ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prolonged

P R AH0 L AO1 NG D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prolonged-, *prolonged*, prolong, prolonge
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prolonged labour; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolonged pregnancyการตั้งครรภ์เกินกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prolongedThe economist anticipated the prolonged depression.
prolongedThe prolonged drought did severe damage to crops.
prolongedThere followed an prolonged silence.
prolongedThe session will be prolonged again.
prolongedThe stock market is in a prolonged slump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียร(adj) long, See also: prolonged, lengthy, protracted, Syn. นาน, ช้านาน, ยืนนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื้อรัง[reūarang] (adj) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent  FR: chronique ; persistant
ยืดเยื้อ[yeūtyeūa] (v) EN: be prolonged ; extend ; drag on ; last ; go on ; be protracted  FR: traîner ; s'éterniser

CMU English Pronouncing Dictionary
PROLONGED P R AH0 L AO1 NG D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prolonged (v) prˈəlˈɒŋd (p r @1 l o1 ng d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくしく[shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
淫雨[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) [Add to Longdo]
水入り[みずいり, mizuiri] (n) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout [Add to Longdo]
疎音[そいん, soin] (n) prolonged silence [Add to Longdo]
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded [Add to Longdo]
長引く(P);長びく[ながびく, nagabiku] (v5k,vi) to be prolonged; to drag on; (P) [Add to Longdo]
長音符[ちょうおんぷ, chouonpu] (n) katakana-hiragana prolonged sound mark; macron (indicating a long vowel); circumflex (indicating a long vowel); modifier letter triangular colon (IPA diacritical) [Add to Longdo]
長期間[ちょうきかん, choukikan] (n,adj-no) extended period of time; prolonged; long-range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prolonged
   adj 1: relatively long in duration; tediously protracted; "a
       drawn-out argument"; "an extended discussion"; "a lengthy
       visit from her mother-in-law"; "a prolonged and bitter
       struggle"; "protracted negotiations" [syn: {drawn-out},
       {extended}, {lengthy}, {prolonged}, {protracted}]
   2: drawn out or made longer spatially; "Picasso's elongated Don
     Quixote"; "lengthened skirts are fashionable this year"; "the
     extended airport runways can accommodate larger planes"; "a
     prolonged black line across the page" [syn: {elongated},
     {extended}, {lengthened}, {prolonged}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top