ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prosecution

P R AA2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosecution-, *prosecution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosecution(n) การดำเนินให้ลุล่วง
prosecution(n) การฟ้องร้อง, See also: การดำเนินคดีตามกฎหมาย, Syn. pursuit, pursuance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosecution(พรอสซิคิว'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การดำเนินถึงที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
prosecution(n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecution clauseข้อกำหนดการฟ้องคดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prosecutionการฟ้องคดีอาญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
The prosecution rests, my lord.อัยการหมดคำถาม ศาลที่เคารพ Gandhi (1982)
The prosecution interviewed an eyewitness and she told them the perpetrator had no tattoo on the chest.อัยการพูดคุยกับพยาน และพยานบอกทางนั้นว่า... Bringing Down the House (2003)
The prosecution made its case far beyond any reasonable doubt, and we know that we have the right man.อัยการทำคดีนี้เกินกว่าที่จะมีข้อสงสัยใดๆ และเราว่า เราเจอคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยแล้ว Cell Test (2005)
It means the prosecution could point out the evidence from your criminal trial.หมายความว่าโจทย์จะชี้ หลักฐานจากการทดลองทางอาญาของคุณ. Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Prosecution lost the paperwork. I'm offski.ทนายโจทย์ทำเอกสารหาย ฉันรอดตัว RocknRolla (2008)
Prosecution will be made aware of that.ฉันจะจัดการเรื่องนี้เอง Chuck Versus the DeLorean (2008)
NO, SIR. PROSECUTION HAD RYAN NAILED 9 WAYS TO SUNDAY. DIDN'T NEED IT.งั้นผมก็คงอยากรู้ต่อไปว่า นักฆ่าเลียนแบบฯ รู้เรื่องหน้าต่างได้ยังไง The Angel Maker (2008)
This is my first alleged offense, and the prosecution has not presented one single piece of evidence against me.นี่เป็นครั้งแรกที่ผมถูกกล่าวหาว่าทำความผิด และการฟ้องร้องก็ไม่เห็น มีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวกับผม Law Abiding Citizen (2009)
We're looking at both defense and prosecution attorneys, judges, and even cops.เขาทำงานในระบบยุติธรรมอาชญากรรม เรากำลังมองหาทั้งทนายฝ่ายจำเลย และอัยการฝ่ายโจทก์ Reckoner (2009)
Opening statement from prosecution please.กรุณาเบิกคำฟ้องจากอัยการ The Case of Itaewon Homicide (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prosecutionA loophole in the law allowed him to escape prosecution.
prosecutionThe prosecution condemned the defendant for kidnapping a child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟ้องร้อง(n) accusation, See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit agai, Syn. การร้องทุกข์, Example: กฎหมายของฟิลิปปินส์ได้ระบุชัดไว้ว่าการฟ้องร้องจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้องร้อง[føngrøng] (v) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute  FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
การดำเนินคดี[kān damnoēnkhadī] (n) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings
การฟ้อง[kān føng] (n) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against  FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องคดีอาญา[kān føng khadī āyā] (n, exp) EN: criminal prosecution ; criminal action ; prosecution
การฟ้องร้อง[kān føngrøng] (n) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against
การฟ้องเท็จ[kān føng thet] (n, exp) EN: malicious prosecution
กรมอัยการ[Krom Aiyakān] (org) EN: Public Prosecution Department
พยานโจทก์[phayān jōt] (n, exp) EN: witness for the prosecution ; witness for the Crown  FR: témoin de l'accusation [m]
ต้องคดี[tǿngkhadī] (v, exp) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution  FR: être inculpé ; être poursuivi en justice

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSECUTION P R AA2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N
PROSECUTIONS P R AA2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z
PROSECUTION'S P R AA2 S AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosecution (n) prˌɒsɪkjˈuːʃən (p r o2 s i k y uu1 sh @ n)
prosecutions (n) prˌɒsɪkjˈuːʃənz (p r o2 s i k y uu1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
起訴[きそ, kiso] (n,vs,adj-no) prosecution; indictment; (P) [Add to Longdo]
求刑[きゅうけい, kyuukei] (n,vs,adj-no) prosecution; recommended sentence; prosecution's demand for punishment; (P) [Add to Longdo]
検察審査会[けんさつしんさかい, kensatsushinsakai] (n) Committee for the Inquest of Prosecution [Add to Longdo]
公訴[こうそ, kouso] (n,vs) accusation; prosecution; (P) [Add to Longdo]
公訴権[こうそけん, kousoken] (n) authority of prosecution; authority to indict [Add to Longdo]
告発[こくはつ, kokuhatsu] (n,vs) indictment; prosecution; complaint; (P) [Add to Longdo]
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint [Add to Longdo]
訴追側[そついがわ, sotsuigawa] (n) (the) prosecution [Add to Longdo]
不起訴[ふきそ, fukiso] (n) nonprosecution or indictment; (P) [Add to Longdo]
立件[りっけん, rikken] (n,adj-no) (1) assembling a case (for prosecution); (2) precondition or prerequisite for prosecution; (vs) (3) to build a criminal case against someone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosecution
   n 1: the institution and conduct of legal proceedings against a
      defendant for criminal behavior [syn: {prosecution},
      {criminal prosecution}] [ant: {defence}, {defense},
      {demurrer}, {denial}]
   2: the lawyers acting for the state to put the case against the
     defendant [ant: {defence}, {defense}, {defense lawyers},
     {defense team}]
   3: the continuance of something begun with a view to its
     completion [syn: {pursuance}, {prosecution}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top