ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

punctual

P AH1 NG K CH UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punctual-, *punctual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
punctual(adj) ตรงเวลา, See also: ตามเวลา, ตรงต่อเวลา, Syn. prompt, on time, periodic
punctually(adv) อย่างตรงเวลา, Syn. promptly
punctuality(n) ความตรงเวลา, See also: ความฉับไว promptness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punctual(พังคฺ'ชวล) adj. ตรงต่อเวลา,รักษาเวลา,ตามกำหนด,ถูกต้อง,เป็นแต้ม,เป็นจุด., See also: punctuality n. punctualness n., Syn. on time, prompt

English-Thai: Nontri Dictionary
punctual(adj) ตรงเวลา,ทันกำหนด,ตามกำหนด
punctuality(n) ความตรงเวลา,การรักษาเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
punctualAs usual, Mike turned up on time. He's very punctual.
punctualBe punctual for appointments, otherwise you'll lose face.
punctualCan't you ever be punctual? I have been waiting here for one hour.
punctualCompared with her sister, she isn't very punctual.
punctualFrom now on I promise to be punctual.
punctualHe is always punctual.
punctualHe is as punctual as a clock.
punctualHe is proud of his punctuality.
punctualHe is punctual.
punctualHe is punctual in keeping appointments.
punctualHe is smart, and what is more, honest and punctual.
punctualHe laid stress on the importance of being punctual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามเวลา(adv) punctually, See also: on time, according to scheduled time, Syn. ตรงเวลา, Example: รถไฟมาถึงสถานีหัวลำโพงตามเวลาที่กำหนดไว้, Thai Definition: ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
ตรง(adv) punctually, Example: เขามาทันเวลา 3 โมงตรง, Thai Definition: เที่ยงตามกำหนด
ตรงต่อเวลา(adv) on time, See also: punctually, Syn. ตรงเวลา, ตามเวลา, Example: รถไฟขบวนนี้มาตรงต่อเวลา คือ 7.30 น.
ตรงเวลา(adv) on time, See also: punctually, Syn. ทันเวลา, ตรงเผง, เที่ยงตรง, ตามเวลา, ตามกำหนด, Ant. สาย, Example: เพลงชาติจะดังทุกเช้าตรงเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามเวลา[tām wēlā] (adv) EN: punctually ; on time ; according to scheduled time  FR: à l'heure ; selon l'horaire prévu
ตรง[trong] (adv) EN: exactly ; precisely ; punctually  FR: exactement
ตรงเวลา[trong wēlā] (x) EN: punctual ; on time ; accurate  FR: ponctuel ; à l'heure

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNCTUAL P AH1 NG K CH UW0 AH0 L
PUNCTUALITY P AH2 NG K CH UW0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
punctual (j) pˈʌŋktʃuəʳl (p uh1 ng k ch u@ l)
punctually (a) pˈʌŋktʃuəʳliː (p uh1 ng k ch u@ l ii)
punctuality (n) pˌʌŋktʃuˈælɪtiː (p uh2 ng k ch u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守时[shǒu shí, ㄕㄡˇ ㄕˊ, / ] punctual, #39,335 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pünktlich {adj} | pünktlicher | am pünktlichstenpunctual | more punctual | most punctual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きっちり[kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
パンクチュアル[pankuchuaru] (adj-na) punctual [Add to Longdo]
違える[ちがえる, chigaeru] (v1,vt) (1) to break one's word; (2) to be unpunctual [Add to Longdo]
時間どおりに;時間通りに[じかんどおりに, jikandoorini] (adv) punctually; on time; as regularly as a clock [Add to Longdo]
時間に遅れる[じかんにおくれる, jikanniokureru] (exp,v1) to be late; to be unpunctual [Add to Longdo]
時間を守る[じかんをまもる, jikanwomamoru] (exp,v5r) to be punctual [Add to Longdo]
時間を守る人[じかんをまもるひと, jikanwomamoruhito] (exp) punctual person [Add to Longdo]
正々;正正[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat [Add to Longdo]
正確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 精確) accurate; punctual; exact; authentic; veracious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 punctual
   adj 1: acting or arriving or performed exactly at the time
       appointed; "she expected guests to be punctual at meals";
       "he is not a particularly punctual person"; "punctual
       payment" [ant: {unpunctual}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top