ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provisional

P R AH0 V IH1 ZH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provisional-, *provisional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provisional(adj) ที่จัดไว้เป็นการชั่วคราว, See also: เฉพาะกาล, Syn. temporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provisional(พระวิช'เ?ินเนิล) adj. ชั่วคราว,เฉพาะกาล,เผื่อขาดเผื่อเหลือ,มีเงื่อนไข. n. แสตมป์ชั่วคราว.
provisionality(พระวิช'เ?ินแนล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่มีเงื่อนไข,ลักษณะเฉพาะกาล, Syn. conditionality

English-Thai: Nontri Dictionary
provisional(adj) เฉพาะกาล,ชั่วคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provisionalชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ temporal ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisionalชั่วคราว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
provisional appointmentการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisional denture; interim dentureฟันปลอมเฉพาะกาล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisional governmentรัฐบาลชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisional injunctionคำสั่งห้ามชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisional liquidatorผู้ชำระบัญชีชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisional orderคำสั่งชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisional premiumมีความหมายเหมือนกับ advance premium และ deposit premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisional rateอัตราชั่วคราว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provisionalWe'll have our firm's attorneys look through the provisional agreement.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะกาล[chaphǿkān] (adj) EN: temporary ; provisional  FR: temporaire ; provisoire
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adj) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift  FR: temporaire ; passager ; provisoire
จร[jøn] (adj) EN: temporary ; impermanent ; provisional  FR: temporaire ; occasionnel
การแก้ไขเท่าที่ทำได้[kān kaēkhai thao thī tham dāi] (n, exp) EN: provisional solution
รัฐบาลชั่วคราว[ratthabān chūakhrāo] (n, exp) EN: provisional government  FR: gouvernement provisoire [m]
รัฐธรรมนูญเฉพาะกาล[ratthathammanūn chaphǿkān] (n, exp) EN: provisional constitution  FR: constitution provisoire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVISIONAL P R AH0 V IH1 ZH AH0 N AH0 L
PROVISIONALLY P R AH0 V IH1 ZH AH0 N AH0 L IY0
PROVISIONALLY P R AH0 V IH1 ZH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provisional (j) prˈəvˈɪʒənl (p r @1 v i1 zh @ n l)
provisionally (a) prˈəvˈɪʒənəliː (p r @1 v i1 zh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暂行[zàn xíng, ㄗㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] provisional, #8,231 [Add to Longdo]
约法三章[yuē fǎ sān zhāng, ㄩㄝ ㄈㄚˇ ㄙㄢ ㄓㄤ, / ] provisional agreement between people and new dynastic government, #54,454 [Add to Longdo]
临时政府[lín shí zhèng fǔ, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] provisional government [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interimsregierung {f}provisional government [Add to Longdo]
Notaufnahme {f} (von Flüchtlingen)provisional accommodation [Add to Longdo]
Zwischenerzeugnis {n}provisional product [Add to Longdo]
provisorisch; vorläufig; kommissarisch; einstweilig {adj} | provisorischer | am provisorischstenprovisional | more provisional | most provisional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) [Add to Longdo]
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P) [Add to Longdo]
仮契約[かりけいやく, karikeiyaku] (n,vs) provisional contract [Add to Longdo]
仮決定[かりけってい, karikettei] (n,vs) provisional ruling; tentative ruling [Add to Longdo]
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment [Add to Longdo]
仮採用[かりさいよう, karisaiyou] (n) appointment on trial (probation); provisional appointment [Add to Longdo]
仮執行[かりしっこう, karishikkou] (n) provisional execution [Add to Longdo]
仮条約[かりじょうやく, karijouyaku] (n) provisional treaty [Add to Longdo]
仮政府[かりせいふ, kariseifu] (n) provisional government [Add to Longdo]
仮設[かせつ, kasetsu] (n,adj-no) temporary; provisional; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provisional
   adj 1: under terms not final or fully worked out or agreed upon;
       "probationary employees"; "a provisional government";
       "just a tentative schedule" [syn: {probationary},
       {provisional}, {provisionary}, {tentative}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top