ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

principal

P R IH1 N S AH0 P AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -principal-, *principal*
English-Thai: Longdo Dictionary
principal(n) ผู้มอบฉันทะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
principal(adj) สำคัญมากกว่าอย่างอื่น, See also: เป็นส่วนใหญ่, Syn. first, foremost, highest, Ant. unimportant
principal(n) ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด, Syn. chief
principal(n) ตัวเอกในละคร
principal(n) ต้นทุน, See also: เงินก้อนใหญ่
principally(adv) อย่างสำคัญที่สุด, Syn. supremely, superlatively, mainly
principality(n) ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าชาย, Syn. realm, country

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา
principally(พริน'ซีเพิลลี) adv. โดยส่วนใหญ่,โดยสำคัญ, Syn. chiefly

English-Thai: Nontri Dictionary
principal(adj) สำคัญ,เป็นส่วนใหญ่,รายใหญ่
principal(n) ครูใหญ่,หัวหน้า,ต้นทุน,อาจารย์ใหญ่,ตัวการ,ผู้ว่าจ้าง
principality(n) รัฐที่มีเจ้าครอง,อาณาเขต
principally(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principal๑. มุขสำคัญ๒. เงินต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principalตัวการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
principal๑. ตัวการ๒. เงินต้น, ต้นเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principal axisแกนมุขสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principal branchกิ่งมุขสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principal cause of deathสาเหตุสำคัญของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
principal debtorลูกหนี้ชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principal earnerผู้เป็นหลักในการหาเลี้ยง, ผู้มีรายได้หลัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
principal normalแนวฉากมุขสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principal officeสำนักงานใหญ่, สำนักงานแห่งใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
principalตัวการ
principal Buddha image(n) พระประธาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was very fond of flying fish, as they were his principal friends in the ocean.เขาเป็นคนรักที่ดีของปลาบิน ขณะที่มัน เป็นเพื่อนเขาหลักในมหาสมุทร The Old Man and the Sea (1958)
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา Oh, God! (1977)
For a midwife it's a must, for a principal it's not.สำหรับผดุงครรภ์ก็เป็นสิ่ง- ที่จำเป็นสำหรับหลักก็ไม่ได้ Idemo dalje (1982)
Principal John Wiggins.อาจารย์ใหญ่ จอห์น วิกกินส์ Stand by Me (1986)
Principal John Wiggins.อาจารย์ใหญ่จอห์น วิกกินส์ Stand by Me (1986)
Bossman Bob Cormier took one look at Bill Travis and barfed on Principal Wiggins.บอสแมน บ็อบ คอร์เมียร์ หันไปมอง บิล ทราวิส แว๊บนึง แล้วอ้วก รดอาจารย์ใหญ่วิกกินส์ Stand by Me (1986)
Principal Wiggins barfed on the lumberjack that was sitting next to him.อาจารย์ใหญ่วิกกินส์ก็อ้วก รดช่างเลื่อยไม้ ที่นั่งติดอยู่กับเขา Stand by Me (1986)
The principal wants a word with you.ครูมีเรื่องสำคัญ อยากจะบอกกับเธอ Wild Reeds (1994)
The principal couldn't help?ครูใหญ่ช่วยไม่ได้เหรอ? Wild Reeds (1994)
I can't believe I have to see your principal after the first day.ไม่อยากเชื่อเลยว่าถูกครูใหญ่เชิญ ทั้ง ๆที่ไปโรงเรียนวันแรก Jumanji (1995)
He's principal over at Venice Beach High.เขาคืออาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมัธยม เวนิส บิช American History X (1998)
Principal Uchiyamadaหัวหน้า,ยูจิยามาดะ GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
principalAmong those present was our principal.
principalA new principal is administering the school.
principalChicago is the principal city of the Middle West.
principalHe dislikes the principal.
principalHe has just become a principal.
principalHe is the principal of the high school.
principalHe said that their principal would go there the next day.
principalI bet he is our principal.
principalI felt ill at ease in the presence of the principal.
principalI have lost both principal and interest.
principalI met the principal himself.
principalI spoke to the principal himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนญ.(n) principal business office; head office, Syn. สำนักงานใหญ่
อาจารย์ใหญ่(n) headmaster, See also: principal, Syn. ครูใหญ่, Count Unit: คน
ประธาน(adj) principal, See also: main, chief, Syn. สำคัญ, Thai Definition: ที่เป็นหลักสำคัญ
ชูโรง(n) leading actor/actress, See also: principal actor/actress, Syn. ตัวสำคัญ, ตัวชูโรง, Example: เธอเล่นเป็นตัวชูโรงในละครเวทีเรื่องนี้, Thai Definition: ตัวแสดงที่ทำให้คณะดีขึ้น
ต้นเงิน(n) principal, See also: capital, Syn. เงินต้น, ต้น, Example: ยอดต้นเงินที่เขาปล่อยกู้กินดอกเป็นจำนวนหลายแสนบาท, Thai Definition: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย
ต้นทุน(n) capital, See also: principal, asset, cost, Syn. ทุน, เงินลงทุน, ทุนเดิม, Example: ต้นทุนของการทำสมุด 1 เล่ม เท่ากับ 13 บาท, Thai Definition: ทุนเดิมสำหรับทำกิจการค้าเป็นต้น
แม่ลาย(n) motif, See also: principal decorative design, primary pattern, Thai Definition: ลายตอนที่เป็นประธานมีซ้ำๆ กันเป็นแถวไป
โมกข์(n) leader, See also: principal, Syn. หัวหน้า, ประธาน
หลัก(n) principal, See also: main, chief, major, Example: จิตวิเคราะห์หมายถึง วิธีการรักษาที่เน้นวิธีหลักคือการปล่อยให้คนไข้ได้พูดอย่างอิสระ, Thai Definition: ส่วนที่สำคัญ
หลัก(adj) main, See also: principal, major, chief, essential, Syn. สำคัญ, Example: บทบาทของจอภาพเป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
ได้[dāi = dai] (v) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]  FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
เอก[ēk] (x) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star  FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
เอก-[ēkka-] (pref, (adj)) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary
ครูใหญ่[khrū yai] (n, exp) EN: headmaster ; headmaster in school  FR: directeur d'école [m] ; principal [m]
กลุ่มใหญ่[klum yai] (n, exp) FR: groupe principal [m] ; groupe majeur [m]
หลัก[lak] (adj) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief  FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
เมือง[meūang] (n) EN: country ; nation ; state ; principality  FR: pays [m] ; nation [f] ; État [m]
เมืองใหญ่[meūang yai] (n, exp) EN: city ; big city  FR: grande ville [f] ; ville principale [f] ; métropole [f]
มือขวา[meūkhwā] (n) EN: right-hand man ; valuable assistant  FR: bras droit [m] ; principal assistant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINCIPAL P R IH1 N S AH0 P AH0 L
PRINCIPALS P R IH1 N S AH0 P AH0 L Z
PRINCIPAL'S P R IH1 N S AH0 P AH0 L Z
PRINCIPALLY P R IH1 N S IH0 P L IY0
PRINCIPALITY P R IH2 N S IH0 P AE1 L IH0 T IY0
PRINCIPALITIES P R IH2 N S IH0 P AE1 L IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principal (n) prˈɪnsəpl (p r i1 n s @ p l)
principals (n) prˈɪnsəplz (p r i1 n s @ p l z)
principally (a) prˈɪnsəpliː (p r i1 n s @ p l ii)
principality (n) prˌɪnsɪpˈælɪtiː (p r i2 n s i p a1 l i t ii)
principalities (n) prˌɪnsɪpˈælɪtɪz (p r i2 n s i p a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主法向量[zhǔ fǎ xiàng liàng, ㄓㄨˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] principal normal vector (to a space curve) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachgesims {n}principal cornice [Add to Longdo]
Hauptachse {f} [math.]principal axis [Add to Longdo]
Hauptachsentheorem {n} [math.]principal axis theorem [Add to Longdo]
Hauptaktionär {m}principal shareholder [Add to Longdo]
Hauptanspruch {m}principal claim [Add to Longdo]
Hauptdehnung {f}principal strain [Add to Longdo]
Haupterbe {m}principal heir [Add to Longdo]
Hauptmahlzeit {f}principal meal [Add to Longdo]
Hauptschwingungsformen {pl}principal modes of vibration [Add to Longdo]
Hauptspannung {f}principal stress [Add to Longdo]
Haupttäter {m}principal offender [Add to Longdo]
Hauptthema {n} [mus.]principal theme [Add to Longdo]
Hauptträgheitsmoment {n}principal moment of inertia [Add to Longdo]
Kernstück {n}principal item [Add to Longdo]
Normalspannung {f}principal stress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セキュリティプリンシパル[sekyuriteipurinshiparu] (n) {comp} security principal [Add to Longdo]
プリンシパル[purinshiparu] (n) principal [Add to Longdo]
井目[せいもく, seimoku] (n) the nine principal points in a game of go [Add to Longdo]
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P) [Add to Longdo]
学園長[がくえんちょう, gakuenchou] (n) headmaster; principal; dean; provost; rector [Add to Longdo]
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey [Add to Longdo]
基軸通貨[きじくつうか, kijikutsuuka] (n) (principal) reserve currency [Add to Longdo]
供僧[ぐそう, gusou] (n) (1) (abbr) (See 供奉僧・1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine [Add to Longdo]
供奉僧[ぐぶそう, gubusou] (n) (1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine [Add to Longdo]
共同正犯[きょうどうせいはん, kyoudouseihan] (n) crime committed together by two or more people (in which each is known as a co-principal) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
主成分分析[しゅせいぶんぶんせき, shuseibunbunseki] principal component analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 principal
   adj 1: most important element; "the chief aim of living"; "the
       main doors were of solid glass"; "the principal rivers of
       America"; "the principal example"; "policemen were
       primary targets"; "the master bedroom"; "a master switch"
       [syn: {chief(a)}, {main(a)}, {primary(a)},
       {principal(a)}, {master(a)}]
   n 1: the original amount of a debt on which interest is
      calculated
   2: the educator who has executive authority for a school; "she
     sent unruly pupils to see the principal" [syn: {principal},
     {school principal}, {head teacher}, {head}]
   3: an actor who plays a principal role [syn: {star},
     {principal}, {lead}]
   4: capital as contrasted with the income derived from it [syn:
     {principal}, {corpus}, {principal sum}]
   5: (criminal law) any person involved in a criminal offense,
     regardless of whether the person profits from such
     involvement
   6: the major party to a financial transaction at a stock
     exchange; buys and sells for his own account [syn:
     {principal}, {dealer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top