ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protestant

P R AA1 T AH0 S T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protestant-, *protestant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protestant(n) ผู้คัดค้าน, Syn. protester
Protestant(n) นิกายโปรเตสแตนต์, See also: ์ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์, Syn. Evangelist, Baptist
protestant(adj) เกี่ยวกับนิกายโปรเตสแตนต์, Syn. evangelical, reformed
Protestant(adj) เกี่ยวกับนิกายโปรเตสแตนต์
protestant(n) ์ผู้คัดค้าน, See also: คนทักท้วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protestant(พรอท'ทิสเทินทฺ) n. ศาสนิกชนของนิกายศาสนาคริสต์ที่แยกตัวจากโรมันคาทอลิกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16,, See also: protestant n. ผู้ประท้วง ผู้คัดค้าน adj. เกี่ยวกับนิกายดังกล่าว, ซึ่งประท้วง

English-Thai: Nontri Dictionary
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protestant churchesนิกายโปรเตสแตนต์ [TU Subject Heading]
Protestantsโปรเตสแตนท์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protestantThis attitude, the Protestant work ethic, still influences Americans today.
protestantWhen the early Protestant immigrants came to this country, they brought the idea that work was the way to God and heaven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนาคริสต์(n) Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
โปรเตสแตนต์(n) Protestant, Syn. นิกายโปรเตสแตนท์, Example: นิกายโปรเตสแตนต์เชื่อว่าพระเยซูเป็นอีกพระภาคหนึ่งของพระเจ้า, Thai Definition: ชื่อศาสนาคริสต์นิกายหนึ่ง ที่ไม่ยกย่องบูชาแม่พระและนักบุญ แยกจากโรมันคาทอลิก
คริสเตียน(n) Protestant, Example: ศาสนาก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน เช่น สงครามครูเสดระหว่างคริสเตียนกับอิสลาม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คริสเตียน[Khritsatīen = Khrisatīen] (adj) EN: Christian ; Protestant  FR: chrétien ; protestant
นิกายโปรแตสแตนท์[nikāi prōtaēstaēn] (n) EN: Protestantism  FR: protestantisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTESTANT P R AA1 T AH0 S T AH0 N T
PROTESTANTS P R AA1 T AH0 S T AH0 N T S
PROTESTANTISM P R AA1 T AH0 S T AH0 N T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Protestant (n) prˈɒtɪstənt (p r o1 t i s t @ n t)
Protestants (n) prˈɒtɪstənts (p r o1 t i s t @ n t s)
Protestantism (n) prˈɒtɪstəntɪzəm (p r o1 t i s t @ n t i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新教[xīn jiào, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄠˋ, ] protestant, #53,026 [Add to Longdo]
耶稣教[Yē sū jiào, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄠˋ, / ] Protestantism in 19th century China, #228,628 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)Protestant Church in Germany [Add to Longdo]
Protestant {m} | Protestanten {pl}protestant | protestants [Add to Longdo]
EKD : Evangelische Kirche in DeutschlandProtestant Church in Germany [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロテスタンティズム[purotesutanteizumu] (n) Protestantism [Add to Longdo]
プロテスタント[purotesutanto] (n) protestant; (P) [Add to Longdo]
プロテスタント監督教会[プロテスタントかんとくきょうかい, purotesutanto kantokukyoukai] (n) Protestant Episcopal Church [Add to Longdo]
プロテスタント教会[プロテスタントきょうかい, purotesutanto kyoukai] (n) Protestant Church [Add to Longdo]
ワスプ[wasupu] (n) (1) wasp; (2) White Anglo-Saxon Protestant; WASP [Add to Longdo]
按手礼[あんしゅれい, anshurei] (n) (Protestant) laying on of hands; ordination [Add to Longdo]
新教[しんきょう, shinkyou] (n) Protestantism [Add to Longdo]
新教徒[しんきょうと, shinkyouto] (n) a Protestant [Add to Longdo]
陪餐[ばいさん, baisan] (n) (See 聖体拝領) Lord's Supper (in Protestantism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Protestant
   adj 1: of or relating to Protestants or Protestantism;
       "Protestant churches"; "a Protestant denomination"
   2: protesting
   n 1: an adherent of Protestantism
   2: the Protestant churches and denominations collectively [syn:
     {Protestant Church}, {Protestant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top