ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provision

P R AH0 V IH1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provision-, *provision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
provision(n) การจัดหา, See also: การจัดเตรียม, การเตรียมการ, Syn. preparation, procurement
provision(n) สิ่งที่จัดหามาให้, Syn. stock, store
provision(n) เสบียงที่เตรียมไว้ในอนาคต
provision(n) เงื่อนไข, Syn. proviso
provision(vt) จัดหาเสบียงอาหารให้
provisional(adj) ที่จัดไว้เป็นการชั่วคราว, See also: เฉพาะกาล, Syn. temporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provision(พระวิช'เ?ิน) n. การจัดหา,สิ่งที่จัดหามาให้,การเตรียมการ,การกำหนด,ข้อกำ-หนด,บทบัญญัติ,เสบียงอาหาร,การแต่งตั้งตำ-แหน่งทางศาสนา (โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียน) . vt. จัดหา,จัดเสบียงอาหาร., See also: provisioner n., Syn. condition, ar
provisional(พระวิช'เ?ินเนิล) adj. ชั่วคราว,เฉพาะกาล,เผื่อขาดเผื่อเหลือ,มีเงื่อนไข. n. แสตมป์ชั่วคราว.
provisionality(พระวิช'เ?ินแนล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่มีเงื่อนไข,ลักษณะเฉพาะกาล, Syn. conditionality

English-Thai: Nontri Dictionary
provision(n) การจัดหาให้,เสบียง,ข้อกำหนด,การเตรียมการ,บทบัญญัติ
provisional(adj) เฉพาะกาล,ชั่วคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provisionบท, บทบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provision๑. บทบัญญัติ๒. เงินสำรอง มีความหมายเหมือนกับ reserve [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision๑. บทบัญญัติ, ข้อกำหนด๒. การจัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision for wifeค่าเลี้ยงชีพสำหรับภริยาผู้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision, financialข้อกำหนดให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provision, transitoryบทเฉพาะกาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provision, transitoryบทเฉพาะกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisionalชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ temporal ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisionalชั่วคราว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
provisional appointmentการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
provision(n) ข้อกำหนด e.g provisions of the contract

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, under the provisions of this bill we would snatch 200,000 acres of Indian territory which we have deemed unsafe for their use at this time.ด้วยร่าง กม.นี้... ...เราจะแย่งที่ดิน 2 แสนเอเคอร์จากเขตอินเดียนแดง... ...หนนี้ ไม่ปลอดภัย ที่จะให้พวกมันใช้ที่ดิน Blazing Saddles (1974)
Could I ask you what provision you made for the wounded?แล้วคุณจะดูแลผู้บาดเจ็บอย่างไร Gandhi (1982)
Though I doubt anyone can point out the actual provision to me.ผมจูบสาวยิว Schindler's List (1993)
No provisions in the larder, and the cold days drawing ever closer.ไม่มีการเตรียมการในห้องเสบียง และวันคืนอันหนาวเหน็บได้ใกล้เข้ามาแล้ว The Education of Little Tree (1997)
In accordance with the provision of Article 43 of Meishu school rulesตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ของกฎระเบียบของโรงเรียนเมชู GTO (1999)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)
He has to make nature work for him by utilizing the ample natural provisions at his disposal.เขาต้องใช้ธรรมชาติช่วย โดยใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง Rescue Dawn (2006)
clearly too onerous a provision to comply with.เห็นได้ชัดว่า ช่างเป็นข้อกำหนด ที่เข้มข้นเกินกว่าที่จะปฏิบัติตามได้ An Inconvenient Truth (2006)
Secure provisions and stow the cargo.ในท้องทะเลที่มีปีศาจตนหนึ่ง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
So I'm implementing the emergency provision of the Philadelphia code, we will lock this city down.ดังนั้นผมขอประกาศใช้มาตรการฉุกเฉิน ตามกฏของรัฐฟิลลาเดลเฟีย เราจะทำการปิดเมืองนี้่ Law Abiding Citizen (2009)
I am sure there is a provision of the homeland security act that we can activate.ฉันมั่นใจว่ามันจะต้องมีข้อบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำ เพื่อปกป้องบ้านเมืองของเรา เราจะเปิดใช้มัน Law Abiding Citizen (2009)
Show choir rule book,page 24. Provision 14,second addendum.กติกาวงประสานเสียง หน้า 24 ข้อที่ 14 ภาคผนวกที่ 2 Throwdown (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provisionThat was satisfied today becomes tomorrow's provisions.
provisionWe'll have our firm's attorneys look through the provisional agreement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาชญาบท(n) provision of law, Thai Definition: ข้อกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
เสบียงกรัง(n) provisions, Syn. เสบียง, อาหารรองรัง, ของกิน, เสบียงอาหาร, Example: เจ้าหน้าที่สำนักงานเตรียมเสบียงกรังที่จำเป็น เพื่อเอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า, Thai Definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน
เสบียงอาหาร(n) provisions, See also: preserved foodstuff, dried food, Syn. เสบียง, เสบียงกรัง, Example: บ่อยครั้งที่ทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะไม่ได้รับเงินเดือน และเสบียงอาหาร เนื่องจากขาดแคลนระบบคมนาคมขนส่ง, Thai Definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารรองรัง[āhān røngrang] (n, exp) EN: provisions
บทบัญญัติ[botbanyat] (n) EN: law ; legal provision ; legislation
บทเฉพาะกาล[bot chaphǿkān] (n, exp) EN: temporary provisions ; interim arrangement
บทลงโทษ[botlongthōt] (n) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause  FR: sanction [f]
เฉพาะกาล[chaphǿkān] (adj) EN: temporary ; provisional  FR: temporaire ; provisoire
เช็คเด้ง[chek deng] (n, exp) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque  FR: chèque sans provision [m]
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adj) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift  FR: temporaire ; passager ; provisoire
จ่ายตลาด[jāi talāt] (v, exp) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping  FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
จร[jøn] (adj) EN: temporary ; impermanent ; provisional  FR: temporaire ; occasionnel
การแก้ไขเท่าที่ทำได้[kān kaēkhai thao thī tham dāi] (n, exp) EN: provisional solution

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVISION P R AH0 V IH1 ZH AH0 N
PROVISIONS P R AH0 V IH1 ZH AH0 N Z
PROVISIONAL P R AH0 V IH1 ZH AH0 N AH0 L
PROVISIONING P R AH0 V IH1 ZH AH0 N IH0 NG
PROVISIONALLY P R AH0 V IH1 ZH AH0 N AH0 L IY0
PROVISIONALLY P R AH0 V IH1 ZH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provision (v) prˈəvˈɪʒn (p r @1 v i1 zh n)
provisions (v) prˈəvˈɪʒnz (p r @1 v i1 zh n z)
provisional (j) prˈəvˈɪʒənl (p r @1 v i1 zh @ n l)
provisioned (v) prˈəvˈɪʒnd (p r @1 v i1 zh n d)
provisioning (v) prˈəvˈɪʒnɪŋ (p r @1 v i1 zh n i ng)
provisionally (a) prˈəvˈɪʒənəliː (p r @1 v i1 zh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule, #338 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] provisions, #3,610 [Add to Longdo]
暂行[zàn xíng, ㄗㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] provisional, #8,231 [Add to Longdo]
约法三章[yuē fǎ sān zhāng, ㄩㄝ ㄈㄚˇ ㄙㄢ ㄓㄤ, / ] provisional agreement between people and new dynastic government, #54,454 [Add to Longdo]
粮秣[liáng mò, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄛˋ, / ] provisions (e.g. military); forage; fodder, #93,266 [Add to Longdo]
临时政府[lín shí zhèng fǔ, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] provisional government [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsbeschaffung {f}provision of work [Add to Longdo]
Einrichtung {f}; Vorrichtung {f} (für)provision (for) [Add to Longdo]
Provision {f}; Vergütung {f}commission; percentage [Add to Longdo]
Provision {f}; Nebeneinnahme {f}; Schmiergeld {n} | Provisionen {pl}; Nebeneinnahmen {pl}; Schmiergelder {pl}kickback | kickbacks [Add to Longdo]
Provisionsvertreter {m}commission agent [Add to Longdo]
Regelung {f}; Vertragsregelung {f}; Bestimmung {f} | gesetzliche Regelung {f}; gesetzliche Bestimmung {f}provision | legal provision [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コネクションプロビジョニング[konekushonpurobijoningu] (n) {comp} connection provisioning [Add to Longdo]
プロビジョニング[purobijoningu] (n) {comp} provisioning [Add to Longdo]
引当金[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) [Add to Longdo]
仮に[かりに, karini] (adv) temporarily; provisionally; for example; for argument's sake; (P) [Add to Longdo]
仮契約[かりけいやく, karikeiyaku] (n,vs) provisional contract [Add to Longdo]
仮決定[かりけってい, karikettei] (n,vs) provisional ruling; tentative ruling [Add to Longdo]
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment [Add to Longdo]
仮採用[かりさいよう, karisaiyou] (n) appointment on trial (probation); provisional appointment [Add to Longdo]
仮執行[かりしっこう, karishikkou] (n) provisional execution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
プロビジョニング[ぷろびじょにんぐ, purobijoningu] provisioning [Add to Longdo]
資産管理[しさんかんり, shisankanri] asset management provision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provision
   n 1: a stipulated condition; "he accepted subject to one
      provision" [syn: {provision}, {proviso}]
   2: the activity of supplying or providing something [syn:
     {provision}, {supply}, {supplying}]
   3: the cognitive process of thinking about what you will do in
     the event of something happening; "his planning for
     retirement was hindered by several uncertainties" [syn:
     {planning}, {preparation}, {provision}]
   4: a store or supply of something (especially of food or
     clothing or arms)
   v 1: supply with provisions [syn: {provision}, {purvey}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top