ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

propose

P R AH0 P OW1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -propose-, *propose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
propose(vt) เสนอ, See also: เสนอเพื่อให้พิจารณา, Syn. suggest, offer, move, advance, Ant. oppose
propose(vi) เสนอ, See also: เสนอเพื่อให้พิจารณา
propose(vt) วางแผน, Syn. aim, intend
propose(vt) เสนอชื่อ, See also: เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
propose(vi) ขอแต่งงาน, Syn. offer marriage, make a proposal
proposed(adj) ซึ่งถูกเสนอ, Syn. projected, scheduled
proposer(n) ผู้เสนอ
propose to(phrv) ขอแต่งงานให้กับ
propose a toast to(idm) ดื่มอวยพร, Syn. drink to, raise to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
propose(โพรโพซ') vt. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น,ขอ (แต่งงาน) ,แนะนำ,แต่งตั้ง,วางแผน vi. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น., See also: proposable adj. proposer n., Syn. offer, present

English-Thai: Nontri Dictionary
propose(vi) เสนอความเห็น,ขอแต่งงานด้วย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
proposed(adj) ที่วางแผนไว้แล้วสำหรับอนาคต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proposeAll of a sudden he proposed to me.
proposeAt long last he made up his mind to propose to her.
proposeCandidates traded blows over the proposed tax cut.
proposeCopernicus proposed the idea that Earth travels around the Sun.
proposeDespite the fact that Mary keeps saying I was the only man she'd like to marry, when I proposed to her, she said "NO". I cannot make head or tail of it.
proposeDid he propose any solutions?
proposeDid he propose marriage to you?
proposeDon't hesitate to take the opportunity to propose to her.
proposeHe dared to propose to her.
proposeHe proposed an alternate plan.
proposeHe proposed a reform in the educational system.
proposeHe proposed asking her to lunch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เสนอ(n) proposer, See also: mover of a motion, Example: อียิปต์เห็นด้วยกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ(n) (proposed) bill, See also: proposed Act/legislation, Example: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมาธิการกันใหม่เป็นคราวๆ ไป, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ร่างกฎหมายที่เขียนขึ้นเสนอต่อสภาเพื่ออภิปราย
วางโครงการ(v) lay a plan, See also: propose a plan, work out a plan, Example: เพื่อการนี้ เราจะต้องวางโครงการเพื่อพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน, Thai Definition: กำหนดโครงการ
สู่ขอ(v) ask for the hand of the girl in marriage, See also: propose marriage, make a marriage proposal, Syn. ทาบทาม, Example: เขาขอร้องให้มารดาของเขาไปสู่ขอหญิงที่เขารัก, Thai Definition: ไปพูดจาขอหญิงในความปกครองของผู้อื่นเพื่อการสมรส
ฝ่ายเสนอ(n) proposer, Ant. ฝ่ายค้าน, Example: ฝ่ายเสนอชนะฝ่ายค้านในการโต้วาที, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: ฝ่ายที่แสดงความเห็นให้ฝ่ายค้านโต้แย้งตามญัตติในการโต้วาที
ขอแต่งงาน(v) propose marriage to, Example: เขาขอแต่งงานกับเธอในวันวาเลนไทน์
เสนอตัว(v) offer oneself (e.g. to do a task), See also: propose, present oneself, Example: อธิการบดีคนปัจจุบันจะเสนอตัวลงสมัครเป็นอธิการบิดีเป็นสมัยที่ 3

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาสา[āsā] (v) EN: volunteer  FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
เอื้อ[eūa] (v) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)  FR: offrir ; proposer ; favoriser
ให้สินบน[hai sinbon] (v) EN: bribe ; offer a bribe  FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
กำหนดให้[kamnot hai] (v, exp) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot  FR: assigner ; proposer ; allouer
คิดคำนึง[khit khamneung] (v, exp) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose  FR: imaginer
ขอแต่งงาน[khø taēng-ngān] (n, exp) EN: propose marrriage to  FR: demander en mariage ; proposer en mariage
แนะ[nae] (v) EN: suggest ; direct ; guide  FR: proposer ; suggérer
แนะนำ[naenam] (v) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide  FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
แนะนัด[nae nat] (v, exp) FR: proposer un rendez-vous
ผู้เสนอ[phū sanōe] (n, exp) EN: proposer  FR: proposeur [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPOSE P R AH0 P OW1 Z
PROPOSED P R AH0 P OW1 Z D
PROPOSES P R AH0 P OW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
propose (v) prˈəpˈouz (p r @1 p ou1 z)
proposed (v) prˈəpˈouzd (p r @1 p ou1 z d)
proposer (n) prˈəpˈouzər (p r @1 p ou1 z @ r)
proposes (v) prˈəpˈouzɪz (p r @1 p ou1 z i z)
proposers (n) prˈəpˈouzəz (p r @1 p ou1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
求婚[qiú hūn, ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄣ, ] propose marriage, #13,257 [Add to Longdo]
发起人[fā qǐ rén, ㄈㄚ ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, / ] proposer; initiator; founding member, #18,607 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P) [Add to Longdo]
建議者[けんぎしゃ, kengisha] (n) a proposer [Add to Longdo]
言い出す(P);言いだす;言出す[いいだす, iidasu] (v5s,vt) to start talking; to speak; to tell; to propose; to suggest; to break the ice; (P) [Add to Longdo]
候補地[こうほち, kouhochi] (n) proposed site; site chosen [Add to Longdo]
告る[こくる;コクる, kokuru ; koku ru] (v5r,vt) (sl) (from 告白する) (See 告白) to confess (one's love); to propose (marriage); to ask out (on a date) [Add to Longdo]
持ち掛ける;持ちかける;持掛ける[もちかける, mochikakeru] (v1,vt) to offer a suggestion; to propose an idea [Add to Longdo]
修正案[しゅうせいあん, shuuseian] (n) proposed amendment [Add to Longdo]
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P) [Add to Longdo]
申し入れる[もうしいれる, moushiireru] (v1,vt) to propose; to suggest; (P) [Add to Longdo]
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class [Add to Longdo]
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 propose
   v 1: make a proposal, declare a plan for something; "the senator
      proposed to abolish the sales tax" [syn: {propose},
      {suggest}, {advise}]
   2: present for consideration, examination, criticism, etc.; "He
     proposed a new plan for dealing with terrorism"; "She
     proposed a new theory of relativity" [syn: {project},
     {propose}]
   3: propose or intend; "I aim to arrive at noon" [syn: {aim},
     {purpose}, {purport}, {propose}]
   4: put forward; nominate for appointment to an office or for an
     honor or position; "The President nominated her as head of
     the Civil Rights Commission" [syn: {nominate}, {propose}]
   5: ask (someone) to marry you; "he popped the question on Sunday
     night"; "she proposed marriage to the man she had known for
     only two months"; "The old bachelor finally declared himself
     to the young woman" [syn: {propose}, {declare oneself},
     {offer}, {pop the question}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top