ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pressman

P R EH1 S M AH0 N   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressman-, *pressman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pressman[N] ช่างแท่นพิมพ์, Syn. compositor
pressman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, Syn. journalist, newspaperman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pressman(เพรส'เมิน) n. นักหนังสือพิมพ์,ช่างพิมพ์,ผู้ทำธุรกิจการพิมพ์,ช่วงแท่นพิมพ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"No Trespassing" was enforced by Milo Pressman, the junkman and his dog, Chopper."ห้ามบุกรุก" สั่งโดย ไมโล เพลสแมน พนักงานเก็บขยะ และสุนัขของเขา ช็อปเปอร์ Stand by Me (1986)
That's Vivian Pressman, one of the bungalow bunnies.นั่นวิเวียน เพรซแมน แม่ยกประจำบังกะโล Dirty Dancing (1987)
Moe Pressman's a big card player. He'll join our game.โม เพรซแมน ขาไพ่เลยล่ะ เดี๋ยวเขาก็มาเล่นกับเรา Dirty Dancing (1987)
I'm sorry, Mr. Pressman... but I'm booked up for the whole weekend with the show.ประทานโทษครับ คุณเพรซแมน... ผมต้องเตรียมการแสดงตลอดเวลาเลย Dirty Dancing (1987)
Moe Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night.โม เพรซแมน ถูกล้วงกระเป๋าสตังค์ ตอนที่เขาเล่นไพ่เมื่อคืน Dirty Dancing (1987)
Matt, you remember my boss, pressman?แมท นายจำหัวหน้าฉันได้ไหม Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างแท่น[N] printer, See also: pressman, machine man, Example: เขาเป็นช่างแท่นที่ชำนาญ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้คุมแท่นพิมพ์หนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist   FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman   FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESSMAN    P R EH1 S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressman    (n) prˈɛsmæn (p r e1 s m a n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
印刷工[いんさつこう, insatsukou] (n) pressman; printer [Add to Longdo]
便利屋[べんりや, benriya] (n) handyman; expressman; utility man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pressman
   n 1: someone whose occupation is printing [syn: {printer},
      {pressman}]
   2: a journalist employed to provide news stories for newspapers
     or broadcast media [syn: {correspondent}, {newspaperman},
     {newspaperwoman}, {newswriter}, {pressman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top