ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proud

P R AW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proud-, *proud*, prou
English-Thai: Longdo Dictionary
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proud(adj) ภูมิใจในตนเอง, Syn. self-respecting, self-reliant
proud(adj) ทะนงตัว, See also: หยิ่ง, ซึ่งหยิ่งทะนง, Syn. arrogant, haughty, conceited
proudly(adv) อย่างหยิ่งทะนง, Syn. boastfully, insolently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proud(เพราดฺ) adj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,ถือดี,มีทิฐิ,สง่างาม. -adv. -Phr. (do one proud เป็นที่ภูมิใจ,ให้เกิดความภูมิใจ), See also: proudness n., Syn. contented, self-important
proud-heartedadj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,หยิ่ง,อวดดี,ถือดี

English-Thai: Nontri Dictionary
proud(adj) ภูมิใจ,หยิ่งจองหอง,อวดดี,ถือทิฐิ,ยโส
proudly(adv) อย่างภูมิใจ,อย่างจองหอง,อย่างอวดดี,อย่างถือทิฐิ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proudAim very proud of the job I chose myself.
proudAmerica is proud of being a free country.
proudAre you proud of your father?
proudAs a proud new father, I gave my fast child plenty of books.
proudBesides being ignorant, he is too proud.
proudEngland is proud of her poets.
proudFather is proud of his car.
proudHe is a proud one, you see.
proudHe is justly proud of his son.
proudHe is poor but is too proud to ask for help.
proudHe is proud of being a British subject.
proudHe is proud of being a good speaker of English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคภูมิใจ(adv) proudly, Syn. ภูมิใจ, ชื่นชม, Ant. ละอาย, อาย, Example: บรรพบุรุษของไทยสามารถต่อสู้และปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจในอดีตกาล
หยิ่งผยอง(adj) proud, See also: arrogant, haughty, disdainful, supercilious, Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว, Example: ผู้ชายที่บ้าสะสมทองคำหรือผ้าสวมเสื้อผ้าไหม จะกลายเป็นคนหยิ่งผยอง เห็นแก่ตัว โอ้อวดความร่ำรวย
น่าภาคภูมิใจ(adj) proud, See also: honour, full of self-esteem, dignified, Example: สิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง, Thai Definition: ที่รู้สึกว่ามีเกียรติยศเป็นที่พอใจ
ภาคภูมิ(adj) proud of, Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ, Example: คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องมีสง่า มีท่าทางภาคภูมิสมกับตำแหน่ง
ภาคภูมิ(adv) proudly, Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ, Example: หลายต่อหลายประเทศได้กล่าวอ้างอย่างภาคภูมิว่าตนเองสามารถจัดระบบการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อหังการ(adj) arrogant, See also: proud, conceited, self-important, haughty, impudent, Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, Example: อดีตผู้สื่อข่าวอหังการแห่งขอนแก่นสวนกลับอย่างดุดัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่มอกอิ่มใจ[im ǿk imjai] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself
จองหอง[jønghøng] (adj) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
ไม่ภูมิใจใน[mai phūmjai nai] (x) EN: not proud of
ภาคภูมิ[phākphūm] (v) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity  FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภาคภูมิ[phākphūm] (adj) EN: proud of ; dignified  FR: solennel ; pompeux
ภาคภูมิใจ[phākphūmjai] (v) EN: take pride in; be proud of ; have a sense of pride  FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภูมิใจ[phūmjai] (v, exp) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in  FR: être fier ; s'enorgueillir
ภูมิใจกับ ...[phūmjai kap ...] (v, exp) EN: be proud of ... (s.o.)  FR: être fier de ... (qn)
ทะนง[thanong] (adj) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited  FR: fier ; dédaigneux
ถือดี[theūdī] (adj) EN: proud ; arrogant  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; vaniteux ; fier

CMU English Pronouncing Dictionary
PROUD P R AW1 D
PROUDER P R AW1 D ER0
PROUDLY P R AW1 D L IY0
PROUDEST P R AW1 D AH0 S T
PROUDFIT P R AW1 D F IH2 T
PROUDFOOT P R AW1 D F UH2 T
PROUDFOOT'S P R AW1 D F UH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proud (j) prˈaud (p r au1 d)
prouder (j) prˈaudər (p r au1 d @ r)
proudly (a) prˈaudliː (p r au1 d l ii)
proudest (j) prˈaudɪst (p r au1 d i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得意[dé yì, ㄉㄜˊ ㄧˋ, ] proud of oneself; pleased with oneself; complacent, #5,649 [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] proud; overbearing; insolent; arrogant, #5,966 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] proud; arrogant, #16,722 [Add to Longdo]
夸耀[kuā yào, ㄎㄨㄚ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] proudly; flaunt, #39,656 [Add to Longdo]
傲岸[ào àn, ㄠˋ ㄢˋ, ] proud; haughty [Add to Longdo]
普鲁东主义[Pǔ lǔ dōng zhǔ yì, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Proudhonism, 19th century socialist theory [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stolz (auf); hochmütig {adj} | stolzer | am stolzestenproud (of) | prouder; more proud | proudest; most proud [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉そう[えらそう, erasou] (adj-na) self-important; important-looking; proud [Add to Longdo]
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r,vi) to be proud; to swagger; (P) [Add to Longdo]
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t,adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits [Add to Longdo]
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person [Add to Longdo]
喜がる[よがる, yogaru] (v5r) to satisfy oneself; to feel satisfied; to be proud [Add to Longdo]
潔しとしない;屑しとしない[いさぎよしとしない, isagiyoshitoshinai] (exp,adj-i) find it against one's conscience (to do); too proud (to do) [Add to Longdo]
潔しとせず[いさぎよしとせず, isagiyoshitosezu] (exp) (See 潔しとしない) find it against one's conscience (to do); too proud (to do) [Add to Longdo]
見得を切る[みえをきる, miewokiru] (exp,v5r) to assume a posture; to pose; to make a defiant (proud) gesture [Add to Longdo]
誇らか[ほこらか, hokoraka] (adj-na) proud [Add to Longdo]
誇らしい[ほこらしい, hokorashii] (adj-i) proud; haughty; arrogant; splendid; magnificent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proud
   adj 1: feeling self-respect or pleasure in something by which
       you measure your self-worth; or being a reason for pride;
       "proud parents"; "proud of his accomplishments"; "a proud
       moment"; "proud to serve his country"; "a proud name";
       "proud princes" [ant: {humble}]
   2: having or displaying great dignity or nobility; "a gallant
     pageant"; "lofty ships"; "majestic cities"; "proud alpine
     peaks" [syn: {gallant}, {lofty}, {majestic}, {proud}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top