ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prosaic

P R OW0 Z EY1 IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosaic-, *prosaic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosaic(adj) ธรรมดาๆ, See also: จืดชืด, น่าเบื่อ, Syn. common, trite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosaic(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
prosaical(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid

English-Thai: Nontri Dictionary
prosaic(adj) ธรรมดา,น่าเบื่อ,จืดชืด

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSAIC P R OW0 Z EY1 IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosaic (j) prˈəzˈɛɪɪk (p r @1 z ei1 i k)
prosaically (a) prˈəzˈɛɪɪkliː (p r @1 z ei1 i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
散文的[さんぶんてき, sanbunteki] (adj-na) prosaic [Add to Longdo]
没風流漢[ぼつふうりゅうかん, botsufuuryuukan] (n) prosaic person; person of an unromantic turn of mind; philistine [Add to Longdo]
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na,n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosaic
   adj 1: not fanciful or imaginative; "local guides describe the
       history of various places in matter-of-fact tones"; "a
       prosaic and unimaginative essay" [syn: {matter-of-fact},
       {prosaic}]
   2: lacking wit or imagination; "a pedestrian movie plot" [syn:
     {pedestrian}, {prosaic}, {prosy}, {earthbound}]
   3: not challenging; dull and lacking excitement; "an unglamorous
     job greasing engines" [syn: {commonplace}, {humdrum},
     {prosaic}, {unglamorous}, {unglamourous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top