ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

propitious

P R AH0 P IH1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -propitious-, *propitious*, propitiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
propitious(adj) ที่แสดงถึงสถานการณ์ที่ดี, See also: ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดี, Syn. favorable, encouraging
propitiously(adv) อย่างอำนวยให้, See also: อย่างเป็นนิมิตหมายอันดี
propitiousness(n) คุณสมบัติที่แสดงถึงผลสำเร็จ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
propitious(พระพิช'เชิส) adj. เอื้ออำนวย,นิมิตดี,เป็นมงคล,ราบรื่น., See also: propitiousness n., Syn. favourable

English-Thai: Nontri Dictionary
propitious(adj) เป็นประโยชน์,เอื้ออำนวย,เป็นมงคล,เป็นลางดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานมงคล(n) auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
วันดีคืนดี(adv) propitious day, See also: auspicious time, one fine day, Example: วันดีคืนดีก็มีข่าวว่า ประชา ขอย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัด, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
ฤกษ์พานาที(n) propitious time, See also: auspicious moment, Thai Definition: ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์
ความเป็นมงคล(n) propitiousness, See also: auspiciousness, Syn. ความเป็นสิริมงคล, Ant. ความเป็นอวมงคล, ความไม่เป็นมงคล, Example: หลวงพ่อพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นมงคลแก่ลูกศิษย์ลูกหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
มงคล[mongkhon] (adj) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky  FR: favorable ; propice ; propitiatoire
งานมงคล[ngān mongkhon] (n, exp) EN: auspicious ceremony ; propitious ceremony ; happy event ; joyous occasion  FR: cérémonie propitiatoire [f]
เรียงหมอน[rīengmøn] (n) EN: propitious lunar day to start married life  FR: jour lunaire propice pour la nuit de noce [f]
ฤกษ์[roēk] (n) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion  FR: moment propice [m] ; période faste [f]
ฤกษ์พานาที[roēkphānāthī] (n, exp) EN: propitious time ; auspicious moment
วันดีคืนดี[wan dī kheūn dī] (n, exp) EN: fine day ; propitious day  FR: jour propice [m] ; jour placé sous d'heureux auspices [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPITIOUS P R AH0 P IH1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
propitious (j) prˈəpˈɪʃəs (p r @1 p i1 sh @ s)
propitiously (a) prˈəpˈɪʃəsliː (p r @1 p i1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉日[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, ] propitious day; lucky day, #56,567 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗剣殺[あんけんさつ, ankensatsu] (n) unpropitious direction [Add to Longdo]
目出度い(ateji)(P);芽出度い(ateji);愛でたい[めでたい, medetai] (adj-i) (1) (uk) happy; auspicious; propitious; joyous; (2) (See おめでたい) naive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 propitious
   adj 1: presenting favorable circumstances; likely to result in
       or show signs of success; "propitious omens"; "propitious
       gales speeded us along"; "a propitious alignment of
       planets for space exploration" [ant: {unpropitious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top