ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protest

P R OW1 T EH2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protest-, *protest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protest(vi) ยืนยัน, See also: ประกาศยืนยัน, Syn. declare
protest(vt) ยืนยัน, See also: ประกาศยืนยัน, Syn. declare
protest(vt) คัดค้าน, See also: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง, Syn. disagree, object, Ant. agree
protest(vi) คัดค้าน, See also: ทักท้วง, ขัดขวาง, ประท้วง
protest(n) การคัดค้าน, See also: การประท้วง, Syn. denial, compliant, Ant. agreement
protest(n) คำคัดค้าน, Syn. denial, compliant, Ant. agreement
protester(n) ผู้ต่อต้าน, See also: ผู้ประท้วง, Syn. rebel, dissident
protestant(n) ผู้คัดค้าน, Syn. protester
Protestant(n) นิกายโปรเตสแตนต์, See also: ์ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์, Syn. Evangelist, Baptist
protestant(adj) เกี่ยวกับนิกายโปรเตสแตนต์, Syn. evangelical, reformed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
protestant(พรอท'ทิสเทินทฺ) n. ศาสนิกชนของนิกายศาสนาคริสต์ที่แยกตัวจากโรมันคาทอลิกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16,, See also: protestant n. ผู้ประท้วง ผู้คัดค้าน adj. เกี่ยวกับนิกายดังกล่าว, ซึ่งประท้วง
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
protest(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ต่อต้าน,ขัดขวาง
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protestใบแจ้งยืนยัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protestการคัดค้าน, คำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protest not necessaryไม่จำต้องมีคำคัดค้าน [ดู no protest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protest voteการออกเสียงลงคะแนนคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protest, right toสิทธิที่จะคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protest movementsขบวนการประท้วง [TU Subject Heading]
Protestant churchesนิกายโปรเตสแตนต์ [TU Subject Heading]
Protestantsโปรเตสแตนท์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protestActivists are stepping up their protest drive.
protestAll the students protested against the war.
protestAll the students protested again the war.
protestAlthough she kept protesting, he went.
protestAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
protestAt first only a few people protested, but now they're all coming out of the woodwork.
protestBefore I could protest, I was handcuffed and was on my way to prison.
protestBeth protested, but her mother reminded her that she was incredibly fat.
protestEver louder voices of protest drowned out his speech.
protestFrom time to time, a proposal to pull down a much-loved old building to make room for a new block of flats, raises a storm of angry protest.
protestHe gave us such a long assignment that we protested.
protestHe protested against the new plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง(n) protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ศาสนาคริสต์(n) Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
ค้าน(v) oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง, Example: ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน
แย้ง(v) oppose, See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ค้าน, ติง, ท้วงติง, Example: กลุ่มนักปฏิบัตินิยมได้ออกโรงแย้งอิทธิพลความคิดเห็นของชาวตะวันตก
โปรเตสแตนต์(n) Protestant, Syn. นิกายโปรเตสแตนท์, Example: นิกายโปรเตสแตนต์เชื่อว่าพระเยซูเป็นอีกพระภาคหนึ่งของพระเจ้า, Thai Definition: ชื่อศาสนาคริสต์นิกายหนึ่ง ที่ไม่ยกย่องบูชาแม่พระและนักบุญ แยกจากโรมันคาทอลิก
ทักท้วง(v) protest, See also: protest, remonstrate with, advise against, object to, oppose, admonish, Syn. ทัดทาน, คัดค้าน, ท้วง, ต้านไว้, แย้ง, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, สนับสนุน, Example: ในการประชุม มีสมาชิกบางคนทักท้วงข้อเสนอเรื่องการสร้างโรงงาน, Thai Definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองว่ายังไม่เห็นด้วย
ท้วง(v) object, See also: protest against, oppose, argue against, criticize, remonstrate, expostulate, Syn. ท้วงติง, ทัดทาน, คัดค้าน, แย้ง, ติง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: พ่อท้วงลูกเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน, Thai Definition: พูดเป็นทำนองไม่เห็นด้วย
ท้วงติง(v) warn against, See also: protest against, object to, argue against, criticize, remonstrate, expostulate, Syn. ท้วง, คัดค้าน, ทักท้วง, ค้าน, Ant. สนับสนุน, Example: เขานั่งเฉยโดยไม่ท้วงติง
ประท้วง(v) protest, See also: object, oppose, Syn. คัดค้าน, ค้าน, ต่อต้าน, Example: พนักงานประท้วงเพื่อขอขึ้นเงินเดือน, Thai Definition: กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
การท้วงติง(n) objection, See also: protest, warning, admonition, expostulation, remonstration, Syn. การท้วง, การค้าน, การแย้ง, การติง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[doēnkhabūan prathūang ratthabān] (v, exp) EN: march in protest against the government
การนัดหยุดงาน[kān nat yut ngān] (n, exp) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest  FR: appel à la grève [m]
การประท้วง[kān prathūang] (n) FR: protestation [f]
ค้าน[khān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent  FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
คัดค้าน[khatkhān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban  FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คนคัดค้าน[khon khatkhān] (n, exp) EN: protester  FR: contestataire [m]
คนเสื้อแดง[khon seūa daēng] (n, exp) EN: red shirts ; red-shirted protesters  FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
คริสเตียน[Khritsatīen = Khrisatīen] (adj) EN: Christian ; Protestant  FR: chrétien ; protestant
นิกายโปรแตสแตนท์[nikāi prōtaēstaēn] (n) EN: Protestantism  FR: protestantisme [m]
ผู้ชุมนุม[phūchumnum] (n) EN: protestor ; person joining a gathering  FR: manifestant [m] ; contestataire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTEST P R OW1 T EH2 S T
PROTEST P R AH0 T EH1 S T
PROTESTS P R OW1 T EH2 S
PROTESTS P R OW1 T EH2 S T S
PROTESTED P R AH0 T EH1 S T AH0 D
PROTESTED P R OW1 T EH2 S T AH0 D
PROTESTER P R OW1 T EH2 S T ER0
PROTESTORS P R OW1 T EH2 S T ER0 Z
PROTESTING P R AH0 T EH1 S T IH0 NG
PROTESTERS P R OW1 T EH2 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protest (n) prˈoutɛst (p r ou1 t e s t)
protest (v) prˈətˈɛst (p r @1 t e1 s t)
protests (n) prˈoutɛsts (p r ou1 t e s t s)
protests (v) prˈətˈɛsts (p r @1 t e1 s t s)
protested (v) prˈətˈɛstɪd (p r @1 t e1 s t i d)
protester (n) prˈətˈɛstər (p r @1 t e1 s t @ r)
Protestant (n) prˈɒtɪstənt (p r o1 t i s t @ n t)
protesters (n) prˈətˈɛstəz (p r @1 t e1 s t @ z)
protesting (v) prˈətˈɛstɪŋ (p r @1 t e1 s t i ng)
Protestants (n) prˈɒtɪstənts (p r o1 t i s t @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗议[kàng yì, ㄎㄤˋ ㄧˋ, / ] protest, #5,605 [Add to Longdo]
抗议者[kàng yì zhě, ㄎㄤˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] protester, #34,121 [Add to Longdo]
新教[xīn jiào, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄠˋ, ] protestant, #53,026 [Add to Longdo]
耶稣教[Yē sū jiào, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄠˋ, / ] Protestantism in 19th century China, #228,628 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: opposieren, Syn. reklamieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protest {m} | Proteste {pl} | unter großem Protestprotest | protests | kicking and screaming [Add to Longdo]
Protest {m}protestation [Add to Longdo]
Protest {m}; Wut {f}; Ekstase {f}furore; furor [Add to Longdo]
Protestant {m} | Protestanten {pl}protestant | protestants [Add to Longdo]
Protestieren {n}remonstration [Add to Longdo]
Protestbrief {m}remonstrative letter [Add to Longdo]
Wechselprotest {m}protest of a bill [Add to Longdo]
protestiertexpostulated [Add to Longdo]
protestieren; Widerspruch erhebento protest [Add to Longdo]
protestieren | protestierend | protestierend | protestiertto remonstrate | remonstrating | remonstrative | remonstrated [Add to Longdo]
protestierento squawk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だもの[damono] (n,vs) indicate reason; infers some protest [Add to Longdo]
ブーイングの手紙[ブーイングのてがみ, bu-ingu notegami] (exp) letter of protest [Add to Longdo]
プロテスタンティズム[purotesutanteizumu] (n) Protestantism [Add to Longdo]
プロテスタント[purotesutanto] (n) protestant; (P) [Add to Longdo]
プロテスタント監督教会[プロテスタントかんとくきょうかい, purotesutanto kantokukyoukai] (n) Protestant Episcopal Church [Add to Longdo]
プロテスタント教会[プロテスタントきょうかい, purotesutanto kyoukai] (n) Protestant Church [Add to Longdo]
プロテスト[purotesuto] (n) protest [Add to Longdo]
プロテストソング[purotesutosongu] (n) protest song [Add to Longdo]
ワスプ[wasupu] (n) (1) wasp; (2) White Anglo-Saxon Protestant; WASP [Add to Longdo]
按手礼[あんしゅれい, anshurei] (n) (Protestant) laying on of hands; ordination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protest
   n 1: a formal and solemn declaration of objection; "they
      finished the game under protest to the league president";
      "the senator rose to register his protest"; "the many
      protestations did not stay the execution" [syn: {protest},
      {protestation}]
   2: the act of protesting; a public (often organized)
     manifestation of dissent [syn: {protest}, {objection},
     {dissent}]
   3: the act of making a strong public expression of disagreement
     and disapproval; "he shouted his protests at the umpire"; "a
     shower of protest was heard from the rear of the hall"
   v 1: utter words of protest
   2: express opposition through action or words; "dissent to the
     laws of the country" [syn: {protest}, {resist}, {dissent}]
   3: affirm or avow formally or solemnly; "The suspect protested
     his innocence"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top