ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pretentious

P R IY0 T EH1 N SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pretentious-, *pretentious*, pretentiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pretentious(adj) ที่พยายามทำให้ดูว่าตนเองสำคัญ, See also: เก๊ก, ซึ่งโอ้อวด, Syn. gaudy, ostentatious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง,เส-แสร้ง,มายา,อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious

English-Thai: Nontri Dictionary
pretentious(adj) โอ้อวด,ที่อวดอ้าง,ที่อ้างสิทธิ์,ซึ่งทำท่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pretentiousHer nature is neither affected nor pretentious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวดเก่ง(adj) pretentious, See also: boastful, Syn. อวดรู้, อวดฉลาด, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: ทุกคนมองว่าเขาเป็นเด็กอวดเก่งเกินไป ทำให้ดูไม่น่ารัก, Thai Definition: ที่สำแดงว่าตัวเก่ง, ที่ทำเป็นเก่ง
อวดรู้(adj) pretentious, Syn. อวดฉลาด, อวดเก่ง, อวดภูมิ, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: ประเทศนี้มีอะไรแปลกๆ เต็มไปด้วยคนอวดรู้ทั้งนั้น, Thai Definition: ที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊ก[kek] (v) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up
เก๊กหน้า[kek nā] (v, exp) EN: be pretentious; be ostentatious
อวดเก่ง[ūatkeng] (adj) EN: pretentious ; boastful  FR: vantard ; fanfaron
อวดรู้[ūatrū] (adj) EN: pretentious  FR: pédant ; cuistre

CMU English Pronouncing Dictionary
PRETENTIOUS P R IY0 T EH1 N SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pretentious (j) prˈɪtˈɛnʃəs (p r i1 t e1 n sh @ s)
pretentiously (a) prˈɪtˈɛnʃəsliː (p r i1 t e1 n sh @ s l ii)
pretentiousness (n) prˈɪtˈɛnʃəsnəs (p r i1 t e1 n sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空心老大[kōng xīn lǎo dà, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, ] pretentious and vacuous person [Add to Longdo]
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, / ] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anspruchsvoll {adj} | anspruchsvoller | am anspruchsvollstenpretentious | more pretentious | most pretentious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイーブ[nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
見栄を張る;見栄をはる;見えをはる;見えを張る[みえをはる, miewoharu] (exp,v5r) to be pretentious; to put on airs [Add to Longdo]
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement [Add to Longdo]
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]
門戸を張る[もんこをはる, monkowoharu] (exp,v5r) to keep a fine house; to put up a front; to make the front of the house nice (and be pretentious about it) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pretentious
   adj 1: making claim to or creating an appearance of (often
       undeserved) importance or distinction; "a pretentious
       country house"; "a pretentious fraud"; "a pretentious
       scholarly edition" [ant: {unpretentious}]
   2: intended to attract notice and impress others; "an
     ostentatious sable coat" [syn: {ostentatious}, {pretentious}]
     [ant: {unostentatious}, {unpretending}, {unpretentious}]
   3: (of a display) tawdry or vulgar [syn: {ostentatious},
     {pretentious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top