ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pretext

P R IY1 T EH2 K S T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pretext-, *pretext*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pretext[N] ข้ออ้าง, Syn. guise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretext(พรี'เทคซฺทฺ) n. ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pretextข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย Night and Fog (1956)
Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.ทุกบทลงโทษล้วนรุนแรง และเป็นที่น่าอับอาย Night and Fog (1956)
The file is a pretext.แฟ้มเป็นข้ออ้าง Joy (2008)
And this isn't just a pretext to pressure me into staying?และนี่ก็ไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะกดดันฉันให้อยู่ต่อ Dying Changes Everything (2008)
Does it look like a pretext?มันเหมือนข้ออ้างหรือ Dying Changes Everything (2008)
He goes to each one of those cities on a build as a pretext for his killing cycle.เขาไปเมืองเหล่านี้ เพื่อสร้างบ้าน เป็นการตบตา การฆ่า Lost Boys (2009)
You've given Director Kang a pretext to push you out.หลานเพิ่งให้โอกาสกรรมการคังไล่หลานออกได้ My Fair Lady (2009)
You purposely approached me with a cup of coffee and spilled it on my clothes, gave me your business card on that pretext, waited for a phone call and came over.คุณสร้างสถานการณ์ ด้วยการแกล้งทำกาแฟหกใส่ผม เพื่อที่จะได้มีข้ออ้างในการให้นามบัตรกับผม คุณรอให้ผมโทรกลับไปหาคุณ แล้วคุณก็มาที่บ้านผม Episode #1.4 (2010)
All right, so, what's the pretext?เข้าใจล่ะ แล้วเราจะบอกว่าไง? Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Let's go pretext him! ♪ La, la, la la la, la la la la, la, la ♪ Hey.ไปหลอกเขากันเลย! ไง ดีนใช่มั้ย? หืม ผมคิดว่าคุณจะสูงกว่านี้ซะอีก ฉันเ้ดาว่าบ๊อบบี้จับนายโยนเข้ามาในเรื่องนี้สินะ Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
What pretext do I have to justify myself?ข้าไม่มีอะไรจะแก้ตัว Tree with Deep Roots (2011)
Under what pretext did you lure her here?เธอชวนเค้ามานี่ได้ยังไง The Shiny Trinket Maneuver (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pretextHe came to my house on the pretext of seeing me.
pretextHe delayed payment on some pretext or other.
pretextHe did not come on the pretext of sickness.
pretextHe made up a pretext for a fight with me.
pretextHe often uses the slightest thing as a pretext for a fight with anybody.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำแก้ตัว[N] excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
คำแก้ตัว[n.] (khamkaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense   FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim   FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ถือโอกาส[v. exp.] (theū ōkāt) EN: take the opportunity ; take advantage   FR: saisir l'occasion ; profiter de l'opportunité ; profiter ; prendre prétexte de

CMU English Pronouncing Dictionary
PRETEXT    P R IY1 T EH2 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pretext    (n) prˈiːtɛkst (p r ii1 t e k s t)
pretexts    (n) prˈiːtɛksts (p r ii1 t e k s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
托词[tuō cí, ㄊㄨㄛ ㄘˊ, / ] pretext; excuse; also written 托辭|托辞, #57,899 [Add to Longdo]
托辞[tuō cí, ㄊㄨㄛ ㄘˊ, / ] pretext; excuse; also written 託詞|托词, #75,343 [Add to Longdo]
假托[jiǎ tuō, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨㄛ, / ] pretext; a false pretext, #80,865 [Add to Longdo]
衅端[xìn duān, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨㄢ, / ] pretext for a dispute [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorwand {m}; Scheingrund {m} | unter dem Vorwandpretext | under the pretext [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]
因縁をつける;因縁を付ける[いんねんをつける, innenwotsukeru] (exp,v1) to invent a pretext for a quarrel; to pick a fight [Add to Longdo]
仮託[かたく, kataku] (n,vs) pretext; pretense; pretence [Add to Longdo]
何かと言うと[なにかというと, nanikatoiuto] (exp) on the least pretext; at the drop of a hat [Add to Longdo]
寄える;比える[よそえる, yosoeru] (v1) (1) (uk) to compare; to liken; (2) to use as a pretext [Add to Longdo]
言いがかり;言い掛かり;言掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment [Add to Longdo]
口実[こうじつ, koujitsu] (n) excuse; pretext; (P) [Add to Longdo]
事寄せて[ことよせて, kotoyosete] (exp) on the plea of; under the pretext of [Add to Longdo]
辞柄[じへい, jihei] (n) pretext; excuse [Add to Longdo]
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pretext
   n 1: something serving to conceal plans; a fictitious reason
      that is concocted in order to conceal the real reason [syn:
      {pretext}, {stalking-horse}]
   2: an artful or simulated semblance; "under the guise of
     friendship he betrayed them" [syn: {guise}, {pretense},
     {pretence}, {pretext}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top