ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prow

P R AW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prow-, *prow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prow(n) หัวเรือ, See also: ส่วนหน้าของเรือ, Syn. head, bowsprit
prowl(vi) เดินด้อมๆ มองๆ, Syn. sneak, rove, lurk
prowl(vt) เดินด้อมๆ มองๆ, Syn. sneak, rove, lurk
prowl(n) การเดินด้อมๆ มองๆ
prowess(n) ความกล้าหาญ, Syn. bravery, valor, courage
prowess(n) ความสามารถที่เหนือกว่า
prowler(n) คนเดินด้อมๆ มองๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prow(เพรา) n. หัวเรือ adj. อาจหาญ,องอาจ
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery, strength, skill
prowl(เพราลฺ) vi. เที่ยวออกหากิน. vi. เดินด้อม ๆ มอง ๆ n. การเที่ยวออกหากิน,การเดินด้อม ๆ มอง ๆ -prowlingly adv., Syn. stalk, hunt

English-Thai: Nontri Dictionary
prow(n) หัวเรือ
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
prowl(vi) หาเหยื่อ,ด้อมๆมองๆ,ออกหากิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prowler(n) รถสายตรวจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But never more than fit between prow and sternแต่ไม่ไกลเกินหัวเรือจรดท้ายเรือ The Legend of 1900 (1998)
It's the prow of a ship.เป็นหัวเรือ Occupation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prowRobbers prowl around at midnight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากปลา(n) prow, See also: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish's mouth, Thai Definition: ส่วนหัวของสำเภาที่ว่างอยู่
ปากปลา(n) prow, See also: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish's mouth, Thai Definition: ส่วนหัวของสำเภาที่ว่างอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเรือ[hūa reūa] (n) EN: prow of a ship ; forward of a ship  FR: proue (d'un navire) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROW P R AW1
PROWL P R AW1 L
PROWS P R AW1 Z
PROWSE P R AW1 Z
PROWANT P R AW1 AH0 N T
PROWELL P R AA1 W EH0 L
PROWESS P R AW1 AH0 S
PROWLER P R AW1 L ER0
PROWLING P R AW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prow (n) prˈau (p r au1)
prowl (v) prˈaul (p r au1 l)
prows (n) prˈauz (p r au1 z)
prowls (v) prˈaulz (p r au1 l z)
prowess (n) prˈauɪs (p r au1 i s)
prowled (v) prˈauld (p r au1 l d)
prowler (n) prˈaulər (p r au1 l @ r)
prowlers (n) prˈauləz (p r au1 l @ z)
prowling (v) prˈaulɪŋ (p r au1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P) [Add to Longdo]
空き巣狙い;空き巣ねらい;空巣狙い[あきすねらい, akisunerai] (n) prowler; sneak thief [Add to Longdo]
剛勇;豪勇[ごうゆう, gouyuu] (adj-na,n,adj-no) bravery; prowess [Add to Longdo]
船首[せんしゅ, senshu] (n) bow (of boat); prow; stem [Add to Longdo]
付け狙う;附け狙う[つけねらう, tsukenerau] (v5u,vt) to prowl after; to keep watch on [Add to Longdo]
武者振り[むしゃぶり, mushaburi] (n) prowess; gallantry [Add to Longdo]
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P) [Add to Longdo]
密行[みっこう, mikkou] (n,vs) prowling about; traveling in secret; travelling in secret [Add to Longdo]
勇武[ゆうぶ, yuubu] (adj-na,n) bravery; valor; valour; military prowess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prow
   n 1: front part of a vessel or aircraft; "he pointed the bow of
      the boat toward the finish line" [syn: {bow}, {fore},
      {prow}, {stem}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top