ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pronounced

P R AH0 N AW1 N S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pronounced-, *pronounced*, pronounc, pronounce
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pronounced(adj) ที่เปล่งเสียง
pronounced(adj) ชัดเจน, Syn. clear, notable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pronounced(พระเนาซฺทฺ') adj. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,เด็ดขาด,ซึ่งพูดออกมา., Syn. marked, -A. subtle

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pronouncedHow is the word pronounced?
pronouncedI can't find any logic to English spelling. T-O-G-H can be pronounced as fish. [Lie]
pronouncedIn the English language many words contain letter which are not pronounced.
pronouncedMany words are pronounced according to the spelling but some are not.
pronouncedThe chief pronounced that the technique was inadequate.
pronouncedThe judge pronounced him "guilty", and now he must face the music of a sentence in prison.
pronouncedThe priest pronounced them man and wife.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านว่า[ān wā] (v, exp) EN: be read ; be pronounced  FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
ออกเสียง[øksīeng] (v) EN: pronounce ; be pronounced ; voice ; sound ; voice one's opinion  FR: prononcer ; se prononcer ; articuler

CMU English Pronouncing Dictionary
PRONOUNCED P R AH0 N AW1 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pronounced (v) prˈənˈaunst (p r @1 n au1 n s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, ] pronounced, #45,762 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]
肩衝[かたつき, katatsuki] (n) (See 茶入) tea container having pronounced "shoulders" near the neck [Add to Longdo]
御師[おし;おんし, oshi ; onshi] (n) (usu. pronounced おんし at Ise Shrine) low-ranking Shinto priest [Add to Longdo]
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed [Add to Longdo]
[さい, sai] (n,n-suf) (1) (pronounced ぎわ when a suffix) edge; brink; verge; side; (2) time; moment of [Add to Longdo]
擦れ;摩れ[すれ, sure] (n,n-suf) (often pronounced ずれ as a suffix) rubbing together; chafing [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pronounced
   adj 1: strongly marked; easily noticeable; "walked with a marked
       limp"; "a pronounced flavor of cinnamon" [syn: {marked},
       {pronounced}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top