ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pumpkin

P AH1 M P K IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pumpkin-, *pumpkin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pumpkin(n) ฟักทอง, Syn. gourd
pumpkin(n) ไวน์ชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pumpkin(พัมพฺ'คิน) n. ฟักทอง,พืชฟักทอง

English-Thai: Nontri Dictionary
pumpkin(n) ฟักทอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pumpkinWhat a big pumpkin!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟักทอง(n) pumpkin, Syn. ฟักเหลือง, Example: ถ้าคิดจะปลูกฟักทองต้องใช้ดินร่วนเบาและไม่มีน้ำขัง, Count Unit: ลูก, ใบ, ผล, Thai Definition: ไม้เถาชนิด Cucurbita moschata Decne. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลแป้นเป็นพูโดยรอบ เนื้อในสีเหลือง กินได้ เมล็ดใช้ทำยาได้
ฟักเหลือง(n) pumpkin, Syn. ฟักทอง, Example: แกงเลียงต้องใช้ฟักเหลืองที่กำลังสุกพอดี ซึ่งจะเหนียวมันอร่อยมาก, Count Unit: ลูก, ใบ, Thai Definition: ไม้เถาชนิด Cucurbita moschata Decne. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลแป้นเป็นพูโดยรอบ เนื้อในสีเหลือง กินได้ เมล็ดใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักเขียว[fak khīo] (n, exp) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin  FR: courge blanche beurre [f]
ฟักทอง[fakthøng] (n) EN: pumpkin ; winter squash  FR: potiron [m] ; citrouille [f]
ฟักทองญี่ปุ่น[fakthøng Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Pumpkin
ขนมฟักทอง[khanom fakthøng] (n, exp) EN: pumpkin pudding
สังขยาฟักทอง[sangkhayā fakthøng] (n, exp) EN: custard steamed in pumpkin

CMU English Pronouncing Dictionary
PUMPKIN P AH1 M P K IH0 N
PUMPKIN P AH1 M K IH0 N
PUMPKINS P AH1 M P K AH0 N Z
PUMPKINS P AH1 M K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pumpkin (n) pˈʌmpkɪn (p uh1 m p k i n)
pumpkins (n) pˈʌmpkɪnz (p uh1 m p k i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南瓜[nán guā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄚ, ] pumpkin, #12,423 [Add to Longdo]
番瓜[fān guā, ㄈㄢ ㄍㄨㄚ, ] pumpkin, #106,566 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kürbis {m} [bot.] | Kürbisse {pl}pumpkin | pumpkins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンプキン[panpukin] (n) pumpkin [Add to Longdo]
冬至南瓜;冬至カボチャ[とうじかぼちゃ(冬至南瓜);とうじカボチャ(冬至カボチャ), toujikabocha ( touji kabocha ); touji kabocha ( touji kabocha )] (n) custom of keeping a pumpkin or squash during the winter and eating it on the day of the winter solstice [Add to Longdo]
唐茄子[とうなす, tounasu] (n) squash; pumpkin [Add to Longdo]
南瓜[かぼちゃ(P);ぼうぶら;なんか(ok);カボチャ, kabocha (P); boubura ; nanka (ok); kabocha] (n) (uk) (ぼうぶら is primarily Kansai dialect) pumpkin; squash; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pumpkin
   n 1: a coarse vine widely cultivated for its large pulpy round
      orange fruit with firm orange skin and numerous seeds;
      subspecies of Cucurbita pepo include the summer squashes
      and a few autumn squashes [syn: {pumpkin}, {pumpkin vine},
      {autumn pumpkin}, {Cucurbita pepo}]
   2: usually large pulpy deep-yellow round fruit of the squash
     family maturing in late summer or early autumn

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top