ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

publicize

P AH1 B L IH0 S AY2 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -publicize-, *publicize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
publicize(vt) เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
publicize(พับ'ลิไซซ) vt. โฆษณา,ประกาศ,เผยแพร่, Syn. air, advertise, disseminate

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
publicizeThat politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณา(v) advertise, See also: publicize, announce, broadcast, Syn. ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, Example: ห้ามโฆษณาสินค้าขายซอฟต์แวร์ที่ก๊อปปี้อย่างไม่ถูกกฎหมาย, Thai Definition: เผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน
ป่าว(v) proclaim, See also: publicize, broadcast, announce, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ, Example: คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง, Thai Definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ป่าวประกาศ(v) announce, See also: publicize, broadcast, proclaim, Syn. ประกาศ, ป่าว, Example: เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแจ้งว่าชัยชนะครั้งแรกที่พันธมิตรป่าวประกาศไปทั่วโลกนั้นห่างไกลจากความถูกต้อง, Thai Definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์(v) publicize, See also: advertise, Syn. แพร่ข่าว, กระจาย, ป่าวประกาศ, โฆษณา, เผยแพร่, ป่าวร้อง, แจ้ง, Example: ภาคเอกชนมีการเตรียมพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฆษณา[khōtsanā = khōsanā] (v) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity  FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ป่าว[pāo] (v) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce  FR: publier ; divulguer
ป่าวประกาศ[pāoprakāt] (v) EN: announce ; publicize ; broadcast ; proclaim  FR: annoncer ; proclamer
เผยแพร่[phoēiphraē] (v) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize  FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter

CMU English Pronouncing Dictionary
PUBLICIZE P AH1 B L IH0 S AY2 Z
PUBLICIZED P AH1 B L IH0 S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
publicize (v) pˈʌblɪsaɪz (p uh1 b l i s ai z)
publicized (v) pˈʌblɪsaɪzd (p uh1 b l i s ai z d)
publicizes (v) pˈʌblɪsaɪzɪz (p uh1 b l i s ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张扬[zhāng yáng, ㄓㄤ ㄧㄤˊ, / ] publicize; make known, #9,028 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 publicize
   v 1: make public; "She aired her opinions on welfare" [syn:
      {publicize}, {publicise}, {air}, {bare}]
   2: call attention to; "Please don't advertise the fact that he
     has AIDS" [syn: {advertise}, {publicize}, {advertize},
     {publicise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top