ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profit

P R AA1 F AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profit-, *profit*
English-Thai: Longdo Dictionary
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, Syn. financial statement
accumulated profit(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, retained earnings, Syn. accumulated earnings

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profit(n) ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
profit(n) กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
profit(vi) ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vt) ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vt) มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vi) มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profiteer(vi) ค้ากำไรเกินควร
profiteer(n) พ่อค้าหน้าเลือด, See also: พ่อค้าที่ค้ากำไรเกินควร
profitable(adj) ซึ่งได้ผลประโยชน์, Syn. useful, beneficial, gainful
profitably(adv) อย่างได้ผลประโยชน์, Syn. advantageously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร,ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
profit(vt) มีกำไร,ได้ประโยชน์,ให้ประโยชน์,ถือโอกาส,ได้เปรียบ
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส
profiteer(vt) ค้ากำไร,เอากำไร,ถือโอกาส
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit commissionค่าบำเหน็จกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit sharingการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
profit sharingการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Profitกำไร [การบัญชี]
Profit and loss accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit takingการขายเพื่อเอากำไร, Example: การขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อที่จะรับผลกำไรจากระดับราคาที่สูงขึ้นมา คำนี้มักใช้อธิบายภาวะที่ราคาหลักทรัพย์กลับตกต่ำลงภายหลังจากที่ระดับราคาสูงขึ้นมาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง [ตลาดทุน]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profitAre the profits exclusive of taxes?
profitAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
profitAt best we can only hope for a small profit.
profitA third party makes off with the profits.
profitA wise man profits from his mistakes.
profitA wise person profits by his mistakes.
profitBrokers struggling to make a profit don't always play by the book.
profitCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
profitCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
profitHe claimed his share of the profits.
profitHe derived a lot of profit from the enterprise.
profitHe has done this for profit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้(n) exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ผลิดอกออกผล(v) profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai Definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ดอกผล(n) profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai Definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
ขูดเลือดขูดเนื้อ(v) overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai Definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
เงินกำไร(n) profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
ผลกำไร(n) profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai Definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
ทางได้(n) profit, See also: source of income, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ทางเสีย, Count Unit: ทาง, Thai Definition: วิธีที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์
กำไร(n) profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, ผลกำไร, Ant. ขาดทุน, Example: ร้านค้าที่ไปออกงานกาชาดครั้งนี้ไม่ได้หวังกำไรมากมาย, Thai Definition: ผลที่ได้เกินต้นทุน
กินแรง(v) be a parasite, See also: profit by the efforts of another, gain advantage by unfair means, Syn. เอาเปรียบ, Example: ในการทำงานเขามักจะกินแรงผู้อื่นเสมอ, Thai Definition: เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือในการเลี้ยงชีพ
สารัตถประโยชน์(n) functional advantage, See also: profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[aoprīep] (v) EN: exploit ; take advantage (of)  FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[attrā phon kamrai] (n, exp) EN: profit margin
บัญชีกำไรขาดทุน[banchī kamrai-khātthun] (n, exp) EN: profit and loss account
บรรลุผล[banluphon] (adj) FR: fructueux ; profitable
ใช้ประโยชน์[chai prayōt] (v, exp) EN: apply  FR: se servir de ; mettre à profit
ฉวยโอกาส[chūay ōkāt] (v, exp) EN: seize the opportunity  FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ได้กำไร[dāi kamrai] (v, exp) EN: profit  FR: faire du profit
ได้กำไรจาก[dāi kamrai jāk] (v, exp) EN: derive profit from
ได้กำไรงาม[dāi kamrai ngām] (v, exp) EN: be quite profitable
ได้ประโยชน์(จาก)[dāi prayōt (jāk)] (v, exp) EN: profit (from)  FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFIT P R AA1 F AH0 T
PROFIT P R AA1 F IH0 T
PROFITS P R AA1 F IH0 T S
PROFITT P R AA1 F IH0 T
PROFITED P R AA1 F AH0 T AH0 D
PROFITEER P R AA2 F AH0 T IH1 R
PROFITING P R AA1 F AH0 T IH0 NG
PROFITABLE P R AA1 F AH0 T AH0 B AH0 L
PROFITABLY P R AA1 F AH0 T AH0 B L IY0
PROFITEERS P R AA2 F AH0 T IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profit (v) prˈɒfɪt (p r o1 f i t)
profits (v) prˈɒfɪts (p r o1 f i t s)
profited (v) prˈɒfɪtɪd (p r o1 f i t i d)
profiteer (v) prˌɒfɪtˈɪəʳr (p r o2 f i t i@1 r)
profiting (v) prˈɒfɪtɪŋ (p r o1 f i t i ng)
profitable (j) prˈɒfɪtəbl (p r o1 f i t @ b l)
profitably (a) prˈɒfɪtəbliː (p r o1 f i t @ b l ii)
profiteers (v) prˌɒfɪtˈɪəʳz (p r o2 f i t i@1 z)
profitless (j) prˈɒfɪtləs (p r o1 f i t l @ s)
profiteered (v) prˌɒfɪtˈɪəʳd (p r o2 f i t i@1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] profits, #1,280 [Add to Longdo]
盈利[yíng lì, ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] profit; gain, #3,404 [Add to Longdo]
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, / ] profit; obtain benefits; benefits obtained, #6,017 [Add to Longdo]
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, / ] profit margin, #12,418 [Add to Longdo]
损益[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ, / ] profit and loss; increase and decrease, #18,896 [Add to Longdo]
盈亏[yíng kuī, ㄧㄥˊ ㄎㄨㄟ, / ] profit and loss; waxing and waning, #23,735 [Add to Longdo]
有利可图[yǒu lì kě tú, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨˊ, / ] profitable, #31,476 [Add to Longdo]
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, / ] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high, #79,691 [Add to Longdo]
利得税[lì dé shuì, ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] profit tax [Add to Longdo]
获暴利者[huò bào lì zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] profiteer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfolgsrechnungen {pl}profit and loss account [Add to Longdo]
Erwerbsteuer {f}profit and income tax [Add to Longdo]
Gewinn {m}; Nutzen {m} | Gewinne {pl} | mit hohem Gewinn | Gewinn nach Steuern | auf Gewinn ausgehenprofit | profits | at a high profit | after tax profit | to be intent on making a profit [Add to Longdo]
Gewinnbeteiligung {f}profit sharing [Add to Longdo]
Gewinnmaximierung {f}profit maximization [Add to Longdo]
Gewinnspanne {f}profit margin [Add to Longdo]
Gewinnwarnung {f} (Börse)profit warning [Add to Longdo]
Nutzen {m} | Nutzen abwerfen | Nutzen bringenprofit | to yield profit | to profit [Add to Longdo]
Profit {m}profit [Add to Longdo]
Profit schlagen austo profit from [Add to Longdo]
Profitmacher {m}profiteer [Add to Longdo]
profitabel; nutzbringend; vorteilhaft; ertragreich; wirtschaftlich {adj}profitable [Add to Longdo]
profitieren | profitierend | profitiert | profitiert | profitierteto profit | profiting | profited | profits | profited [Add to Longdo]
profitlos {adj}profitless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がたっと[gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
プロフィット[purofitto] (n) profit [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
為替差益[かわせさえき, kawasesaeki] (n) profit on currency exchange [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profit
   n 1: the excess of revenues over outlays in a given period of
      time (including depreciation and other non-cash expenses)
      [syn: {net income}, {net}, {net profit}, {lucre}, {profit},
      {profits}, {earnings}]
   2: the advantageous quality of being beneficial [syn: {profit},
     {gain}]
   v 1: derive a benefit from; "She profited from his vast
      experience" [syn: {profit}, {gain}, {benefit}]
   2: make a profit; gain money or materially; "The company has not
     profited from the merger" [syn: {profit}, {turn a profit}]
     [ant: {break even}, {lose}, {turn a loss}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top