ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proclaim

P R OW0 K L EY1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proclaim-, *proclaim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proclaim(vt) ประกาศอย่างเป็นทางการ, See also: ป่าวประกาศ, Syn. advertise, announce, declare, Ant. hide, secret
proclaimation(n) การประกาศ, See also: สิ่งที่ประกาศออกมา, Syn. announcement, declaration, proclamation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proclaim(โพรเคลม') vt. ประกาศ,แถลง,ประกาศสงคราม,ประกาศอย่างเปิดเผย,ประกาศสรรเสริญ., See also: proclaimer n., Syn. announce, declare
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง,ประกาศตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
proclaim(vt) ประกาศ,ป่าวร้อง,แถลง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proclaimHis manners proclaim him a gentleman.
proclaimIran proclaimed war against the US
proclaimProclaim the sacrifice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าว(v) proclaim, See also: publicize, broadcast, announce, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ, Example: คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง, Thai Definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ป่าวร้อง(v) proclaim, See also: declare, Syn. ป่าว, ประกาศ, ป่าวประกาศ, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai Definition: ร้องบอกให้รู้ทั่วกัน
ประโคมข่าว(v) spread news, See also: proclaim, announce, Syn. ประชาสัมพันธ์, ป่าวประกาศ, กระจายข่าว, Ant. ปิดข่าว, Example: นักหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวอย่างเอิกเกริก, Thai Definition: พร้อมใจกันเผยแพร่ข่าวให้รู้ทั่วกันอย่างกว้างขวาง
ประโคม(v) spread, See also: proclaim, herald, announce, propagate, broadcast, Syn. ป่าวประกาศ, ประชาสัมพันธ์, Example: สื่อโฆษณาประโคมส่งเสริมการขายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
ประกาศ(v) announce, See also: proclaim, declare, promulgate, publish, state, Syn. แจ้ง, ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, ประชาสัมพันธ์, เผยแพร่, บอกกล่าว, พูด, แถลง, Example: รัฐบาลประกาศว่าจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าว[pāo] (v) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce  FR: publier ; divulguer
ป่าวประกาศ[pāoprakāt] (v) EN: announce ; publicize ; broadcast ; proclaim  FR: annoncer ; proclamer
ป่าประกาศ[pāprakāt] (v) EN: proclaim
ประกาศ[prakāt] (v) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise  FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[prakāt tønā thārakamnan] (v, exp) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public  FR: déclarer publiquement
เสวยราชย์[sawoēi rāt] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned  FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[sawoēi rātchāsombat] (v, exp) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCLAIM P R OW0 K L EY1 M
PROCLAIMS P R OW0 K L EY1 M Z
PROCLAIMED P R OW0 K L EY1 M D
PROCLAIMING P R OW0 K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proclaim (v) prˈəklˈɛɪm (p r @1 k l ei1 m)
proclaims (v) prˈəklˈɛɪmz (p r @1 k l ei1 m z)
proclaimed (v) prˈəklˈɛɪmd (p r @1 k l ei1 m d)
proclaiming (v) prˈəklˈɛɪmɪŋ (p r @1 k l ei1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P) [Add to Longdo]
呼号[こごう, kogou] (n,vs) crying out; proclaiming [Add to Longdo]
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period) [Add to Longdo]
時を作る;時をつくる[ときをつくる, tokiwotsukuru] (exp,v5r) to crow at the break of dawn (of a rooster, etc.); to mark the dawn; to proclaim the dawn [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles [Add to Longdo]
宣べ伝える[のべつたえる, nobetsutaeru] (v1) to proclaim (e.g. gospel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proclaim
   v 1: declare formally; declare someone to be something; of
      titles; "He was proclaimed King"
   2: state or announce; "`I am not a Communist,' he exclaimed";
     "The King will proclaim an amnesty" [syn: {proclaim},
     {exclaim}, {promulgate}]
   3: affirm or declare as an attribute or quality of; "The speech
     predicated the fitness of the candidate to be President"
     [syn: {predicate}, {proclaim}]
   4: praise, glorify, or honor; "extol the virtues of one's
     children"; "glorify one's spouse's cooking" [syn: {laud},
     {extol}, {exalt}, {glorify}, {proclaim}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top