ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prolific

P R OW0 L IH1 F IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prolific-, *prolific*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prolific(adj) ที่มีลูกดก, Syn. productive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prolific(โพรลิฟ'ฟิค) adj. ออกลูกมาก,มีลูกมาก,แพร่หลาย,อุดมสมบูรณ์,มีผลมาก., See also: prolificacy n. prolifically, prolificly adv., Syn. fruitful

English-Thai: Nontri Dictionary
prolific(adj) มีลูกดก,มีลูกมาก,อุดมสมบูรณ์,มีผลมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prolific-ลูกดก, -ผลดก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense

CMU English Pronouncing Dictionary
PROLIFIC P R OW0 L IH1 F IH0 K
PROLIFICALLY P R OW0 L IH1 F IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prolific (j) prˈəlˈɪfɪk (p r @1 l i1 f i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多产[duō chǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄢˇ, / ] prolific; fertile; high yield [Add to Longdo]
多育[duō yù, ㄉㄨㄛ ㄩˋ, ] prolific; bearing many offspring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
害魚[がいぎょ, gaigyo] (n) harmful fish (e.g. non-native and prolific, etc.) [Add to Longdo]
多作[たさく, tasaku] (adj-na,adj-no) (1) prolific; productive; (vs) (2) to be prolific; to write prolifically [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prolific
   adj 1: intellectually productive; "a prolific writer"; "a fecund
       imagination" [syn: {fecund}, {fertile}, {prolific}]
   2: bearing in abundance especially offspring; "flying foxes are
     extremely prolific"; "a prolific pear tree" [syn: {prolific},
     {fertile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top