ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

property

P R AA1 P ER0 T IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -property-, *property*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
property(n) สิทธิครอบครอง, See also: กรรมสิทธิ์, Syn. belongings, assets
property(n) ทรัพย์สมบัติ, See also: ทรัพย์สิน
property(n) ที่ดิน, See also: อสังหาริมทรัพย์, Syn. estate, ranch, yard
property(n) คุณสมบัติ, See also: คุณลักษณะ, Syn. attribute, feature
property(n) อุปกรณ์ประกอบฉากละคร, See also: อุปกรณ์การแสดง
property tax(n) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions, holding, attibute, trait, feature
community propertyn. สินสมรส

English-Thai: Nontri Dictionary
property(n) ทรัพย์สมบัติ,คุณสมบัติ,กรรมสิทธิ์
COMMUNITY community property(n) สินสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propertyทรัพย์สิน [ดู propriety] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
propertyสมบัติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
propertyทรัพย์สิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
property acquired to an offenceทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property damage insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
property insuranceการประกันภัยทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
property taxภาษีทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property, intangibleทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
property, intangibleทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property, intellectualทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
propertyสมบัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Propertyทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Propertyที่ดิน [การบัญชี]
propertyสมบัติ, ลักษณะเฉพาะตัวของสารที่แสดงว่า สารชนิดหนึ่งเหมือนหรือแตกต่างจากสารอีกชนิดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Property and loan fund “Type 4 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4), Example: กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องหรือในทรัพย์สินอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน [ตลาดทุน]
Property fund for resolving financial institution problems “Type 2 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2), Example: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว [ตลาดทุน]
Property fund “Type 1 Fund”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) , กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1), Example: กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปค่าเช่า เช่น อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เป็นต้น โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้ผู้ลงทุนในรูปเงินปันผล และ บลจ. จะนำกองทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ กองทุนดังกล่าวจัดเป็นกองทุนปิด ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกอง 1 นั้นจะมี 2 แบบคือ การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง (ซื้อมาเป็นเจ้าของ) (Free hold) และอีกแบบหนึ่งคือ การลงทุนในสิทธิการเช่า (Lease Hold) [ตลาดทุน]
Property taxภาษีทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Property, plant and equipmentที่ดิน, อาคาร และอุปกรณ์ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
property developerผู้จัดสรรอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
propertyAll the property will go to his daughter.
propertyAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
propertyA patent right is an important property.
propertyA severe typhoon has done much damage to property.
propertyA strange man trespassed on my property.
propertyA wife can have property independent of her husband.
propertyFew rich men own their own property.
propertyGelatine has the property of setting as it cools.
propertyHe claimed that the enormous property was at his disposal.
propertyHe decided to rent his property to that company.
propertyHe handed over all his property to his son.
propertyHe has designs on your property.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(n) property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
สมบัติ(n) property, Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ
หลักทรัพย์(n) property, See also: possession, estate, Example: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ, Thai Definition: ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
ทรัพยสิทธิ(n) property right, Thai Definition: สิทธิเหนือทรัพย์
โภคทรัพย์(n) wealth, See also: property, resource, Example: ความเป็นอยู่ที่ดีงามจักต้องเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคง มีโภคทรัพย์ ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้, Thai Definition: ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค
สมบัติ(n) property, See also: wealth, asset, fortune, treasure, possession, riches, estate, Example: เปียโนหลังดังกล่าวได้ตกมาเป็นสมบัติของกรมศิลปากร, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ หรือสิ่งมีค่าต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมบัติ(n) property, See also: quality, attribute, characteristic, feature, hallmark, Syn. คุณสมบัติ, Thai Definition: ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีนมีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง
โภค(n) property, See also: wealth, fortune, goods, Syn. สมบัติ, โภคสมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภไคย(n) property, See also: wealth, goods, Syn. โภไคศวรรย์, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, Thai Definition: สิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คุณลักษณะ(n) characteristic, See also: property, quality, nature, performance, attribute, Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า, Example: น้องชายของท่านประธานบริษัทไม่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเลย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อายัดทรัพย์[āyat sap] (v, exp) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish  FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[āyat sapsin] (n, exp) EN: seize property  FR: saisir les avoirs
ช่วงทรัพย์[chūangsap] (v) EN: replace and equal one property to another property by the law
กรรมสิทธิ์รวม[kammasit rūam] (n, exp) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property
การอายัดทรัพย์สิน[kān āyat sapsin] (n, exp) EN: distraint ; seizure of property
กรรโชกทรัพย์[kanchōk sap] (v, exp) EN: obtain property by extorsion/blackmail
การคืนทรัพย์สิน[kān kheūn sapsin] (n, exp) EN: restitution of property
การประกันทรัพย์สิน[kān prakan sapsin] (n, exp) EN: property insurance
การริบทรัพย์สิน[kān rip sapsin] (n, exp) EN: confiscation of property

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPERTY P R AA1 P ER0 T IY0
PROPERTY'S P R AA1 P ER0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
property (n) prˈɒpətiː (p r o1 p @ t ii)
property-man (n) prˈɒpətɪ-mæn (p r o1 p @ t i - m a n)
property-men (n) prˈɒpətɪ-mɛn (p r o1 p @ t i - m e n)
property-master (n) prˈɒpətɪ-maːstər (p r o1 p @ t i - m aa s t @ r)
property-masters (n) prˈɒpətɪ-maːstəz (p r o1 p @ t i - m aa s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资产[zī chǎn, ㄗ ㄔㄢˇ, / ] property; assets, #762 [Add to Longdo]
财产[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] property, #2,556 [Add to Longdo]
产权[chǎn quán, ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] property right, #3,445 [Add to Longdo]
库存[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] property or cash held in reserve; stock, #4,022 [Add to Longdo]
特性[tè xìng, ㄊㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, ] property; characteristic, #4,336 [Add to Longdo]
物业[wù yè, ㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] Property, #4,386 [Add to Longdo]
物业管理[wù yè guǎn lǐ, ㄨˋ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] property management, #7,533 [Add to Longdo]
财物[cái wù, ㄘㄞˊ ㄨˋ, / ] property; belongings, #9,076 [Add to Longdo]
财产权[cái chǎn quán, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] property rights, #27,105 [Add to Longdo]
财权[cái quán, ㄘㄞˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] property ownership or right; financial power; financial control, #43,938 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachdividende {f}property dividend [Add to Longdo]
Eigenschaft {f} | Eigenschaften {pl}property | properties [Add to Longdo]
Eigentum {n}; Besitz {m}; Grundbesitz {m}; Grundstück {n} | Eigentum {n}; Grundbesitze {pl} | geistiges Eigentum | gewerbliches Eigentum | Besitz erwerben; Eigentum erwerben | bewegliches Eigentum | unbewegliches Eigentum | unbelasteter Grundbesitzproperty | properties | intellectual property | industrial property | to acquire property | moveables; movable property | immoveables; real property | unencumbered property [Add to Longdo]
Grundstückshai {m}property shark [Add to Longdo]
Immobilienmarkt {m}property market [Add to Longdo]
Objektbuchhaltung {f}property book-keeping [Add to Longdo]
Requisiteur {m}; Requisite {f} (Theater)property master [Add to Longdo]
Sachversicherung {f} | Sach- und Unfallversicherungproperty insurance | property and casualty insurance; P&C insurance [Add to Longdo]
Vermögensteuer {f}; Vermögenssteuer {f}property tax; wealth tax [Add to Longdo]
Vermögensverwalter {m}property administrator [Add to Longdo]
Vermögenswert {m}property asset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベントプロパティ[ibentopuropatei] (n) {comp} event property [Add to Longdo]
カスタムプロパティ[kasutamupuropatei] (n) {comp} custom property [Add to Longdo]
カタログプロパティ[katarogupuropatei] (n) {comp} catalog property [Add to Longdo]
カテゴリプロパティ[kategoripuropatei] (n) {comp} category property [Add to Longdo]
コンテキストプロパティ[kontekisutopuropatei] (n) {comp} context property [Add to Longdo]
チキソトロピー[chikisotoropi-] (n) thixotropy (property of being more fluid when shaken) [Add to Longdo]
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces) [Add to Longdo]
ディクショナリプロパティ[deikushonaripuropatei] (n) {comp} dictionary property [Add to Longdo]
ディメンションメンバプロパティ[deimenshonmenbapuropatei] (n) {comp} dimension member property [Add to Longdo]
ファイルプロパティ[fairupuropatei] (n) {comp} file property [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property [Add to Longdo]
政府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]
属性値[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 property
   n 1: something owned; any tangible or intangible possession that
      is owned by someone; "that hat is my property"; "he is a
      man of property"; [syn: {property}, {belongings},
      {holding}]
   2: a basic or essential attribute shared by all members of a
     class; "a study of the physical properties of atomic
     particles"
   3: any area set aside for a particular purpose; "who owns this
     place?"; "the president was concerned about the property
     across from the White House" [syn: {place}, {property}]
   4: a construct whereby objects or individuals can be
     distinguished; "self-confidence is not an endearing property"
     [syn: {property}, {attribute}, {dimension}]
   5: any movable articles or objects used on the set of a play or
     movie; "before every scene he ran down his checklist of
     props" [syn: {property}, {prop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top