ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pry

P R AY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pry-, *pry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pry(n) เครื่องมือที่ใช้สำหรับงัดหรือยกสิ่งของขึ้น
pry(vt) งัดหรือยกด้วยเครื่องมือ, Syn. push, lift, heave, uplift
pry(vt) ได้มาด้วยความลำบาก
pry(vi) สอดรู้สอดเห็น, Syn. search, seek, be curious
pry(n) การสอดรู้สอดเห็น
pryer(n) ผู้อยากรู้อยากเห็น, Syn. prier
prying(adj) ที่อยากรู้อยากเห็น, Syn. meddlesome
pry into(idm) สอบถาม, See also: สอดส่อง, ยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. nose into, poke into
pry about(idm) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น), Syn. nose about, poke about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pry(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด,คานงัด,การงัด, Syn. peer, peep
pryer(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
prying(ไพร'อิง) adj. สอดรู้สอดเห็น,ชอบสืบ-สวน,อยากรู้อยากเห็น, See also: pryingness n., Syn. peeking, curious
paul pryคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็น,คนเสือก
spry(สไพร) adj. มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: spryly adv., Syn. active, nimble

English-Thai: Nontri Dictionary
pry(vi) สอดส่อง,จ้องมอง,ลอบมอง,เที่ยวค้น
pry(vt) เขยื้อน,งัด
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pryDon't pry into my private life.
pryDon't pry into the affairs of others.
pryMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.
pryThe burglar was caught in the act of prying open the window.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งัด(v) pry, See also: lever, lift, move, force, prise, prize, Syn. แงะ, แซะ, ไข, ง้าง, เปิด, Ant. ปิด, เก็บ, Example: คนงานกำลังงัดฝาหีบด้วยชแลง, Thai Definition: ทำให้เผยอหรือเคลื่อนที่โดยใช้วัตถุยาวคัด
แงะ(v) prise, See also: pry, prize, open, lever, Syn. งัด, งัดแงะ, Example: เขาทำกุญแจหายจึงต้องแงะลิ้นชัก, Thai Definition: งัดให้เผยอขึ้น
กะดี่(v) lift up, See also: pry up, lever, Syn. ดีดขึ้น, กระดี่, Example: เขาพยายามกะดี่เสาต้นใหญ่ให้พ้นทาง, Thai Definition: ดีดหรืองัดของหนักขึ้น
เสือก(v) be nosy, See also: pry, snoop, poke, stick one's nose into someone's else's affairs/business, Syn. ทะลึ่ง, สอด, Example: ไอ้บ้า ! กำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียว เสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai Definition: แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่มิใช่ธุระของตัว หรือในเวลาที่เขาไม่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งัด[ngat] (v) EN: pry ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize  FR: faire levier
สาระแน[sāranaē] (v) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop  FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
สอดรู้[søtrū] (v) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive  FR: fouiner ; fureter

CMU English Pronouncing Dictionary
PRY P R AY1
PRYCE P R AY1 S
PRYDE P R AY1 D
PRYER P R AY1 ER0
PRYOR P R AY1 ER0
PRYING P R AY1 IH0 NG
PRYNNE P R IH1 N
PRYOR'S P R AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pry (v) prˈaɪ (p r ai1)
prying (v) prˈaɪɪŋ (p r ai1 i ng)
pryingly (a) prˈaɪɪŋliː (p r ai1 i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺探[cì tàn, ㄘˋ ㄊㄢˋ, ] pry, #44,588 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリアバール[interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
苦無[くない, kunai] (n) (1) mediaeval tool for digging, prying, etc.; (2) (col) Ninja throwing knives [Add to Longdo]
穿り出す[ほじくりだす, hojikuridasu] (v5s,vt) (1) to pick something out (nose, hole, etc.); (2) to pry (into people's private affairs) [Add to Longdo]
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]
詮索[せんさく, sensaku] (n,vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration [Add to Longdo]
大雪加[おおせっか;オオセッカ, oosekka ; oosekka] (n) (uk) Japanese marsh warbler (Megalurus pryeri) [Add to Longdo]
立ち入る;立入る;立ちいる[たちいる, tachiiru] (v5r,vi) (1) to enter; to trespass; (2) to interfere; to meddle; to pry into [Add to Longdo]
抉る;抉じる[こじる, kojiru] (v5r,v1,vt) (uk) (抉る is generally v5r, while 抉じる is v1) to pry; to prize; to prise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pry
   n 1: a heavy iron lever with one end forged into a wedge [syn:
      {crowbar}, {wrecking bar}, {pry}, {pry bar}]
   v 1: to move or force, especially in an effort to get something
      open; "The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to
      pry the lid off the garbage pail" [syn: {pry}, {prise},
      {prize}, {lever}, {jimmy}]
   2: be nosey; "Don't pry into my personal matters!"
   3: search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always
     nosing around the office" [syn: {intrude}, {horn in}, {pry},
     {nose}, {poke}]
   4: make an uninvited or presumptuous inquiry; "They pried the
     information out of him" [syn: {pry}, {prise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top