ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protector

P R AH0 T EH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protector-, *protector*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protector(n) ผู้ปกป้อง, See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์, Syn. defender, guardian, sponsor, safeguard
protectory(n) โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า
protectoral(adj) ซึ่งปกป้อง
protectorate(n) ผู้อารักขา, See also: ดินแดนในปกครอง
protectorate(n) ดินแดนในอารักขา, Syn. colony, dominion, mandate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ,ผู้อารักขา
protectory(พระเทค'ทะรี) n. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า,สถานสงเคราะห์เด็กยากจน

English-Thai: Nontri Dictionary
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protectorateรัฐในอารักขา [ดู protected state] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตคุ้มครอง(n) protectorate, Example: กรมป่าไม้เสนอให้เปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการเขตคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติ, Count Unit: เขต, Thai Definition: บริเวณที่กำหนดไว้สำหรับป้องกันรักษา
เกี้ยวนวม(n) protector, Thai Definition: เกี้ยวที่ใส่หัวและนวมที่สวมคอ
ร่มเกศ(n) protector, See also: guardian, Syn. ร่มเกล้า, Thai Definition: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ร่มเกล้า(n) protector, See also: guardian, ruler, Syn. ร่มเกศ, Thai Definition: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ร่มโพธิ์ร่มไทร(n) protector, See also: guardian, Syn. ร่มเกล้า, ร่มเกศ, Thai Definition: ผู้ที่ป้องกันความเดือดร้อน
องครักษ์(n) bodyguard, See also: protector, Syn. ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์, Example: ท่านนายพลมีองครักษ์คอยติดตามเสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน
องครักษ์(n) aide-de-camp, See also: protector, adjutant, Syn. ราชองครักษ์, Example: บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน, Count Unit: คน, Thai Definition: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบาล[børibān] (n) EN: conservator ; keeper ; protector  FR: gardien [m]
เขตคุ้มครอง[khēt khumkhrøng] (n, exp) EN: protectorate
เมืองขึ้น[meūangkheun] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [f] ; protectorat [m]
องครักษ์[ongkharak] (n) EN: bodyguard ; protector ; aide-de-camp ; adjutant  FR: garde du corps [m] ; aide de camp [m]
ผู้อารักขา[phū-ārakkhā] (n) EN: guardian ; protector ; bodyguard  FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์[phūphithak] (n) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver  FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[phūphithaksantirāt] (n) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people  FR: gardien de la paix [m]
ผู้พิทักษ์ศาสนา[phūphithak sātsanā] (n, exp) EN: protector of the faith  FR: gardien de la foi [m]
ผู้ปกครอง[phūpokkhrøng] (n) EN: protector ; guardian ; legal guardian ; conservator
ผู้ป้องกัน[phū pǿngkan] (n, exp) EN: guard ; protector ; protectress

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTECTOR P R AH0 T EH1 K T ER0
PROTECTORS P R AH0 T EH1 K T ER0 Z
PROTECTORATE P R AH0 T EH1 K T ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protector (n) prˈətˈɛktər (p r @1 t e1 k t @ r)
protectors (n) prˈətˈɛktəz (p r @1 t e1 k t @ z)
protectorate (n) prˈətˈɛktərət (p r @1 t e1 k t @ r @ t)
protectorates (n) prˈətˈɛktərəts (p r @1 t e1 k t @ r @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守护神[shǒu hù shén, ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄕㄣˊ, / ] protector God; patron saint, #42,515 [Add to Longdo]
保护者[bǎo hù zhě, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] protector, #53,816 [Add to Longdo]
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] protectorate, #69,950 [Add to Longdo]
护法神[hù fǎ shén, ㄏㄨˋ ㄈㄚˇ ㄕㄣˊ, / ] protector deities of Buddhist law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤプロテクター[iyapurotekuta-] (n) ear protector [Add to Longdo]
サージプロテクタ[sa-jipurotekuta] (n) {comp} surge protector [Add to Longdo]
チェックプロテクター[chiekkupurotekuta-] (n) check protector [Add to Longdo]
プロテクター[purotekuta-] (n) protector [Add to Longdo]
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE [Add to Longdo]
安南都護府[アンナンとごふ, annan togofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of Annam; Han-period Chinese office established in Hanoi in 622 CE [Add to Longdo]
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE [Add to Longdo]
乾闥婆[けんだつば, kendatsuba] (n) {Buddh} gandharva (heavenly musicians and protectors of Buddhism) [Add to Longdo]
胸当て;胸あて;胸当(io)[むねあて;むなあて, muneate ; munaate] (n) (1) breastplate; chest protector; (2) bib [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  protector
      n 1: a person who cares for persons or property [syn:
           {defender}, {guardian}, {protector}, {shielder}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top