ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protuberance

P R OW0 T UW1 B ER0 AH0 N S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protuberance-, *protuberance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protuberance(n) ส่วนที่ยื่นออกมา, Syn. jutting, knob

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling, bump, bulge

English-Thai: Nontri Dictionary
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance, external occipitalปุ่มนอกของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, internal occipitalปุ่มในของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, mentalคาง, กระโดงคาง, ปลายคาง [มีความหมายเหมือนกับ process, mental ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, occipitalปุ่มท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance; prominence; promontorium; promontoryส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อม(n) protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai Definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ต่อม(n) protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai Definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
กระเปาะ(n) protuberance, See also: bulge, flower calyx, bezel of a ring, Example: ต่อมไขมันจะเป็นต่อมที่เป็นกระเปาะเล็กๆ อยู่ในหนังแท้ พบได้ในผิวหนังเกือบทั้งหมดที่มีขน, Count Unit: กระเปาะ, Thai Definition: รูปนูนกลม, เรียกสิ่งที่มีสัณฐานคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า กระเปาะ เช่น กระเปาะไข่ กระเปาะดอกไม้
เม็ดพระศก(n) knot on the Buddha image's head, See also: protuberance on the top-knot of the Buddha image, Example: ปางมารวิชัยพระพักตร์เป็นรูปไข่อิ่มด้วยรอยยิ้มแห่งความเมตตาเม็ดพระศกขมวดปานกลางมีรัศมีเป็นเปลว, Thai Definition: ปุ่มนูนของขมวดผมบนเศียรพระพุทธรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แง่[ngaē] (n) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance  FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
ปม[pom] (n) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump  FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]
ปุ่ม[pum] (n) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button  FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
ติ่ง[ting] (n) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart  FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]
ตุ่ม[tum] (n) EN: small boil ; pimple ; sore ; small skin protuberance  FR: pustule [f] ; abcès [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTUBERANCE P R OW0 T UW1 B ER0 AH0 N S
PROTUBERANCE P R AH0 T UW1 B ER0 AH0 N S
PROTUBERANCES P R OW0 T UW1 B ER0 AH0 N S AH0 Z
PROTUBERANCES P R AH0 T UW1 B ER0 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protuberance (n) prˈətjˈuːbərəns (p r @1 t y uu1 b @ r @ n s)
protuberances (n) prˈətjˈuːbərənsɪz (p r @1 t y uu1 b @ r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たんこぶ[tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
突起[とっき, tokki] (n,vs) protuberance; projection; prominence; bump; boss; process; apophysis; (P) [Add to Longdo]
突起物[とっきぶつ, tokkibutsu] (n) protuberance; protruding object; umbo [Add to Longdo]
隆起[りゅうき, ryuuki] (n,vs,adj-no) protuberance; projection; rising; (P) [Add to Longdo]
[こぶ, kobu] (n) (uk) bump; lump; protuberance; swelling; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protuberance
   n 1: something that bulges out or is protuberant or projects
      from its surroundings; "the gun in his pocket made an
      obvious bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the
      rocky prominence"; "the occipital protuberance was well
      developed"; "the bony excrescence between its horns" [syn:
      {bulge}, {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity},
      {gibbousness}, {jut}, {prominence}, {protuberance},
      {protrusion}, {extrusion}, {excrescence}]
   2: the condition of being protuberant; the condition of bulging
     out; "the protuberance of his belly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top