ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

producer

P R AH0 D UW1 S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -producer-, *producer*
English-Thai: Longdo Dictionary
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
producer(n) ผู้ผลิต, See also: ผู้ประกอบการ, Syn. generator, Ant. consumer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
producer(โพรดิว'เซอะ) n. ผู้ผลิต,ผู้ให้กำเนิด,ผู้สร้าง,ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์,ผู้ควบคุมเวที

English-Thai: Nontri Dictionary
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
producerผู้หาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
producerผู้ผลิต, พืชสีเขียวหรือโพรทิสต์ที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเก็บพลังงานไว้ในโมเลกุลของอาหารซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Producer cooperativesสหกรณ์ผู้ผลิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
producerThe producer of the medicine is a Japanese company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อำนวยการแสดง(n) director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
ผู้ผลิต(n) producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
ผู้สร้าง(n) producer, See also: director, maker, manufacturer, impresario, Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
การก(n) doer, See also: producer, Syn. ผู้กระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้อำนวยการผลิต[phū-amnūaykān phalit] (n, exp) EN: producer
ผู้อำนวยการแสดง[phū-amnūaykān sadaēng] (n, exp) EN: director ; executive producer
ผู้จัดทำ[phūjattham] (n) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler
ผู้ควบคุมการผลิต[phū khūapkhum kān phalit] (n, exp) EN: producer
ผู้ผลิต[phūphalit] (n) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้สร้าง[phū sāng] (n) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario  FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
ผู้สร้าง[phūsāng] (n) EN: builder ; producer
ผู้สร้างภาพยนตร์[phū sāng phāpphayon] (n, exp) EN: producer  FR: producteur (de cinéma) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRODUCER P R AH0 D UW1 S ER0
PRODUCERS P R AH0 D UW1 S ER0 Z
PRODUCER'S P R AH0 D UW1 S ER0 Z
PRODUCERS' P R AH0 D UW1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
producer (n) prˈədjˈuːsər (p r @1 d y uu1 s @ r)
producers (n) prˈədjˈuːsəz (p r @1 d y uu1 s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制作者[zhì zuò zhě, ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] producer, #39,491 [Add to Longdo]
出品人[chū pǐn rén, ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, ] producer (film) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzeugerpreis {m}producer price [Add to Longdo]
Erzeugerpreisindex {m}producer price index [Add to Longdo]
Produktionsgüter {pl}producer goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] (n) {comp} tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] (n) {comp} tape reproducer [Add to Longdo]
プロデューサー(P);プロデューサ(P)[purodeyu-sa-(P); purodeyu-sa (P)] (n) producer; (P) [Add to Longdo]
プロデューサーシステム[purodeyu-sa-shisutemu] (n) producer system [Add to Longdo]
演出家[えんしゅつか, enshutsuka] (n) producer; director; (P) [Add to Longdo]
企画者[きかくしゃ, kikakusha] (n) (event) planner; (event, meeting) organizer; producer [Add to Longdo]
興行主[こうぎょうぬし, kougyounushi] (n) showman; impresario; promoter; producer [Add to Longdo]
元売り;元売[もとうり, motouri] (n) direct sale by the producer [Add to Longdo]
座元[ざもと, zamoto] (n) theater proprietor; theatre proprietor; producer [Add to Longdo]
生産財[せいさんざい, seisanzai] (n) producer goods; producer's goods [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]
生産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 producer
   n 1: someone who manufactures something [syn: {manufacturer},
      {producer}]
   2: someone who finds financing for and supervises the making and
     presentation of a show (play or film or program or similar
     work)
   3: something that produces; "Maine is a leading producer of
     potatoes"; "this microorganism is a producer of disease"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top