ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promising

P R AA1 M AH0 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promising-, *promising*, promis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promising(adj) ที่มีความหวัง, Syn. assuring, encouraging, hopeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promising(พรอม'มิสซิง) adj. มีอนาคตดี,มีความหวัง.
unpromising(อันพรอม'มิสซิง) adj. ไม่มีแวว,ไม่มีท่าว่าจะดี,ไม่มีความหวังที่ดี,มีหวังไม่สำเร็จ., See also: unpromisingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
promising(adj) มีหวัง
uncompromising(adj) ไม่ละลด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ไม่ยอมแพ้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
promising(adj) ที่สดใส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promisingHe is a promising young businessman.
promisingHe is a promising young man.
promisingHe is a promising youth.
promisingI haven't read both his novels, but judge from the one I have read, he seems to be a promising writer.
promisingI think of him as a promising journalist.
promisingIt seems that he is a promising youth.
promisingJeff lost yesterday's match, but I'm sure he is a promising tennis player.
promisingKeep track of everything that looks promising.
promisingMars is a promising place where we may be able to live.
promisingNow he is recognized as one of the most promising writers.
promisingThe prospects for his career at the company are not quite promising.
promisingThe researcher suggested promising directions for treating the cancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวว(n) promising, See also: foreshadowing, Syn. เค้า, Example: ว่างเว้นจากงานในสภาเมื่อไรก็ต้องเห็นนักการเมืองผู้มีแววว่าจะดังคนนี้เยือนบ้านเกิดทุกครั้ง, Thai Definition: ลักษณะที่ส่อให้เห็นว่าจะเป็นคนชนิดไร
แวว(n) promising, See also: foreshowing, foreshadowing, Syn. เค้า, Example: ว่างเว้นจากงานในสภาเมื่อไรก็ต้องเห็นนักการเมืองผู้มีแววว่าจะดังคนนี้เยือนบ้านเกิดทุกครั้ง, Thai Definition: ลักษณะที่ส่อให้เห็นว่าจะเป็นคนชนิดไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวชนฝา[hūa chon fā] (adv) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly  FR: obstinément
ไม่ประนีประนอม[mai pranīpranøm] (adj) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent  FR: inflexible
ประนีประนอม[pranīpranøm] (x) EN: compromising

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISING P R AA1 M AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promising (v) prˈɒmɪsɪŋ (p r o1 m i s i ng)
promisingly (a) prˈɒmɪsɪŋliː (p r o1 m i s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有为[yǒu wéi, ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, / ] promising; to show promise, #18,703 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aussichtsvoll; vielversprechend {adj} | aussichtsvoller | am aussichtsvollstenpromising | more promising | most promising [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
安請け合い;安請合い[やすうけあい, yasuukeai] (n,vs) promising without due consideration [Add to Longdo]
瓜田に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P) [Add to Longdo]
好望[こうぼう, koubou] (n) promising future [Add to Longdo]
硬骨[こうこつ, koukotsu] (n) (1) (See 軟骨) bone; (adj-no,adj-na,n) (2) firm; uncompromising [Add to Longdo]
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P) [Add to Longdo]
春秋に富む[しゅんじゅうにとむ, shunjuunitomu] (exp,v5m) to be young; to be young and have a promising future [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promising
   adj 1: showing possibility of achievement or excellence; "a
       promising young man"
   2: full or promise; "had a bright future in publishing"; "the
     scandal threatened an abrupt end to a promising political
     career"; "a hopeful new singer on Broadway" [syn: {bright},
     {hopeful}, {promising}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top