ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prise-, *prise*
English-Thai: Longdo Dictionary
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prise(n) สิ่งที่ใช้งัด, Syn. lever, prize
prise(vt) งัดให้เปิดออก, Syn. prize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform, notify, tell
comprise(คัมไพรซ') vt. ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,มี,บรรจุ., Syn. contain, include -Conf. consist, include -Conf. compose, constitute
emprise(เอมไพรซ') n. กิจการที่ผจญภัย,ความกล้าหาญอย่างอัศวิน., Syn. emprize.
enterprise(เอน'เทอไพรซ) n. โครงการ,กิจการ, บริษัท,อุตสาหกิจ,วิสาหกิจ, Syn. task
reprise(รีไพรซ') n. เงินค่าลดหย่อนประจำปี,การบรรเลงซ้ำ,การปรากฎอีก,การปฏิบัติอีก vt. บรรเลงซ้ำ,ชดเชย,ชดใช้
surprise(เซอไพรซ') vt.,n. (การ) ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้กระทำโดยไม่ให้รู้ตัว ,การจู่โจมไม่ให้รู้ตัว,ความรู้สึกประหลาดใจ,สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: surpriser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
comprise(vi) ประกอบด้วย,ประกอบเป็น,บรรจุ,มี
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
surprise(vt) โจมตี,ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้ตื่นใจ
uprise(vi) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ลอยขึ้น,ปรากฏขึ้น,เลื่อนขึ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แงะ(v) prise, See also: pry, prize, open, lever, Syn. งัด, งัดแงะ, Example: เขาทำกุญแจหายจึงต้องแงะลิ้นชัก, Thai Definition: งัดให้เผยอขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (v) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel  FR: émerveiller
บรรษัท[bansat] (n) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation  FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser
บริษัท[børisat] (n) EN: company ; corporation ; firm ; agency  FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทการเงิน[børisat kānngoen] (n, exp) EN: finance company ; financial enterprise  FR: société financière [f]
บริษัทเงินทุน[børisat ngoenthun] (n, exp) EN: finance company ; financial enterprise  FR: société financière [f]
บริษัทยักษ์ใหญ่[børisat yak-yai] (n, exp) FR: entreprise géante [f]
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชุน[chun] (v) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery  FR: raccommoder ; repriser ; stopper
ดูหมิ่น[dūmin] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner ; narguer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prise (v) prˈaɪz (p r ai1 z)
prised (v) prˈaɪzd (p r ai1 z d)
prises (v) prˈaɪzɪz (p r ai1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prise {f} | eine Prise Salzpinch | a pinch of salt [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あれあれ[areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
あれよあれよ[areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
[o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
それはそれは[sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network [Add to Longdo]
インプライズ[いんぷらいず, inpuraizu] INPRISE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prise
   v 1: to move or force, especially in an effort to get something
      open; "The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to
      pry the lid off the garbage pail" [syn: {pry}, {prise},
      {prize}, {lever}, {jimmy}]
   2: make an uninvited or presumptuous inquiry; "They pried the
     information out of him" [syn: {pry}, {prise}]
   3: regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We
     prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem}, {value},
     {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top