ㄊㄨㄥˊ ㄎㄨㄥˇ, ] pupil (of eye), #16,141 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] pupil, #636,464 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pupille {f} [anat.]pupil [Add to Longdo]
Schüler {m}; Schülerin {f} | Schüler {pl}pupil [Br.]; student [Am.] | pupils; students [Add to Longdo]
Pupillenerweiterung {f}; Mydriasis {f} [med.]pupil dilation; pupillary dilation; mydriasis [Add to Longdo]
Pupillenverengung {f}; Myosis {f} [med.]miosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet [Add to Longdo]
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple [Add to Longdo]
園児[えんじ, enji] (n) kindergarten pupil; kindergartener; (P) [Add to Longdo]
学徒[がくと, gakuto] (n) student; follower; students and pupils; (P) [Add to Longdo]
学童[がくどう, gakudou] (n) school child; pupil; (P) [Add to Longdo]
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P) [Add to Longdo]
帰宅部[きたくぶ, kitakubu] (n) (See 幽霊部員) go-home club (refers to the group of school pupils who do are not members of any club) [Add to Longdo]
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice) [Add to Longdo]
高弟[こうてい, koutei] (n) best pupil; leading disciple [Add to Longdo]
黒目;黒眼[くろめ, kurome] (n) (1) (See 白目・しろめ・1) pupil and (dark) iris of the eye; (adj-no) (2) dark-eyed; sloe-eyed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pupil
   n 1: a learner who is enrolled in an educational institution
      [syn: {student}, {pupil}, {educatee}]
   2: the contractile aperture in the center of the iris of the
     eye; resembles a large black dot
   3: a young person attending school (up through senior high
     school) [syn: {schoolchild}, {school-age child}, {pupil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top