ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profound

P R OW0 F AW1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profound-, *profound*, profoun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profound(adj) ลึก, Syn. fathomless, bottomless
profound(adj) ซึ่งคิดลึกซึ้ง, Syn. learned, recondite, Ant. superficial, shallow
profoundly(adv) อย่างสุดซึ้ง, See also: อย่างลึกซึ้ง, Syn. deeply extremely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profound(พระเฟาดฺ') adj. ลึกซึ้ง,ล้ำลึก,สุดซึ้ง,สนิท,แน่นแฟ้น,ถ้วนทั่ว,ต่ำ. n. ทะเลลึก,มหาสมุทร,ความลึก,ความล้ำลึก., See also: profoundness n., Syn. intense

English-Thai: Nontri Dictionary
profound(adj) สุดซึ้ง,เต็มที่,สนิท,แน่นแฟ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profoundEach episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.
profoundHe is a man of profound knowledge.
profoundHe is a man with profound learning.
profoundI feel profound sympathy for the victims.
profoundI felt profound reverence for the courageous mother.
profoundI was profoundly disturbed by this news.
profoundPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
profoundThat child fell into a profound sleep.
profoundThat made a profound impression on me.
profoundThe audience was impressed by his profound lecture.
profoundThe exhibition offers profound insights into ancient civilization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงกึ๋น(adv) profoundly, See also: deeply, Syn. ลึกซึ้ง, Example: ในวงการพนันบอลบ้านเรานั้นหากวิเคราะห์อย่างถึงกึ๋นแล้วโต๊ะบอลแทบจะไม่ต้องรับความเสี่ยงในการรับพนันบอล, Thai Definition: ลึกซึ้งจนหนำใจ
อย่างลึกซึ้ง(adv) deeply, See also: profoundly, Syn. อย่างถ่องแท้, Ant. อย่างผิวเผิน, Example: สังคมไทยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
ลึก(adv) deeply, See also: profoundly, reconditely, Syn. ลึกซึ้ง, ลุ่มลึก, Ant. ตื้น, Example: เมื่อคิดไปให้ลึกแล้วจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย, Thai Definition: หยั่งรู้ได้ยาก
ลึกซึ้ง(adv) profoundly, See also: deeply, reconditely, Example: เราคงไม่ต้องพิจารณาอะไรกันให้ลึกซึ้งนัก, Thai Definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ลึกซึ้ง(adj) profound, See also: deep, abstruse, recondite, wise, Example: ความเข้าใจภาษาของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยปัจจุบันจะทำได้, Thai Definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ซึ้ง(adv) profoundly, See also: deeply, Example: เธอมองซึ้งเข้าไปในหัวใจของเขา, Thai Definition: ลึกมากจนยากที่จะหยั่งรู้ได้
กินใจ(adj) impressive, See also: profound, forcible, deep, Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, Example: นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องกินใจผมที่สุด
กินลึก(adj) profound, See also: fathom, unfathomable, recondite, Example: การคบกับคนกินลึกต้องระวังตัวให้มาก, Thai Definition: ที่มีเล่ห์เหลี่ยมลึกซึ้ง
ความลุ่มลึก(n) profoundness, See also: depth, Example: การเขียนเชิงบันทึกนั้นผู้เขียนต้องมีความลุ่มลึกทางอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความลุ่มลึก[khwām lum leuk] (n, exp) EN: profoundness
ลึก[leuk] (adj) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse  FR: profond
ลึก[leuk] (adv) EN: deeply ; profoundly ; reconditely  FR: profondément
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant
ลึกซึ้ง[leukseung] (adv) EN: profoundly ; deeply ; reconditely
ซึ้ง[seung] (adj) EN: deep ; profound  FR: profond ; pénétrant
สุขุม[sukhum] (adj) EN: wise ; prudent ; profound  FR: avisé ; prudent

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFOUND P R OW0 F AW1 N D
PROFOUNDLY P R OW0 F AW1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profound (j) prˈəfˈaund (p r @1 f au1 n d)
profoundly (a) prˈəfˈaundliː (p r @1 f au1 n d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深刻[shēn kè, ㄕㄣ ㄎㄜˋ, ] profound; deep; deep-going, #2,356 [Add to Longdo]
奥秘[ào mì, ㄠˋ ㄇㄧˋ, / ] profound; deep; a mystery, #19,961 [Add to Longdo]
玄机[xuán jī, ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧ, / ] profound theory (in Daoism and Buddhism); mysterious principles, #22,158 [Add to Longdo]
高深[gāo shēn, ㄍㄠ ㄕㄣ, ] profound, #24,371 [Add to Longdo]
深奥[shēn ào, ㄕㄣ ㄠˋ, / ] profound; abstruse; recondite; profoundly, #25,904 [Add to Longdo]
高深莫测[gāo shēn mò cè, ㄍㄠ ㄕㄣ ㄇㄛˋ ㄘㄜˋ, / ] profound mystery, #49,638 [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] profound; remote, #57,582 [Add to Longdo]
金兰[jīn lán, ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ, / ] profound friendship; sworn brotherhood, #57,711 [Add to Longdo]
玄理[xuán lǐ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, ] profound theory; philosophical theory of Wei and Jin 玄學|玄学 sect, #132,339 [Add to Longdo]
玄远[xuán yuǎn, ㄒㄩㄢˊ ㄩㄢˇ, / ] profound; abstruse mystery, #326,174 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fundierte Branchenkenntnisseprofound knowledge of the trade [Add to Longdo]
tiefsinnig {adj} | tiefsinniger | am tiefsinnigstenprofound | more profound | most profound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
ドツボ;どつぼ[dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness [Add to Longdo]
意味深[いみしん, imishin] (adj-na) (sl) (See 意味深長) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
意味深長;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na,n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
奥深い;奥ぶかい[おくふかい(奥深い);おくぶかい, okufukai ( okufukai ); okubukai] (adj-i) profound; deep [Add to Longdo]
該博な知識[がいはくなちしき, gaihakunachishiki] (n) profound knowledge [Add to Longdo]
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something [Add to Longdo]
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart [Add to Longdo]
鏡花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words [Add to Longdo]
厚み(P);厚味[あつみ, atsumi] (n) thickness; profound; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profound
   adj 1: showing intellectual penetration or emotional depth; "the
       differences are profound"; "a profound insight"; "a
       profound book"; "a profound mind"; "profound contempt";
       "profound regret" [ant: {superficial}]
   2: of the greatest intensity; complete; "a profound silence"; "a
     state of profound shock"
   3: far-reaching and thoroughgoing in effect especially on the
     nature of something; "the fundamental revolution in human
     values that has occurred"; "the book underwent fundamental
     changes"; "committed the fundamental error of confusing
     spending with extravagance"; "profound social changes" [syn:
     {fundamental}, {profound}]
   4: coming from deep within one; "a profound sigh"
   5: (of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a
     profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep"
     [syn: {heavy}, {profound}, {sound}, {wakeless}]
   6: situated at or extending to great depth; too deep to have
     been sounded or plumbed; "the profound depths of the sea";
     "the dark unfathomed caves of ocean"-Thomas Gray; "unplumbed
     depths of the sea"; "remote and unsounded caverns" [syn:
     {profound}, {unfathomed}, {unplumbed}, {unsounded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top