ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

produce

P R AH0 D UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -produce-, *produce*
English-Thai: Longdo Dictionary
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
produce(vt) สร้าง, See also: ผลิต, ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, Syn. deliver, generate
produce(vi) สร้างขึ้น, See also: ผลิตขึ้น, Syn. deliver, generate
produce(n) ผลิตผล, See also: ผลผลิต, Syn. product, result
producer(n) ผู้ผลิต, See also: ผู้ประกอบการ, Syn. generator, Ant. consumer
produce from(phrv) ผลิตจาก, Syn. form from, make from
produce from(phrv) ดึงจาก, See also: นำออกมาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
produce(พระดิวซฺ') v. ให้กำเนิด,ผลิต,ก่อ,ก่อให้เกิด,จัดหา,แสดง,เสนอn. ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,ลูก, See also: producibility n. producible, produceable adj., Syn. yield
producer(โพรดิว'เซอะ) n. ผู้ผลิต,ผู้ให้กำเนิด,ผู้สร้าง,ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์,ผู้ควบคุมเวที
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา,อัดสำเนา,ถอดแบบ,จำลอง,ลอก,คัด,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ทำพันธุ์,ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy

English-Thai: Nontri Dictionary
produce(n) ผลิตผล,พืชผล,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์
produce(vt) ผลิต,ทำ,ก่อ,ออกผล,แสดง
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง
reproduce(vi, vt) จำลอง,ถอดแบบ,คัดลอก,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
producerผู้หาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Produce marketตลาดพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Produce tradeสินค้าเกษตร [TU Subject Heading]
Produced Waterน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งปิโตรเลียม, Example: ผลิตขึ้นมาได้พร้อมกับการผลิตน้ำมัน หรือเป็นน้ำที่อัดเข้าไปในแหล่งเพื่อช่วยเพิ่มการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
producerผู้ผลิต, พืชสีเขียวหรือโพรทิสต์ที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเก็บพลังงานไว้ในโมเลกุลของอาหารซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Producer cooperativesสหกรณ์ผู้ผลิต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
produceพืชผัก
produce evidenceนำเสนอพยานหลักฐาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
produce82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
produceA burning meteoroid produces a meteor.
produceA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
produceAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
produceAn abundance of rice was produced last year.
produceApples are produced in this district.
produceArtificial light is produced by means of electricity.
produceA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.
produceBad seed must produce bad corn.
produceCanada produces good wheat.
produceCan you produce evidence to clear him?
produceChildren will produce beautiful works when they grow up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยังผล(v) cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai Definition: ก่อให้เกิดผล
ผู้อำนวยการแสดง(n) director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
อำนวย(v) give, See also: produce, afford, accord, bestow, grant, permit, Syn. อวย, ให้, Example: พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย
ให้ผล(v) fruit, See also: produce fruit, Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, Example: ปีนี้ผลไม้ให้ผลดกจนเก็บเกี่ยวไม่ทัน
ออกดอก(v) bloom, See also: produce, flowers, flower, blossom, Syn. มีดอก, Example: ต้นคูนที่บ้านกำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง, Thai Definition: มีดอก (ใช้กับไม้ดอก)
ออกรวง(v) produce grains, See also: bear grains, yield, Example: นาข้าวของฉันกำลังออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งผืนนา, Thai Definition: ใช้กับต้นข้าวที่กำลังออกรวงข้าวให้เก็บเกี่ยว
ดอกผล(n) produce, See also: crop, harvest, product, yield, Syn. ผล, ผลิตผล, Example: เขาภูมิใจกับดอกผลของไร่ส้มที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอง, Thai Definition: ผลเก็บเกี่ยวหรือผลิตผลของพืชพันธุ์ไม้
ก่อให้เกิด(v) cause, See also: produce, lead to, create, result in, bring about, Example: จำนวนคนว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม, Thai Definition: ทำให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
ผู้ผลิต(n) producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
ผู้สร้าง(n) producer, See also: director, maker, manufacturer, impresario, Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
บรรเลง[banlēng] (v) EN: play ; make music ; produce melody  FR: jouer de la musique
เบิกพยาน[boēk phayān] (v, exp) EN: put a witness on the stand ; produce a witness
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ดอกผล[døkphon] (n) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit
ฝนชะช่อมะม่วง[fonchachømamūng] (n) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence
ให้ผล[hai phon] (v, exp) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit  FR: donner des résultats
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
จำลองแบบ[jamløng baēp] (v, exp) EN: reproduce ; copy  FR: reproduire

CMU English Pronouncing Dictionary
PRODUCE P R AH0 D UW1 S
PRODUCE P R OW1 D UW0 S
PRODUCED P R AH0 D UW1 S T
PRODUCER P R AH0 D UW1 S ER0
PRODUCES P R AH0 D UW1 S AH0 Z
PRODUCES P R AH0 D UW1 S IH0 Z
PRODUCERS P R AH0 D UW1 S ER0 Z
PRODUCER'S P R AH0 D UW1 S ER0 Z
PRODUCERS' P R AH0 D UW1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
produce (n) prˈɒdjuːs (p r o1 d y uu s)
produce (v) prˈədjˈuːs (p r @1 d y uu1 s)
produced (v) prˈədjˈuːst (p r @1 d y uu1 s t)
producer (n) prˈədjˈuːsər (p r @1 d y uu1 s @ r)
produces (v) prˈədjˈuːsɪz (p r @1 d y uu1 s i z)
producers (n) prˈədjˈuːsəz (p r @1 d y uu1 s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土产[tǔ chǎn, ㄊㄨˇ ㄔㄢˇ, / ] produced locally; local product (with distinctive native features), #29,833 [Add to Longdo]
制作者[zhì zuò zhě, ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] producer, #39,491 [Add to Longdo]
鲜货[xiān huò, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄛˋ, / ] produce; fresh fruits and vegetables; fresh aquatic food; fresh herbs, #103,774 [Add to Longdo]
出品人[chū pǐn rén, ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, ] producer (film) [Add to Longdo]
风成[fēng chéng, ㄈㄥ ㄔㄥˊ, / ] produced by wind; eolian [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warenbörse {f}produce exchange [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
わらび糊;蕨糊[わらびのり, warabinori] (n) (uk) type of glue produced from bracken starch [Add to Longdo]
わらび粉;蕨粉[わらびこ, warabiko] (n) bracken starch (starch produced from the rhizomes of bracken) [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
サザンビーフ[sazanbi-fu] (n) "southern" beef (i.e. produced in Australia) [Add to Longdo]
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] (n) {comp} tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] (n) {comp} tape reproducer [Add to Longdo]
ヒルジン[hirujin] (n) hirudin (anticoagulant polypeptide produced by leeches) [Add to Longdo]
フランス産[フランスさん, furansu san] (n,adj-no) French (produced); made-in-France [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]
生産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 produce
   n 1: fresh fruits and vegetable grown for the market [syn:
      {produce}, {green goods}, {green groceries}, {garden
      truck}]
   v 1: bring forth or yield; "The tree would not produce fruit"
      [syn: {produce}, {bring forth}]
   2: create or manufacture a man-made product; "We produce more
     cars than we can sell"; "The company has been making toys for
     two centuries" [syn: {produce}, {make}, {create}]
   3: cause to happen, occur or exist; "This procedure produces a
     curious effect"; "The new law gave rise to many complaints";
     "These chemicals produce a noxious vapor"; "the new President
     must bring about a change in the health care system" [syn:
     {produce}, {bring about}, {give rise}]
   4: bring out for display; "The proud father produced many
     pictures of his baby"; "The accused brought forth a letter in
     court that he claims exonerates him" [syn: {produce}, {bring
     forth}]
   5: cultivate by growing, often involving improvements by means
     of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces
     great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow
     wheat here"; "We raise hogs here" [syn: {grow}, {raise},
     {farm}, {produce}]
   6: bring onto the market or release; "produce a movie"; "bring
     out a book"; "produce a new play" [syn: {produce}, {bring
     on}, {bring out}]
   7: come to have or undergo a change of (physical features and
     attributes); "He grew a beard"; "The patient developed
     abdominal pains"; "I got funny spots all over my body";
     "Well-developed breasts" [syn: {grow}, {develop}, {produce},
     {get}, {acquire}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top