ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profuse

P R AH0 F Y UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profuse-, *profuse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profuse(adj) ที่มากมาย (ค่อนข้างเกินจำเป็น), Syn. extravagant, luxuriant, Ant. limited, scant
profuse(adj) สุรุ่ยสุร่าย
profusely(adv) อย่างมากมาย, Syn. extensively
profuseness(n) ความมากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant

English-Thai: Nontri Dictionary
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profuseHe was profuse in his praise of his teacher.
profuseI apologized profusely for my being late.
profuseShe was profuse in praises.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู(n) luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
พราก(adv) profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai Definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
ไสว(adv) profusely, See also: abundantly, copiously, Syn. สะพรั่ง, สล้าง, มาก, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่ง, Thai Definition: ชูสะพรั่งอยู่ไหวๆ
ทราม(adv) profusely, See also: overflowingly, extensively, vastly, Example: เลือดไหลทรามลงมาที่ขาของเขา, Thai Definition: ไหลอาบเป็นแห่งๆ
ซิก(adv) profusely, See also: copiously, drenchingly with perspiration, Example: เขาทำงานกลางแดดจนเหงื่อไหลซิก, Thai Definition: เรียกอาการที่เหงื่อไหลซึมออกมาตามตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
โขมง[khamōng] (adv) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely
มาก[māk] (adv) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely  FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
ไสว[sawai] (adv) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously  FR: à profusion
ซิก[sik] (adv) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat
ติดลม[titlom] (v) EN: speak profusely
อุดม[udom] (v) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse  FR: abonder ; être riche en

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFUSE P R AH0 F Y UW1 S
PROFUSELY P R AH0 F Y UW1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profuse (j) prˈəfjˈuːs (p r @1 f y uu1 s)
profusely (a) prˈəfjˈuːsliː (p r @1 f y uu1 s l ii)
profuseness (n) prˈəfjˈuːsnəs (p r @1 f y uu1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どくどく[dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
過度の弁解[かどのべんかい, kadonobenkai] (n) profuse apology [Add to Longdo]
気前がいい;気前がよい;気前が良い[きまえがいい(気前がいい;気前が良い);きまえがよい(気前がよい;気前が良い), kimaegaii ( kimae gaii ; kimae ga yoi ); kimaegayoi ( kimae gayoi ; kimae ga yoi )] (exp) (See 気前のいい) lavish; profuse [Add to Longdo]
気前のいい;気前のよい;気前の良い[きまえのいい(気前のいい;気前の良い);きまえのよい(気前のよい;気前の良い), kimaenoii ( kimae noii ; kimae no yoi ); kimaenoyoi ( kimae noyoi ; kimae no yoi )] (n) (See 気前がいい) lavish; profuse [Add to Longdo]
直謝り;ひた謝り[ひたあやまり, hitaayamari] (n) (See 平謝り) earnest apology; profuse apology [Add to Longdo]
流汗淋漓[りゅうかんりんり(uK), ryuukanrinri (uK)] (n,adj-t,adv-to) (arch) profuse perspiration; dripping with sweat [Add to Longdo]
撩乱[りょうらん, ryouran] (n) profuse blooming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profuse
   adj 1: produced or growing in extreme abundance; "their riotous
       blooming" [syn: {exuberant}, {lush}, {luxuriant},
       {profuse}, {riotous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top