ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

publisher

P AH1 B L IH0 SH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -publisher-, *publisher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
publisher(n) ผู้พิมพ์, See also: ผู้จัดพิมพ์, ผู้ตีพิมพ์, ผู้โฆษณา, สำนักพิมพ์, โรงพิมพ์, Syn. publicist, administrator, distributor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
publisher(พับ'ลิเชอะ) n. ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,สำนักพิมพ์,ผู้ประกาศ,ผู้แถลง,ผู้โฆษณา

English-Thai: Nontri Dictionary
publisher(n) ผู้พิมพ์โฆษณา,ผู้โฆษณา,ผู้ประกาศ,สำนักพิมพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
publisherผู้จัดพิมพ์, ผู้พิมพ์โฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publisherผู้พิมพ์โฆษณา, ผู้จัดพิมพ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publisherสำนักพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Publisherสำนักพิมพ์, Example:

สำนักพิมพ์ (Publisher) คือ ผู้ที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะตีพิมพ์ กำหนดแนวทางหนังสือที่จะพิมพ์ วางมาตรฐานการพิมพ์ของหนังสือ การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับตรวจอ่านต้นฉบับ กำหนดรูปเล่ม ราคา จำนวนพิมพ์ และอาจได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่าย

ประเภทของสำนักพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สำนักพิมพ์ของเอกชน และ สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

1. สำนักพิมพ์ของเอกชน หมายถึง สำนักพิมพ์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของจัดดำเนินกิจการเพื่อธุรกิจการค้า สำนักพิมพ์บางแห่งอาจมีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เป็นต้น สำนักพิมพ์ของเอกชน แบ่งออกเป็น

1.1 สำนักพิมพ์ทั่วไป หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือหลายประเภท หลายสาขาวิชา ส่วนมากเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ ตัวอย่างสำนักพิมพ์ทั่วไปในต่างประเทศ เช่น Doubleday, Harper and Row, Macmillan เป็นต้น ในประเทศไทย เช่น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง บริษัทนานมีบุ๊คส์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น เป็นต้น

1.2 สำนักพิมพ์เฉพาะ หมายถึง สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเฉพาะบางประเภท หรือเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตำรา แบบเรียน หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ประวัติศาสตร์ และแผนที่ เป็นต้น ตัวอย่างสำนักพิมพ์เฉพาะสาขาวิชาหรือประเภทของหนังสือที่จัดพิมพ์ในต่างประเทศ เช่น Elsevier B.V. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน แถลงนโยบาย และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สิ่งพิมพ์เหล่านี้มีทั้งจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือแจกจ่ายให้แก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือห้องสมุด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

2.1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 สำนักพิมพ์ของหน่วยราชการ หน่วยราชการในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น เช่น สถาบัน องค์การ และสมาคม

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์, Example:

บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย

ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด

ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Publishers and publishingสำนักพิมพ์และการจัดพิมพ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
publisherผู้โฆษณา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
publisherHe ordered the book from the publisher in the United states.
publisherI will include the author's and publisher's names.
publisherI work for a firm of publishers.
publisherJohn ordered the book from the publisher in the United States.
publisherMore detailed information will be supplied on application to the publisher.
publisherThat publisher specialises in children's books.
publisherThe editor and publisher is my cousin.
publisherThe editor and publisher of this magazine was criticized by some readers.
publisherThe editor and the publisher are both my cousins.
publisherThe editor and the publisher were present at the party.
publisherThe publisher gave my proposal a chance.
publisherThe words Dr. Hawking was choosing this morning would be printed out and sent to the publisher of his book.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงพิมพ์(n) press, See also: publisher, Syn. สำนักพิมพ์, สถานที่พิมพ์, Count Unit: โรง, แห่ง
ผู้พิมพ์โฆษณา(n) publisher, Example: ดาราสาวได้เป็นโจทก์ฟ้องผู้พิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาท
ผู้พิมพ์จำหน่าย(n) publisher, Example: สำนักพิมพ์ดอกหญ้าได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่ายนวนิยายเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว
ผู้พิมพ์(n) publisher, Syn. ผู้พิมพ์จำหน่าย, Example: บริษัท Webster เป็นผู้พิมพ์พจนานุกรมขายได้กำไรมากจนกลายเป็นเศรษฐี, Thai Definition: ผู้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือออกจำหน่าย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้พิมพ์[phūphim] (n) EN: publisher ; printer
ผู้พิมพ์จำหน่าย[phūphimjamnāi] (n) EN: publisher
ผู้พิมพ์โฆษณา[phūphim khōtsanā] (n, exp) EN: publisher
สำนักพิมพ์[samnak phim] (n, exp) EN: publishing house ; publishing company ; publishers ; publisher's  FR: éditeur [m] ; maison d'édition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUBLISHER P AH1 B L IH0 SH ER0
PUBLISHERS P AH1 B L IH0 SH ER0 Z
PUBLISHER'S P AH1 B L IH0 SH ER0 Z
PUBLISHERS' P AH1 B L IH0 SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
publisher (n) pˈʌblɪʃər (p uh1 b l i sh @ r)
publishers (n) pˈʌblɪʃəz (p uh1 b l i sh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发行人[fā xíng rén, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] publisher; issuer, #15,050 [Add to Longdo]
出版商[chū bǎn shāng, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄤ, ] publisher, #32,014 [Add to Longdo]
出版者[chū bǎn zhě, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄓㄜˇ, ] publisher, #66,870 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veröffentlicher {m} | Veröffentlicher {pl}publisher | publishers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
パブリッシャ[paburissha] (n) {comp} publisher [Add to Longdo]
パブリッシャー[paburissha-] (n) {comp} publisher [Add to Longdo]
奥付;奥附;奥付け(io)[おくづけ, okuduke] (n) colophon; publication data; production notes; printer's mark; publisher's emblem [Add to Longdo]
撮り下ろし[とりおろし, torioroshi] (n) (1) taking photographs for a volume at the request of a publisher; (2) photographs taken for a volume at the request of a publisher [Add to Longdo]
出版業者[しゅっぱんぎょうしゃ, shuppangyousha] (n) publisher [Add to Longdo]
出版元[しゅっぱんもと, shuppanmoto] (n) publisher [Add to Longdo]
出版社(P);出版者[しゅっぱんしゃ, shuppansha] (n) publisher; (P) [Add to Longdo]
東毎[とうまい, toumai] (n) (abbr) name of a newspaper publisher [Add to Longdo]
同人誌[どうじんし, doujinshi] (n) (1) magazine published by fans; fanzine; (2) publication aimed at a particular hobby group; (3) publication sold directly, and not via commercial publishers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パブリッシャー[ぱぶりっしゃー, paburissha-] publisher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 publisher
   n 1: a firm in the publishing business [syn: {publisher},
      {publishing house}, {publishing firm}, {publishing
      company}]
   2: a person engaged in publishing periodicals or books or music
   3: the proprietor of a newspaper [syn: {publisher}, {newspaper
     publisher}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pub
 
 1. (kıs.) public publication, publisher.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top