ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

procure

P R OW0 K Y UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -procure-, *procure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
procure(vt) จัดหามา, See also: จัดซื้อ, Syn. get, obtain, secure, buy
procurer(n) ผู้จัดหา (โดยเฉพาะชายที่จัดหาหญิงเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ), Syn. pander, whoremonger
procure for(phrv) จัดหาให้, Syn. get for, obtain for
procurement(n) การจัดหามา, See also: การจัดซื้อ, ฝ่ายจัดหา, ฝ่ายจัดซื้อ, Syn. purchase, obtainment
procure from(phrv) ได้รับจาก, Syn. obtain from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
procure(โพรเคียว'เออะ) n. จัดหา,หามาให้,ล่อลวง,หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,นำมาซึ่ง,ก่อให้เกิด. vi. จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณี,แนะนำหญิงโสเภณี., See also: procurable adj. procurement n., Syn. gain, win, contrive
procurer(โพรเคียว'เรอะ) n. ผู้จัดหา,ผู้จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณ', Syn. pimp
procuress(โพรเคียว'เรส) n. หญิงที่เป็นprocurer (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
procure(vt) จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procurementการจัดหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuremental of womanการจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Procurementการจัดหา [เศรษฐศาสตร์]
Procurementการจัดหา [TU Subject Heading]
Procurement of organs, tissues, etc., Tissue and organ procurementการจัดหาอวัยวะ, เนื้อเยื่อ, ฯลฯ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
procurement(n)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
procureAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
procureWhere did you procure the information?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงดา(n) pimp, See also: procurer, Count Unit: คน, Notes: ชายที่อาศัยน้ำพักน้ำแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต (ภาษาปาก)
จัดซื้อ(v) purchase, See also: procure, Ant. ขาย, Example: รัฐบาลอเมริกาจัดซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสเตลต์ เพื่อนำมาใช้ในกองทัพ, Thai Definition: ดำเนินการซื้อหรือหามา (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จัดซื้อจัดจ้าง(v) procure, See also: purchase, Example: กระทรวงศึกษาธิการได้จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ขึ้นในปี 2540, Thai Definition: ดำเนินการซื้อ และจ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน
จัดหา(v) provide, See also: procure, obtain, supply, Syn. หา, เฟ้นหา, Example: ทางราชการได้จัดหาแหล่งน้ำให้ชาวบ้าน เพื่อใช้ตลอดหน้าแล้งนี้, Thai Definition: ไปเลือกเฟ้นหามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
ให้[hai = hāi] (v) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award  FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
หามา[hā mā] (v, exp) FR: se procurer
จ้างงาน[jāng-ngān] (v) EN: employ ; hire ; contract ; procure  FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จัดหา[jathā] (v) EN: provide ; procure ; obtain ; supply  FR: munir ; équiper ; procurer
จัดหาให้[jathā hai] (v, exp) FR: fournir ; procurer
จัดซื้อ[jatseū] (v) EN: purchase ; procure
จัดที่ให้อยู่[jat thī hai yū] (v, exp) EN: accomodate ; provide lodging  FR: procurer un logement
แมงดา[maēngdā] (n) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo  FR: gigolo [m] ; souteneur [m] ; proxénète [m] ; maquereau [m] (très fam.)
ยกกระบัตร[yokkrabat] (n) EN: supply service of an army ; procurement service  FR: intendance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCURE P R OW0 K Y UH1 R
PROCURED P R OW0 K Y UH1 R D
PROCURER P R OW0 K Y UH1 R ER0
PROCUREMENT P R OW0 K Y UH1 R M AH0 N T
PROCUREMENTS P R OW0 K Y UH1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
procure (v) prˈəkjˈuəʳr (p r @1 k y u@1 r)
procured (v) prˈəkjˈuəʳd (p r @1 k y u@1 d)
procurer (n) prˈəkjˈuəʳrər (p r @1 k y u@1 r @ r)
procures (v) prˈəkjˈuəʳz (p r @1 k y u@1 z)
procurers (n) prˈəkjˈuəʳrəz (p r @1 k y u@1 r @ z)
procuress (n) prˈɒkjurɪs (p r o1 k y u r i s)
procurement (n) prˈəkjˈuəʳmənt (p r @1 k y u@1 m @ n t)
procuresses (n) prˈɒkjurɪsɪz (p r o1 k y u r i s i z)
procurements (n) prˈəkjˈuəʳmənts (p r @1 k y u@1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
促成[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate, #10,803 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴシップ[goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P) [Add to Longdo]
加入権[かにゅうけん, kanyuuken] (n) NTT permission-to-procure-a-phone-line [Add to Longdo]
株式金融[かぶしききんゆう, kabushikikinyuu] (n) fund procurement by stock issue; stock collateral loan [Add to Longdo]
現地調達[げんちちょうたつ, genchichoutatsu] (n,vs) local procurement; local content; sourcing locally [Add to Longdo]
現調[げんちょう, genchou] (n,vs) (abbr) (See 現地調達) local procurement; local content; sourcing locally [Add to Longdo]
購買[こうばい, koubai] (n,vs) procurement; purchase; buying; (P) [Add to Longdo]
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P) [Add to Longdo]
手に入れる[てにいれる, teniireru] (exp,v1,vt) to obtain; to procure; (P) [Add to Longdo]
女衒[ぜげん, zegen] (n) (arch) someone who makes their living selling women into prostitution; pimp; procurer [Add to Longdo]
調進[ちょうしん, choushin] (n,vs) preparation; supplying; procurement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 procure
   v 1: get by special effort; "He procured extra cigarettes even
      though they were rationed" [syn: {procure}, {secure}]
   2: arrange for sexual partners for others [syn: {pander},
     {pimp}, {procure}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top