ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prune

P R UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prune-, *prune*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prune(n) ลูกพรุนแห้ง
prune(vi) ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
prune(vt) ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
prune(vt) ทำให้ลดลง (ส่วนที่ไม่จำเป็น)
prune of(phrv) ตัดลง, See also: ตัด, เล็ม
prune of(phrv) ลดการใช้บางสิ่ง
prune away(phrv) ตัด, See also: เล็ม ต้นไม้, กิ่งต้นไม้
prune away(phrv) กำจัด, See also: เอาออก, ขจัด
prune down(phrv) ตัด, See also: เล็ม ต้นไม้
prune down(phrv) ลดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prune(พรูน) n. ลูกพลัมแห้ง,คนเง่า vt. ตัดกิ่ง,เล็มกิ่ง,สะสาง,ชำระ,ตัดลง,ตัดทอน,ขจัด,เอาทิ้งไป. vt. =preen (ดู), See also: prunable adj.
pruner(พรูน'เนอะ) n. มีดตัดเล็มกิ่งไม้,ผู้ตัดเล็มกิ่งไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
prune(n) พุทรา,ลูกพลับแห้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prune"What is it?" "Well, you see, I wanted the shrubs pruned."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรุน(n) prune, See also: plum, Syn. ลูกพรุน, Example: ใยอาหารชนิดละลายน้ำพบมากในพวกธัญพืชที่ไม่ได้ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ผลไม้บางชนิด เช่น พรุน ส้ม แอปเปิ้ล, Count Unit: ลูก, ผล
ลิด(v) trim, See also: prune, Syn. ตัดแต่ง, เล็ม, Example: คนสวนใช้กรรไกรลิดเอากิ่งและใบออกจนดูสวยงามไม่รกรุงรัง, Thai Definition: แต่งโดยการเด็ดก้านหรือใบ, เด็ดหรือตัดเพื่อแต่ง, ตัดออกทีละน้อย
กาน(v) prune, See also: cut, chop, Syn. ตัด, ฟัน, Example: วันนี้พ่อให้คนสวนกานต้นมะม่วงหลังบ้าน เพื่อให้แตกกิ่งใหม่, Thai Definition: ตัดเพื่อให้แตกใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพู่[chomphū] (n) EN: rose apple  FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
เจียน[jīen] (v) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare  FR: découper
แก้วตา[kaēotā] (n) EN: cornea  FR: cornée [f] ; prunelle [f]
แก้วตา[kaēotā] (xp) EN: one's beloved  FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
ขริบ[khrip] (v) EN: trim ; prune ; clip  FR: tailler ; couper
เล็ม[lem] (v) EN: trim ; hem ; prune ; clip  FR: ourler ; tailler
ลิด[lit] (v) EN: trim ; prune ; clip  FR: tailler ; élaguer
ลูกบ๊วย[lūk būay] (n) EN: plum  FR: prune [f]
มะปราง[maprāng] (n) EN: Marian plum  FR: prune [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRUNE P R UW1 N
PRUNED P R UW1 N D
PRUNER P R UW1 N ER0
PRUNES P R UW1 N Z
PRUNEAU P R AH0 N OW1
PRUNEDA P R UW0 N EH1 D AH0
PRUNELLA P R UW0 N EH1 L AH0
PRUNEDALE P R UW1 N D EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prune (v) prˈuːn (p r uu1 n)
pruned (v) prˈuːnd (p r uu1 n d)
prunes (v) prˈuːnz (p r uu1 n z)
pruners (n) prˈuːnəz (p r uu1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干梅子[gān méi zi, ㄍㄢ ㄇㄟˊ ㄗ˙, / ] prunes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backpflaume {f}; Pflaume {f} | Backpflaumen {pl}; Pflaumen {pl}prune | prunes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プルーン[puru-n] (n) prune [Add to Longdo]
茅潜;茅潜り[かやくぐり;カヤクグリ, kayakuguri ; kayakuguri] (n) (uk) Japanese accentor (Prunella rubida) [Add to Longdo]
[かり, kari] (n) cut; clip; shear; reap; trim; prune [Add to Longdo]
刈り込む(P);刈込む[かりこむ, karikomu] (v5m,vt) to cut; to dress; to prune; to trim; to clip; (P) [Add to Longdo]
刈る(P);苅る[かる, karu] (v5r,vt) to cut (hair); to mow (grass); to harvest; to clip; to shear; to reap; to trim; to prune; (P) [Add to Longdo]
干し李[ほしすもも, hoshisumomo] (n) prune [Add to Longdo]
岩雲雀[いわひばり;イワヒバリ, iwahibari ; iwahibari] (n) (uk) alpine accentor (Prunella collaris) [Add to Longdo]
茎茶;莖茶(oK)[くきちゃ, kukicha] (n) tea made from twigs pruned from the tea plant during its dormant season [Add to Longdo]
御山雀[おやますずめ;オヤマスズメ, oyamasuzume ; oyamasuzume] (n) (uk) (obsc) (See 岩雲雀) alpine accentor (Prunella collaris) [Add to Longdo]
削ぎ落とす;そぎ落とす[そぎおとす, sogiotosu] (v5s) to chip off; to scrape off; to prune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prune
   n 1: dried plum
   v 1: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
      plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
      {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]
   2: weed out unwanted or unnecessary things; "We had to lose
     weight, so we cut the sugar from our diet" [syn: {cut},
     {prune}, {rationalize}, {rationalise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top