ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prestige

P R EH0 S T IY1 ZH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prestige-, *prestige*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prestige(n) ความเคารพนบนอบ, See also: ชื่อเสียง, เกียรติยศ, Syn. influence, renown, Ant. unimportance, lowliness
prestige(adj) ซึ่งเป็นที่เคารพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation, weight

English-Thai: Nontri Dictionary
prestige(n) ชื่อเสียง,อิทธิพล,ศักดิ์ศรี,บารมี,รัศมี,เกียรติยศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prestigeเกียรติภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prestigeI tried to repair his damaged prestige.
prestigeSeveral universities in this country enjoy great prestige.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์(n) prestige, See also: power
ศักดิ์ศรี(n) prestige, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติยศ, Example: ศักดิ์ศรีของทหารเป็นที่น่าเชื่อถือของคนทั่วไป, Notes: (สันสกฤต)
เกียรติ(n) fame, See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity, Syn. เกียรติยศ, Example: ในความเป็นทหาร เราย่อมให้เกียรติ และไม่ลดศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา, Thai Definition: ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกียรติคุณ(n) prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai Definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี
เกียรติประวัติ(n) glorious biography, See also: prestige, renowned deed, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติ, Example: ทุกคนจักต้องรักษาเกียรติประวัติของผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ และถือเอาเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศ, Thai Definition: ประวัติที่ได้รับความสรรเสริญ, ประวัติที่เลื่องลือ
เกียรติภูมิ(n) reputation, See also: prestige, dignity, popularity, Syn. เกียรติ, Example: การที่อัลเบิร์ต วิเตลต้องพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาไม่ทำให้เกียรติภูมิของเขาต้องด้อยลงแต่อย่างใด, Thai Definition: เกียรติเพราะความนิยม
เกียรติยศ(n) honor, See also: prestige, honour, fame, renown, reputation, dignity, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติ, ศักดิ์ศรี, Example: การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่กิจกรรมเพื่อแสวงหาลาภสักการะ เกียรติยศ ชื่อเสียง สายสะพาย, Thai Definition: เกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะ
เกียรติศักดิ์(n) honor, See also: prestige, glory, Syn. เกียรติ, Example: องค์พระมหากษัตริย์ทรงต้องการใช้ความรักชาติ ความชื่นชม และการตื่นตัวในเกียรติศักดิ์ของไทยของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการเมือง, Thai Definition: ฐานะอันมีเกียรติ
บารมี(n) prestige, See also: influence, grandeur, Syn. อำนาจ, อานุภาพ, เดชฤทธิ์, อิทธิพล, Example: ทุกวันนี้แม้เขาจะลดบทบาทไปมาก แต่บารมีและความยอมรับในความเป็นสุภาพบุรุษยังมีอยู่, Thai Definition: อำนาจวาสนา, ความเป็นใหญ่
กิตติคุณ(n) prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai Definition: คุณที่เลื่องลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [m] ; influence [f]
ชื่อเสียง[cheūsīeng] (n) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige  FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
อิทธิ[itthi] (n) EN: power ; might  FR: prestige [m]
เกียรติศักดิ์[kīattisak] (n) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction
เกียรติคุณ[kīattikhun] (n) EN: prestige ; renowned deed ; honour = honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem  FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f]
เกียรติยศ[kīattiyot] (n) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity  FR: honneur [m]
เกียรติ[kīet] (n) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank  FR: honneur [m] ; réputation [f] ; estime [f]
เกียรติคุณ[kīettikhun] (n) EN: prestige
กิตติศัพท์[kittisap] (n) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report  FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
ศักดิ์[sak] (n) EN: power ; mighty ; authority ; prestige  FR: pouvoir [m] ; autorité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESTIGE P R EH0 S T IY1 ZH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prestige (n) prˈɛstˈiːʒ (p r e1 s t ii1 zh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust, #7,619 [Add to Longdo]
声望[shēng wàng, ㄕㄥ ㄨㄤˋ, / ] prestige, #13,018 [Add to Longdo]
威信[wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ, ] prestige; reputation; trust; credit with the people, #18,088 [Add to Longdo]
威望[wēi wàng, ㄨㄟ ㄨㄤˋ, ] prestige, #21,250 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prestige {n}prestige [Add to Longdo]
Prestigefrage {f}matter of prestige [Add to Longdo]
Prestigegewinn {m}gain in prestige [Add to Longdo]
Prestigeverlust {m}loss of prestige; loss of face [Add to Longdo]
prestigevollprestigious [Add to Longdo]
prestigevoll {adv}prestigiously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナショナルプレステージ[nashonarupuresute-ji] (n) national prestige [Add to Longdo]
プレステージ[puresute-ji] (n) prestige [Add to Longdo]
プレスティージ[puresutei-ji] (n) prestige [Add to Longdo]
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]
国威[こくい, kokui] (n) national prestige [Add to Longdo]
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence [Add to Longdo]
国家威信[こっかいしん, kokkaishin] (n) national pride; national prestige [Add to Longdo]
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances [Add to Longdo]
箔が付く;箔がつく[はくがつく, hakugatsuku] (exp,v5k) to increase in value; to gain prestige [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prestige
   n 1: a high standing achieved through success or influence or
      wealth etc.; "he wanted to achieve power and prestige"
      [syn: {prestige}, {prestigiousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top