ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pretense

P R IY0 T EH1 N S   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pretense-, *pretense*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pretense[N] พฤติกรรมที่ไม่จริงใจ, See also: การเสแสร้ง, Syn. deceit, falsification, Ant. honesty, sincerity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretense(พรีเทนซฺ') n. = pretence (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think he cleans up the place anymore. I have feeling he might be there under false pretenses playing somebody else's hand.ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนทำความสะอาดนะ ผมรู้สึกว่าเขาอาจเป็นใครสักคนที่แฝงตัวเข้ามาในนี้ และอาจตบตาด้วยเส้นผมของคนอื่น Gattaca (1997)
We struggle against it, we fight to deny it but it is, of course, pretense.เราต่อต้านมัน ปฏิเสธมัน ..แต่สุดท้ายคือความหลอกลวง ความโกหก The Matrix Reloaded (2003)
I went to her house on the pretense of buying her car.but to you, they're just evidence. Deja Vu (2006)
With your kind of personality, you will only think of continuing your pretense.คุณคงจะคิดวิธีที่จะหลอกลวงตัวเองต่อไปเท่านั้นแหละ Flowers for My Life (2007)
Because you entered into our little wager on false pretenses, my friend...เพราะคุณท้าพนันผมด้วยด้วยร่างทรง เพื่อนเอ๋ย... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
My pretense almost ended at that party... where I had understood everything Mr PringIe said in english ... and gave him a fitting reply in Hindi!ที่งานเลี้ยงนั่น ผมเกือบหมดความอดทน... ผมเข้าใจที่นายปริงเกิ้ล พูดในอังกฤษ... คุณน่าจะดูออก ตอนที่ผมตอบคำถามเขา Namastey London (2007)
dress myself in the usual pants, shirt... and pretense.แต่งตัวแบบเดิมๆ ด้วยกางเกง เสื้อเชิ๊ต.. และเสแสร้ง About Last Night (2008)
But last night, it was no pretense.แต่เมื่อคืนนี้ ผมเปล่าเสแสร้ง About Last Night (2008)
Today I keep up the pretense.วันนี้ ผมเสแสร้งให้ทันเขา About Last Night (2008)
That is the mechanism of control, the lies that brought us here under false pretenses.นัั้นเป็นการควบคุมแบบกลไก สิ่งมีชีวิตที่ให้เรามาที่นี้ มันหลอกเรา Dead Space: Downfall (2008)
Under false pretenses?ไร้จรรยาสิ้นดี The Pirate Solution (2009)
Yes, I brought you here under false pretenses.ใช่, ผมนำฝ่าบาทมานี่ เพราะหลอกให้มาติดกับ Evil Is Going On (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pretenseHe made a pretense of knowing my father.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำแก้ตัว[n.] (khamkaētūa) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense   FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
แสร้ง[v.] (saērong) EN: pretend ; feign ; make a pretense (of)   FR: feindre (de) ; faire semblant (de)
ตลกบริโภค[X] (talok boriphōk) EN: be a joke for eating ; sponge on s.o. ; get sth under false pretenses   
ตลกแดก[v. exp.] (talok daēk) EN: sponge on s.o. ; get sth under false pretenses   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRETENSE    P R IY0 T EH1 N S
PRETENSES    P R IY0 T EH1 N S IH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮託[かたく, kataku] (n,vs) pretext; pretense; pretence [Add to Longdo]
外連[けれん, keren] (n) playing to the gallery; showing off; pretence; pretense [Add to Longdo]
偽悪[ぎあく, giaku] (n) pretense of evil; pretence of evil [Add to Longdo]
虚像[きょぞう, kyozou] (n,adj-no) virtual image; pretense; pretence [Add to Longdo]
矯飾[きょうしょく, kyoushoku] (n,vs) affectation; pretense; pretence [Add to Longdo]
見せ掛け(P);見せかけ[みせかけ, misekake] (n) seeming; pose; show; pretense; (P) [Add to Longdo]
御為ごかし;お為ごかし[おためごかし, otamegokashi] (n) self-aggrandizement under pretense of aiding another (aggrandisement, pretence) [Add to Longdo]
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) [Add to Longdo]
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P) [Add to Longdo]
真似[まね, mane] (n,vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pretense
   n 1: the act of giving a false appearance; "his conformity was
      only pretending" [syn: {pretense}, {pretence},
      {pretending}, {simulation}, {feigning}]
   2: pretending with intention to deceive [syn: {pretense},
     {pretence}, {feigning}, {dissembling}]
   3: imaginative intellectual play [syn: {pretense}, {pretence},
     {make-believe}]
   4: a false or unsupportable quality [syn: {pretension},
     {pretense}, {pretence}]
   5: an artful or simulated semblance; "under the guise of
     friendship he betrayed them" [syn: {guise}, {pretense},
     {pretence}, {pretext}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top