ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pressings

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressings-, *pressings*, pressing
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressings (n) prˈɛsɪŋz (p r e1 s i ng z)
press (v) prˈɛs (p r e1 s)
cypress (n) sˈaɪprəs (s ai1 p r @ s)
depress (v) dˈɪprˈɛs (d i1 p r e1 s)
empress (n) ˈɛmprɪs (e1 m p r i s)
express (v) ˈɪksprˈɛs (i1 k s p r e1 s)
impress (n) ˈɪmprɛs (i1 m p r e s)
impress (v) ˈɪmprˈɛs (i1 m p r e1 s)
oppress (v) ˈəprˈɛs (@1 p r e1 s)
pressed (v) prˈɛst (p r e1 s t)
presses (v) prˈɛsɪz (p r e1 s i z)
repress (v) rˈɪprˈɛs (r i1 p r e1 s)
compress (n) kˈɒmprɛs (k o1 m p r e s)
compress (v) kˈəmprˈɛs (k @1 m p r e1 s)
espresso (n) ˈɛsprˈɛsou (e1 s p r e1 s ou)
press-up (n) prˈɛs-ʌp (p r e1 s - uh p)
pressing (v) prˈɛsɪŋ (p r e1 s i ng)
pressman (n) prˈɛsmæn (p r e1 s m a n)
pressmen (n) prˈɛsmɛn (p r e1 s m e n)
pressure (n) prˈɛʃər (p r e1 sh @ r)
suppress (v) sˈəprˈɛs (s @1 p r e1 s)
pressured (n) prˈɛʃərd (p r e1 sh @ r d)
cypresses (n) sˈaɪprəsɪz (s ai1 p r @ s i z)
depressed (v) dˈɪprˈɛst (d i1 p r e1 s t)
depresses (v) dˈɪprˈɛsɪz (d i1 p r e1 s i z)
empresses (n) ˈɛmprɪsɪz (e1 m p r i s i z)
espressos (n) ˈɛsprˈɛsouz (e1 s p r e1 s ou z)
expressed (v) ˈɪksprˈɛst (i1 k s p r e1 s t)
expresses (v) ˈɪksprˈɛsɪz (i1 k s p r e1 s i z)
expressly (a) ˈɪksprˈɛsliː (i1 k s p r e1 s l ii)
impressed (v) ˈɪmprˈɛst (i1 m p r e1 s t)
impresses (n) ˈɪmprɛsɪz (i1 m p r e s i z)
impresses (v) ˈɪmprˈɛsɪz (i1 m p r e1 s i z)
oppressed (v) ˈəprˈɛst (@1 p r e1 s t)
oppresses (v) ˈəprˈɛsɪz (@1 p r e1 s i z)
oppressor (n) ˈəprˈɛsər (@1 p r e1 s @ r)
press-box (n) prˈɛs-bɒks (p r e1 s - b o k s)
press-ups (n) prˈɛs-ʌps (p r e1 s - uh p s)
pressmark (n) prˈɛsmaːk (p r e1 s m aa k)
pressures (n) prˈɛʃəz (p r e1 sh @ z)
repressed (v) rˈɪprˈɛst (r i1 p r e1 s t)
represses (v) rˈɪprˈɛsɪz (r i1 p r e1 s i z)
winepress (n) wˈaɪnprɛs (w ai1 n p r e s)
pressuring (n) prˈɛʃərɪŋ (p r e1 sh @ r i ng)
ciderpress (n) sˈaɪdəprɛs (s ai1 d @ p r e s)
compressed (v) kˈəmprˈɛst (k @1 m p r e1 s t)
compresses (n) kˈɒmprɛsɪz (k o1 m p r e s i z)
compresses (v) kˈəmprˈɛsɪz (k @1 m p r e1 s i z)
compressor (n) kˈəmprˈɛsər (k @1 m p r e1 s @ r)
decompress (v) dˌiːkəmprˈɛs (d ii2 k @ m p r e1 s)

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Expressionsการแสดงความคิด
Myelosuppression {f}; Knochenmarkshemmung {f} [med.](n) การกดการทำงานของไขกระดูก

English-Thai: Longdo Dictionary
express bullet(n) กระสุนแรงสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
press(vi) กด, Syn. squeeze, crush, Ant. release, raise
press(vt) กด, Syn. squeeze, crush, Ant. release, raise
press(vt) คั้นน้ำผลไม้
press(vt) รีดผ้า, See also: รีดให้เรียบ
press(vt) บีบอัด, See also: บีบอัดให้เล็กลง
press(vt) กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง, See also: เคี่ยวเข็ญ, กระตุ้น, Syn. depress, deject, discourage, Ant. elate, hearten
press(vt) เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ
press(vt) เรียกร้อง
press(n) การกด, See also: การอัด, ความดัน
press(n) ฝูงชน, See also: ความแออัดของฝูงชน
press(n) การเคลื่อนไหวของฝูงชน
press(n) เครื่องบีบอัด
press(n) หนังสือพิมพ์, See also: นิตยสาร
press(n) นักข่าว, See also: นักหนังสือพิมพ์
press(n) แท่นพิมพ์, See also: เครื่องพิมพ์
press(n) การยกน้ำหนักในท่าเหนือศีรษะ
press(vt) เกณฑ์เข้าเป็นทหาร
press(n) การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร
depress(vt) ทำให้ลดลง, See also: ลดลง, Syn. drop, lower, Ant. lift
depress(vt) ทำให้หดหู่ใจ, See also: ทำให้เศร้าใจ, Syn. depress, sadden, Ant. gladden, elate
empress(n) พระราชินี, See also: จักรพรรดินี, Syn. queen
express(n) การส่งแบบเร่งด่วน (ไปรษณีย์)
express(adj) ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, เด่นชัด, Syn. clear, explicit, unambiguous
express(adj) ด่วน (พาหนะขนส่ง, ไปรษณีย์), See also: เร็วเป็นพิเศษ, Syn. fast, high-speed, nonstop
express(n) รถด่วน, See also: รถไฟด่วน, รถโดยสารด่วน
express(vt) ส่งไปรษณีย์แบบด่วน, See also: ส่งจดหมายด่วน, Syn. dispatch, forward
express(vt) แสดงออก (ทางความคิดหรือความรู้สึก) โดยใช้คำพูด, See also: พูดออกมา, Syn. manifest, reveal, show
express(adv) อย่างเร่งด่วน (พาหนะขนงส่ง, ไปรษณีย์), See also: อย่างเร็วเป็นพิเศษ, Syn. fast, rapidly
impress(vt) กด, See also: ประทับ, ประทับตรา, Syn. press, stamp
impress(n) ตราประทับ, See also: รอยประทับ, Syn. stamp
impress(vt) ทำให้ประทับใจ, See also: ทำให้ซาบซึ้งตรึงใจ, ทำให้ติดอกติดใจ, Syn. affect, influence
impress(vt) เน้นย้ำ, See also: ทำให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
impress(vi) ประทับใจ, See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ, Syn. affect, influence
impress(vt) ยึดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์, Syn. seize
oppress(vt) กดขี่, See also: ปกครองอย่างกดขี่, Syn. depress, tyrannize
oppress(vt) ทำให้ทุกข์ใจ, See also: ทำให้ลำบากใจ, Syn. afflict, harass, Ant. cheer, encourage
pressed(adj) ซึ่งถูกบีบ, See also: ซึ่งถูกอัด, Syn. rushed, pushed, pressured
repress(vt) อดกลั้นไว้, See also: ข่มใจไว้, Syn. subdue, subjugate
repress(vt) ใช้อำนาจควบคุมบังคับ, See also: ปราบปราม
compress(vt) บีบอัด, See also: กดเข้าด้วยกัน, Syn. condense, compact
espresso(n) (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ
espresso(n) กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ
espresso(n) เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ
expresso(n) (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ, Syn. espresso
expresso(n) กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ, Syn. espresso
expresso(n) เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ, Syn. espresso
press in(phrv) ดันเข้าใน, See also: กดเข้าด้านใน, Syn. plunge in, push in
press in(phrv) ล้อมรอบ
press on(phrv) ทำต่อไป, See also: ดำเนินต่อเนื่อง, Syn. plough on, press forward
press on(phrv) ผลัก, See also: กดบน, Syn. push on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air pressureความกดดันอากาศ., Syn. atmospheric pressure
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม
appressed(อะเพรสทฺ') adj. กดหรือดันติดกับ
atmospheric pressureความกดดันบรรยากาศ, Syn. barometric pressure
barometric pressuren. ความกดดันของบรรยากาศ
blood pressureความดันโลหิต,ความดันของเลือดที่มีต่อผนังภายในเส้นเลือด
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
compress(คัมเพรส') {compressed,compressing,compresses} vt. บีบ,อัด,กด,ทำให้แข็ง. vi. ได้รับการบีบ,ได้รับการอัด. n. (คอม'เพรส) ผ้าอัด,ลูกประคบ,ผ้าอัดยา,เครื่องบิน,เครื่องกด., See also: compressibility n. ดูcompress compressible adj. ดูcompress compres
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง ในดอส 6.0 ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้ จานบันทึกชนิดอ่อน floppy disk ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
compressive(คัมเพรส'ซิฟว) adj. ซึ่งกดดัน
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
cypress(ไซ'เพรส) n. สิ่งทอบางละเอียดที่ใช้ทำเสื้อผ้าไว้ทุกข์, Syn. cyprus
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
depress(ดีเพรส') vt. ลดลง,กด,กดต่ำ,ระงับ,ยับยั้ง,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง
depressant(ดีเพรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกดประสาท,ซึ่งระงับ,ซึ่งทำให้หดหู่ใจ. n. ยากดประสาท
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad, Ant. cheerful
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า
depressive(ดีเพรส'ซิฟว) adj. มีความโน้มเอียงในการกดต่ำ,หดหู่ใจ, See also: depressiveness n. ดูdepressive
depressor(ดีเพรส'เซอะ) n. สิ่งที่กด,เครื่องกด
depressurizevt. ลดความดันอากาศลง, See also: depressurization n.
diastolic pressuren. ความดันโลหิต (ที่หลอดโลหิตแดงใหญ่) เป็นความดันเมื่อหัวใจคลายตัว
empress(เอม'พริส) n. จักรพรรดิ
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
express deliveryn. การส่งด่วน,การขนส่งด่วน.
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
expresswayn. ทางด่วน,สายด่วน,ทางสายด่วน
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
hard-pressedซึ่งอยู่ในฐานะลำบาก,ถูกกดขี่,ถูกบังคับ,ถูกเร่งเร้า
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
insuppressible(อินซะเพรส'ซะเบิล) adj. สุดที่จะข่มไว้ได้,ซึ่งไม่สามารถที่จะทนได้., See also: insuppressibly adv.
letterpress(เลท'เทอเพรส) n. ตัวพิมพ์,หนังสือที่พิมพ์ด้วยตัวเรียงพิมพ์
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
news release n.=press rel(ดู)
oppress(อะเพรส') vi. กดขี่,กด,บีบ,บังคับ,เป็นภาระหนัก,ทำให้หนักใจ,ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์, See also: oppressor n., Syn. crush, afflict
oppression(อะเพรช'เชิน) n. การกดขี่,การบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกกดขี่,ความรู้สึกที่ถูกกดขี่,เผด็จการ, Syn. persecution
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical
osmotic pressureแรงดันของสารละลายที่ไหลผ่านเยื่อ (semipermeable membrane)
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
press agentn. เจ้าหน้าที่โฆษณา
press bureaun. แผนกหนังสือพิมพ์ของหน่วยงาน
press campaingn. การโฆษณาแข่งขันกันในหน้าหนังสือพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
BLOOD blood pressure(n) ความดันโลหิต
compress(n) ผ้าพันแผล,เครื่องกด,เครื่องอัด,เครื่องบีบ,ลูกประคบ
compress(vt) กด,บีบรัด,อัด,ย่อ,ทำให้แข็ง
compression(n) การบีบ,การอัดแน่น,การกด,ความกดดัน
cypress(n) ต้นไซปรัส
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
empress(n) จักรพรรดินี,ราชินี
express(adj) ด่วน,ด่วนพิเศษ,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,โดยเฉพาะ
express(n) รถด่วน,การส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิเศษ
express(vt) บีบ,คั้น,แสดง,บอก,ส่งด่วน
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
impress(n) รอยกด,ตรา,ความประทับใจ,รอยประทับ,รอยจารึก
impress(vt) กด,พิมพ์,ทำให้ซาบซึ้ง,ประทับตรา,ยึด
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
incompressible(adj) กดไม่ได้,อัดไม่ได้
inexpressible(adj) สุดที่จะพรรณนาได้,อธิบายไม่ได้
irrepressible(adj) ป้องกันไม่ได้,ไม่สามารถระงับได้
oppress(vt) กดขี่,บีบบังคับ,ทำให้เป็นภาระ,ทำให้หนักใจ
oppression(n) การกดขี่,การบีบบังคับ,เผด็จการ,ความหนักใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
oppressor(n) ผู้กดขี่
press(n) การกด,การบีบ,เครื่องอัด,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,โรงพิมพ์
press(vi) เร่งรีบ,เร่ง,เร่งรัด,รีบด่วน
press(vt) กด,กดดัน,อัด,บีบคั้น,บีบ,บังคับ,เน้น
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
pressure(n) ความดัน,ความกดดัน,การบีบบังคับ,แรงอัด
PRINTING printing press(n) เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์
repress(vt) กลั้น,กดไว้,ระงับ,ควบคุม,ข่มใจ,ปราบปราม
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว
suppress(vt) ปราบปราม,เลิก,กดขี่,กลั้น,ห้าม,ทำลาย,บดขยี้
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plasma osmotic pressure; pressure, oncoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intraocular; tension, intraocularความดันในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrapulmonicความดันในปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrathecalความดันน้ำไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrathoracicความดันในทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intraventricular๑. ความดันในหัวใจห้องล่าง๒. ความดันในโพรงสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, negativeความดันลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, oncotic; pressure, plasma osmoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, osmoticความดันออสโมซิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, partialความดันเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, peripheralความดันเลือดส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-weld upset pressureความดันยู่หลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partial pressureความดันเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial pressureความดันย่อย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressor substanceสารเพิ่มความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptive; pressosensitive-รับความดันเลือด, ไวต่อความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptorปลายประสาทรับความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressosensitive; pressoreceptive-รับความดันเลือด, ไวต่อความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure๑. ความกด, ความดัน๒. แรงกด, แรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure๑. แรงกด๒. ความดัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pressureแรงกดดัน, ความกดดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pressureความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure application timeเวลาใช้แรงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pressure areaบริเวณรับแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive pressureความดันบวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piston compression heightระยะสลักถึงหัวลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
piezometric surface; isopotential surface; potentiometric surface; pressure surfaceระดับแรงดันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pressure relief deviceอุปกรณ์ระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure sense; baraesthesia; baresthesiaการรับรู้แรงกดดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure sore; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure surface; isopotential surface; piezometric surface; potentiometric surfaceระดับแรงดันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pressure switch; pressurestatสวิตช์ความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure testerเครื่องทดสอบความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure valveลิ้นความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure welding; solid-phase weldingการเชื่อมกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pressure, arterialความดันเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, atmosphericความกดอากาศ, ความดันบรรยากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpartum blues; depression, postpartumภาวะซึมเศร้าหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpartum depression; postpartum bluesภาวะซึมเศร้าหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive displacement compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบเปลี่ยนปริมาตร, คอมเพรสเซอร์แบบเปลี่ยนปริมาตร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure, plasma osmotic; pressure, oncoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, positiveความดันบวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, pulseความดันชีพจร (ผลต่างความดันช่วงหัวใจบีบ และคลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, socialแรงกดดันทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, systolicความดันช่วงหัวใจบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, venousความดันเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure-differential valveลิ้นเตือนความดันตก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure-feed oil systemระบบหล่อลื่นแบบความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure-limiting valve; limiting valveลิ้นจำกัดความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure-off timeเวลาปลดแรงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
University pressสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย [เทคโนโลยีการศึกษา]
University pressสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย, Example:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย (University press) เป็นสำนักพิมพ์ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในสำนักพิมพ์ของทางราชการ องค์การ สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดพิมพ์ตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย อาจจัดเป็นสำนักพิมพ์เฉพาะได้ แต่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะแตกต่างจากสำนักพิมพ์อื่น ดังนี้

1. จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทางวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ กว้างขวางกว่าสำนักพิมพ์เฉพาะ

2. ส่วนมากได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย

3. ไม่ต้องเสียภาษี

4. ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อแสวงหาผลกำไร

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เช่น

Cambridge University Press และ Oxford University Press ของอังกฤษ

Columbia University Press และ University of Chicago Press ของสหรัฐอเมริกา

ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยบางแห่งมีทั้งสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะ เช่น

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (ฝ่ายโรงพิมพ์)

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ใช้ชื่อเดียวกัน) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. (2553). คู่มือคัดเลือก จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Gene expressionการแสดงออกของยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Data compression (Telecommunication)การบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atmospheric pressureความกดอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Data compression (Telecommunication)การบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Echo suppression (Telecommunication)การบีบอัดสัญญาณเสียงสะท้อน (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High pressure (Science)ความดันสูง (วิทยาศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Overburden Pressureความดันชั้นหินปิดทับ, Example: ความดันที่เกิดจากน้ำหนักของหินด้านบนที่กดทับลงมารวมทั้งน้ำหนักของของไหลที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างหิน ทั้งสองอย่างนี้รวมกันจะให้ค่าความดันที่เรียกว่า "ความดันของชั้นหินปิดทับ" (Overburden pressure, Po) ซึ่งปรกติจะมีค่าเฉลี่ยที่ 1.0 psi/ft หรือ มีความหนาแน่นเท่ากับ 19.23 ppg [ปิโตรเลี่ยม]
Compression Platformแท่นอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน, Example: แท่นที่ใช้อัดก๊าซธรรมชาติให้มีแรงดันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากก๊าซที่ผ่านขบวนการผลิตมาแล้วยังมีแรงดันไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีแท่นเพื่ออัดก๊าซโดยเฉพาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Compressor Stationสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ, Example: ก๊าซเมื่อไหลตามท่อส่งที่มีความยาวมากๆ จะสูญเสียความดัน เพื่อให้ก๊าซไหลได้สม่ำเสมอ ต้องทำการเพิ่มความดันโดยตั้งสถานีเพิ่มความดันก๊าซทุกๆระยะทาง 60 ถึง 80 กิโลเมตร [ปิโตรเลี่ยม]
Wellhead Pressureความดันของของไหลที่ปากหลุมหลังจากที่มีการปิดหลุม, Example: การปิดหลุม (Shut-in) ในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระดับความดันที่ปากหลุมจะอ่านได้จากเครื่องวัด (gauge) ที่ wellhead [ปิโตรเลี่ยม]
Formation Pore Pressureความดันของไหลในชั้นหิน , Formation Pore Pressure หรือ Formation Pressure คือ ความดันของไหลในชั้นหิน ของไหลที่แทรกตัวอยู่ในช่องว่างของชั้นหิน ซึ่งอาจเป็นก๊าซ น้ำมัน หรือ น้ำ, Example: จะมีความดันภายในตัวเองที่เกิดจากน้ำหนักตัวของไหลเองและแรงบีบอัด อันเกิดจากน้ำหนักหินกดทับลงมา แล้วทำให้ช่องว่างในหินลดขนาดลง (Compaction) ของไหลที่อยู่ในช่องว่างของหินก็จะออกแรงดันต้านกลายเป็นความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure) ในบางครั้งจะเรียกความดันที่เกิดจากของไหลในชั้นหินว่า ความดันชั้นหิน (formation pressure) ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการควบคุมหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Gas Compressionระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ, ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ, Example: ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ จากก๊าซที่มีแรงดันต่ำจะถูกเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นโดยใช้ปั๊มอัดก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
Compressorคอมเพรสเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pressurized water reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, Example: [นิวเคลียร์]
Pressurized water cooled moderated reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Depressionดีเปรสชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
compressบีบ, อัด, บีบอัด [คอมพิวเตอร์]
WordPress (Electronic resource)เวิร์ดเพรส (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Equivalent Sound Pressure Levelค่าระดับพลังงานเสียงเฉลี่ย, Example: ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริงตลอดช่วงเวลานั้น และเนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียง ในช่วงเวลาต่างๆ จึงต้องระบุช่วงเวลาตรวจวัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Sound Pressure Levelระดับความดันเสียง, Example: ระดับความดันเสียงแสดงในหน่วยเดซิเบล โดยมีค่าเป็น 20 x log(p/p ref), เมื่อ p = ค่าความดันเสียงเฉลี่ยกำลังสอง และ pref = 2 x 10-5 N/m2 pref ขึ้นกับค่าความดันของขีดกำจัดการได้ยินเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Acupressureการกดจุด [TU Subject Heading]
Air-compressorsเครื่องอัดอากาศ [TU Subject Heading]
Antidepressive agentsสารต้านโรคซึมเศร้า [TU Subject Heading]
Appetite depressantsยากดความอยากอาหาร [TU Subject Heading]
Beck Depression Inventoryทฤษฎีความซึมเศร้าของเบค [TU Subject Heading]
Blood pressureความดันเลือด [TU Subject Heading]
Blood pressure determinationการตรวจความดันเลือด [TU Subject Heading]
Compressorsเครื่องอัด [TU Subject Heading]
Continuous positive airway pressureการปรับความดันบวกตลอดทางเดินหายใจ [TU Subject Heading]
Crime and the pressอาชญากรรมกับหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Data compression (Computer science)การบีบข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Deamino arginine vasopressinดิแอมมิโน อาจินิน แวสโซเพรสซิน [TU Subject Heading]
Dental impression techniquesเทคนิคการพิมพ์ฟัน [TU Subject Heading]
Depressionความซึมเศร้า [TU Subject Heading]
Depressionsภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ [TU Subject Heading]
Depressive disorderโรคซึมเศร้า [TU Subject Heading]
Earth pressureแรงดันของดิน [TU Subject Heading]
Express highwaysทางด่วน [TU Subject Heading]
Express serviceบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์แบบเร่งด่วน [TU Subject Heading]
First impression (Psychology)ความประทับใจครั้งแรก [TU Subject Heading]
Freedom of expressionเสรีภาพในการแสดงออก [TU Subject Heading]
Freedom of the pressเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Government and the pressรัฐกับสื่อข่าวสาร [TU Subject Heading]
Image compressionการบีบอัดข้อมูลภาพ [TU Subject Heading]
Impressอิมเพร็ส [TU Subject Heading]
Impression formation (Psychology)ความประทับใจ [TU Subject Heading]
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Impressionist artistsศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cold compress(n) กระเป๋าน้ำแข็ง
Hydrostatic pressureซึ่งเกี่ยวข้องกับของเหลวที่เหลือหรือแรงกดดันที่ออกหรือส่งผ่าน "ความดันที่หยุดนิ่ง"
impression(n) ความพึงพอใจ
Impression Materialวัสดุพิมพ์
press(vt) ยัด (press something into someone's hand) - ยัดใส่มือ
punch press[พันชฺ เพรส] (n) แท่นอัด
under the impressionด้วยความรู้สึกว่า
vapour pressure(n) ความดันไอ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pressA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
pressA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
pressA frown may express anger or displeasure.
pressAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
pressAll you have to do is press the button.
pressA lot of cars speed by on this expressway day and night.
pressA lot of people were out of work during the Great Depression in America.
pressAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
pressAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
pressAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
pressAn idea is expressed in terms of action.
pressAn inner defect never fails to express itself outwardly.
pressApply a compress to the affected part every two hours.
pressAre there any express trains?
pressAs Ben Johnson expressed it, "Speak that I may see the."
pressA sense of trouble ahead oppressed his spirits.
pressAs I reached the station, the express was just drawing in.
pressAs my watch was slow, I missed the special express.
pressAspirin has no effect on the blood pressure.
pressAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
pressAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
pressBad weather oppressed me.
pressBecause of the protracted depression, many workers are unemployed.
pressBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
pressBlood pressure is important as a barometer of health.
pressBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
pressBusiness is finally looking up after a long depression.
pressBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
pressBy using four types of metal specific frequency resonance is suppressed.
pressCan you express yourself in English?
pressCan you tell me which button to press?
pressCould you check the tire pressure?
pressCould you press this button?
pressCrying is an expression of grief.
pressDeeply moved, he tried to express his thanks.
pressDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
pressDiana's singing impressed him so much that he asked her to sing on the radio.
pressDid he have his trousers pressed?
pressDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
pressDogs' faithfulness impresses us.
pressDon't press your luck, kid.
pressDon't press your opinion on me.
pressDon't press your opinions on me.
pressDo you know where the nearest American Express office is?
pressDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
pressDuring the press conference, the President touched on foreign relations.
pressEach student has expressed his opinion.
pressEnglish is a language abounding in idiomatic expressions.
pressEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
pressEveryone was really impressed with that machine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยานอนหลับ(n) sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai Definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
จับอกจับใจ(v) impress, See also: imprint, please, Syn. จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง
ซึ้งใจ(v) be impressed with, Syn. ซาบซึ้งใจ, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉันซึ้งใจในความเป็นแม่ผู้ประเสริฐเพราะไม่ว่าลูกจะทุกข์จะสุข หล่อนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai Definition: รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ
ว่ะ(end) word used to end an expression but impolite, Example: ยามันเม็ดใหญ่กินลำบากว่ะ ต้องเอาไปบดก่อน, Thai Definition: เป็นคำต่อท้ายคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ
ขึ้นแป้น(v) be sent to press, See also: put in print, Syn. ขึ้นแท่น, Thai Definition: ยกตัวพิมพ์ขึ้นแท่นพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์
ตัดอกตัดใจ(v) restrain one's desire, See also: repress, suppress, make a decision against one's wish, Syn. ตัดใจ, Example: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ, Thai Definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, Notes: (ปาก)
ตีกระหนาบ(v) press on two sides, Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด, Example: ข้าศึกมีทีท่าว่าจะยอมแพ้เพราะถูกตีกระหนาบด้วยรถถังทั้งทางเข้าและทางออกของเมือง, Thai Definition: ตีรุกเข้ามาทั้ง 2 ด้าน
ปิดข่าว(v) hush news, See also: suppress news, Example: บริษัทปิดข่าวการปลดลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย, Thai Definition: เก็บความลับไว้ไม่ให้รั่วไหล
แปะโป้ง(v) put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai Definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
กทพ.(n) Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, See also: ETA, Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ร.ส.พ.(n) The Express Transportation Organization of Thailand, See also: E.T.O, Syn. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
อีเอ็มเอส(n) Express Mail Service, See also: EMS, Syn. บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ปั๊มลม(n) air compressor, Syn. ที่ปั๊มลม, Example: รถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบและรถเมล์ดีเซลมีปั๊มลมเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน(n) pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
โรงพิมพ์(n) press, See also: publisher, Syn. สำนักพิมพ์, สถานที่พิมพ์, Count Unit: โรง, แห่ง
แววตา(n) expression of eye
สะท้อนชีวิต(v) give an expression of life, See also: mirror an expression of life
สำนักพิมพ์(n) press, Syn. สถานที่พิมพ์, Count Unit: แห่ง
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, force, Example: หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้น จะทำให้แรงกดดันของบรรยากาศรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
แรงกดดัน(n) pressure, See also: force, constraint, coercion, influence, Syn. แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, Example: สยามจำต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงตามแรงกดดันของมหาอำนาจตะวันตก, Thai Definition: พลังที่บีบคั้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เอ่ย(v) utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai Definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
ชกหัว(v) hit oneself with anger, See also: vent, repress, Syn. ตีอกชกหัว, Example: วันๆ เขาไม่คิดจะทำอะไรนอกจากตีอกชกหัวอย่างนี้, Thai Definition: เขกหรือโขกศีรษะด้วยกำปั้นเพราะเจ็บใจตัวเอง
บีบรัด(v) press, See also: force, push, Syn. กดดัน, บีบ, บีบบังคับ, Example: สมาชิกภาพของกลุ่มงูเห่าบีบรัดให้รัฐบาลชวนต้องปรับครม. ในเร็ววัน, Thai Definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
เค้นคอ(v) press, See also: force, compel, coerce, Syn. คาดคั้น, Example: เขามักจะกล่าวทีเล่นทีจริงเสมอในยามถูกใครเค้นคอเอาความจริงบางอย่าง ที่ตัวเองไม่อยากจะเปิดเผย, Thai Definition: บังคับเอา
ตรึงตาตรึงใจ(v) impress deeply, See also: be enamored with, be pleased with, Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ, ต้องตาต้องใจ, Example: ภาพวันนั้นยังตรึงตาตรึงใจผมมาจนถึงบัดนี้
ติดราชการ(v) be occupied with government duty, See also: be bound by pressure of official business, Example: การประชุมครั้งนี้ไม่เต็มคณะเนื่องจากกรรมการบางท่านติดราชการ, Thai Definition: ติดงานในหน้าที่
แถลงการณ์(v) state, See also: make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell, Syn. แถลง, อธิบาย, ชี้แจง, Example: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ, Thai Definition: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
ย่ำยี(v) ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
ระทดระทวย(v) be in sorrow, See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเองก็พลอยระทดระทวยและหดหู่ไปกับเขาด้วย, Thai Definition: เหนื่อยอ่อนอย่างหมดแรงหรือหมดกำลังใจ
แรงดัน(n) pressure, Example: เรือเหาะเคลื่อนที่ไปตามแรงดันของเครื่องจักรกลที่ติดตั้งไว้ข้างลำตัว
โรงพิมพ์(n) printing house, See also: press, Example: เมื่อยังเด็กเขาได้ประกอบภารกิจในโรงพิมพ์ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นโรงสร้างจักรยาน ซึ่งให้บทเรียนในเรื่องจักรกลมาก, Count Unit: โรง, แห่ง
ว้าย(int) exclamation of woman user to express fear or fright, See also: Oh, no!, Gracious!, Example: ว้าย! คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง, Thai Definition: เสียงอุทานหรือร้องด้วยความกลัว โดยมากเป็นเสียงผู้หญิง
เว้ย(int) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Syn. โว้ย, Example: อย่าลืมกรอกรายการตามแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้นะเว้ย, Thai Definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
แววตา(n) light in one's eyes, See also: eyes expression, Example: ใบหน้าของแม่ปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากตลอดเวลา และแววตานั้นเล่าก็มีประกายแห่งความสุขยิ่งนัก, Count Unit: คู่
โว้ย(int) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Example: อย่าทะเลาะกันนะโว้ย ย่าเตือน, Thai Definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
สงบอารมณ์(v) calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
หนังสือพิมพ์(n) newspaper, See also: paper, press, Example: ข่าวของเขาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มาหลายวันแล้ว, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: สิ่งที่พิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปกติออกเป็นรายวัน
อนุโมทนา(v) say amen, See also: express gratitude, rejoice with, offer congratulations, Example: ผมขออนุโมทนาที่ท่านคิดอย่างนั้น, Thai Definition: ยินดีตาม, ยินดีด้วย, พลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อำ(v) hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เฮ้อ(int) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction, Example: เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
รูปร่างหน้าตา(n) countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
เร่งเร้า(v) urge, See also: press, impel, push, spur, Example: ลูกชายเร่งเร้าให้พ่อแม่ส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงให้, Thai Definition: พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ทำตามโดยเร็ว
เร้า(v) urge, See also: press, impel, push, spur, Syn. เร่ง, เร่งเร้า, Example: เด็กๆ มักเร้าให้พ่อแม่ซื้อของเล่นให้
เล่นงาน(v) tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai Definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
ศูนย์ข่าว(n) news agency, See also: press agency, Example: ในช่วงนี้ ศูนย์ข่าวภาคใต้จะมีการรายงานข่าวปัญหาชายแดนภาคใต้ทุกวัน, Thai Definition: จุดที่มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละท้องที่
เศร้าซึม(v) be depressed, See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited, Syn. ซึม, Example: หมู่นี้แม่เศร้าซึมไปมากหลังจากที่น้องของฉันหนีออกจากบ้าน, Thai Definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าซึม(adj) depressed, See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up, Syn. ซึม, Example: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา, Thai Definition: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เศร้าสลด(v) sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[aēk] (n) EN: oppression ; tyranny
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อัญชลี[anchalī] (v) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest
อัด[at] (v) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich  FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
บี้[bī] (v) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze
เบียร์สด[bīa sot] (n, exp) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer  FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
เบียด[bīet] (v) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove  FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
บีบ[bīp] (v) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring  FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บีบ[bīp] (v) EN: compel ; force ; press  FR: forcer ; contraindre
บีบ[bīp] (v) EN: oppress ; persecute  FR: opprimer
บีบบังคับ[bīpbangkhap] (v) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press  FR: forcer
บีบขมับ[bīpkhamap] (v) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple
บีบคั้น[bīpkhan] (v) EN: oppress ; force ; press
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: press ; force ; compel ; compress
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: oppress ; persecute ; tyrannize  FR: opprimer ; tyranniser
บ่อ[bø] (n) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well  FR: puits [m] ; trou [m]
บริษัทผู้พิมพ์[børisat phūphim] (n, exp) FR: société d'impression [f
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: suppress ; subdue ; quell
ช่างภาพ[changphāp] (n) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman  FR: photographe [m, f]
ชื่นชอบ[cheūnchøp] (v) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of  FR: être passionné ; être enthousiaste
ชกหัว[chok hūa] (v, exp) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (adj) EN: urgent ; critical ; pressing  FR: urgent ; critique
ดัน[dan] (v) EN: push ; shove  FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
ดีเปรสชัน[dīprētchan] (n) EN: depression  FR: dépression atmosphérique [f$ ; dépression cyclonique [f]
ด่วน[duan = dūan] (adj) EN: express ; urgent ; fast  FR: express ; urgent ; chaud
ด่วนพิเศษ[duan phisēt] (adj) EN: express  FR: express
ด้วยความกตัญญู[dūay khwām katanyū] (adv) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude
ดูดดื่ม[dūtdeūm] (x) EN: impressively
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
ฝังใจ[fangjai] (v) EN: impress ; be impressed  FR: obséder ; imprégner
ฝืนทน[feūnthon] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear  FR: endurer ; supporter ; tolérer
ฝืดเคือง[feūtkheūang] (adj) EN: depressed ; slump
ห้ามใจ[hāmjai] (v) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling  FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
หางกะทิ[hāng kathi] (x) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)  FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
เห็นพ้องต้องกัน[hen phøng tǿng kan] (v, exp) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
หีบ[hīp] (v) EN: press ; squeeze ; crush ; compress  FR: presser
หีบอ้อย[hīp øi] (v, exp) EN: press sugarcane
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[hothū] (v) EN: depress ; deject ; be dispirit  FR: être déprimé ; être découragé
หดหู่[hothū] (adj) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed
อิงแอบ[ing-aēp] (v) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser
จับใจ[japjai] (v) EN: impress ; imprint  FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESS P R EH1 S
PRESS' P R EH1 S
PRESSE P R EH1 S
PRESSED P R EH1 S T
IMPRESS IH1 M P R EH2 S
DEPRESS D IH0 P R EH1 S
PRESS'S P R EH1 S IH0 Z
PRESSEL P R EH1 S AH0 L
EXPRESS IH0 K S P R EH1 S
PRESSES P R EH1 S AH0 Z
PRESSER P R EH1 S ER0
EMPRESS EH1 M P R EH0 S
PRESSON P R EH1 S AH0 N
CYPRESS S AY1 P R IH0 S
CYPRESS S AY1 P R AH0 S
OPPRESS AH0 P R EH1 S
PRESSLY P R EH1 S L IY0
PRESSES P R EH1 S IH0 Z
IMPRESS IH2 M P R EH1 S
PRESSEY P R EH1 S IY0
REPRESS R IY0 P R EH1 S
PRESSING P R EH1 S IH0 NG
PRESSMAN P R EH1 S M AH0 N
ESPRESSO EH2 S P R EH1 S OW0
EXPRESSO IH0 K S P EH1 S OW0
EXPRESS' IH0 K S P R EH1 S
ESPRESSO EH2 K S P R EH1 S OW2
SUPPRESS S AH0 P R EH1 S
RESPRESS R EH1 S P R IH0 S
PRESSLER P R EH1 S L ER0
COMPRESS K AA1 M P R EH0 S
COMPRESS K AH0 M P R EH1 S
EXPRESSO EH0 K S P EH1 S OW0
PRESSLEY P R EH1 S L IY0
PRESSURE P R EH1 SH ER0
PRESSTEK P R EH1 S T EH2 K
EXPRESSES IH0 K S P R EH1 S IH0 Z
PRESSNELL P R EH1 S N AH0 L
PRESSER'S P R EH1 S ER0 Z
IMPRESSES IH2 M P R EH1 S IH0 Z
EXPRESSES IH0 K S P R EH1 S AH0 Z
EXPRESSED IH0 K S P R EH1 S T
L'EXPRESS L EH2 K S P R EH1 S
OPPRESSED AH0 P R EH1 S T
OPPRESSOR AH0 P R EH1 S ER0
DEPRESSES D IH0 P R EH1 S IH0 Z
DEPRESSES D IH0 P R EH1 S AH0 Z
DEPRESSED D IH0 P R EH1 S T
EXPRESS'S IH0 K S P R EH1 S IH0 Z
EXPRESSLY EH0 K S P R EH1 S L IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] (same as 歟|欤, final particle expression doubt or surprise, similar to 吗 or 呢), #28 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, ] empress; queen; surname Hou, #42 [Add to Longdo]
[á, ㄚˊ, ] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress, #57 [Add to Longdo]
表示[biǎo shì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to express; to show; to say; to state; to indicate; to mean, #157 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] see 拮据 or 拮據, hard pressed for cash; in financial difficulties, #158 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle, #227 [Add to Longdo]
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc), #434 [Add to Longdo]
[a, ㄚ˙, ] (final particle expressing approval or doubt); (interjection equivalent to punctuating sentence with "you see"), #499 [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] to press (with the hand); to push; to control; to restrain; to check; pressing down (brush movement in painting); according to; in the light of, #524 [Add to Longdo]
[ya, ㄧㄚ˙, ] (particle equivalent to 啊 after a vowel, expressing surprise or doubt), #536 [Add to Longdo]
压力[yā lì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] pressure, #811 [Add to Longdo]
发挥[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
感谢[gǎn xiè, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] (express) thanks; gratitude; grateful; thankful; thanks, #1,110 [Add to Longdo]
[bī, ㄅㄧ, ] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something), #1,124 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里, #1,229 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment, #1,229 [Add to Longdo]
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify, #1,322 [Add to Longdo]
[bā, ㄅㄚ, ] (suff. for certain nouns); to hope; to wish; abbr. for Palestine, Palestinian; abbr. for Pakistan; bar (unit of pressure); surname Ba, #1,363 [Add to Longdo]
表达[biǎo dá, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ, / ] to voice (an opinion); to express; to convey, #1,402 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] composed; small town; to suppress; to press down; to post, #1,476 [Add to Longdo]
感受[gǎn shòu, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ, ] to sense; perception; to feel (through the senses); a feeling; an impression; an experience, #1,494 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] invoke; pray to; wish; to express good wishes; surname Zhu, #1,642 [Add to Longdo]
[yā, ㄧㄚ, / ] to press; to push down; to keep under (control); pressure, #1,713 [Add to Longdo]
[yo, ㄧㄛ˙, / ] (interj) Oh, sound made when expressing surprise; (idiom) used at end of sentence as an exclamation, #2,038 [Add to Longdo]
表情[biǎo qíng, ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, ] (facial) expression; to express one's feelings; expression, #2,225 [Add to Longdo]
[āi, ㄞ, ] an interjection; to express realization or agreement (yes, oh, right etc), #2,248 [Add to Longdo]
出版[chū bǎn, ㄔㄨ ㄅㄢˇ, ] to publish; to come off the press; to put out, #2,415 [Add to Longdo]
[dāi, ㄉㄞ, ] foolish; stupid; no expression; stay, #2,492 [Add to Longdo]
印象[yìn xiàng, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ, ] impression, #2,665 [Add to Longdo]
抑制[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, ] to inhibit; to keep down; to suppress, #2,950 [Add to Longdo]
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, ] expression or emotion showing in one's eyes, #3,269 [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus, #3,336 [Add to Longdo]
笑容[xiào róng, ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ, ] smile; smiling expression, #3,568 [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] to step on; to press a pedal, #3,595 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] to step on; to tread; to stamp; to press a pedal, #3,840 [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] to urge; to press; to prompt; to rush sb; to hasten sth; to expedite, #3,891 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals), #4,002 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] to press from either side; to place in between; to sandwich; to carry sth under armpit; wedged between; between; to intersperse; to mix; to mingle; clip; folder, #4,117 [Add to Longdo]
[ne, ㄋㄜ˙, / ] (final particle expressing question, affirmation or continuation), #4,118 [Add to Longdo]
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, / ] gloomy; depressed, #4,405 [Add to Longdo]
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression), #4,780 [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy; depressing, #5,084 [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] (final particle in classical Chinese, expressing question or doubt, similar to 嗎|吗), #5,424 [Add to Longdo]
高血压[gāo xuè yā, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] high blood pressure; hypertension, #5,832 [Add to Longdo]
感激[gǎn jī, ㄍㄢˇ ㄐㄧ, ] to express thanks; grateful; moved to gratitude, #5,985 [Add to Longdo]
[còu, ㄘㄡˋ, / ] assemble; put together; press near; come together, #6,071 [Add to Longdo]
神情[shén qíng, ㄕㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] look; expression, #6,228 [Add to Longdo]
[nu:è, nu:ㄜˋ, ] oppressive; tyrannical, #6,359 [Add to Longdo]
血压[xuè yā, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] blood pressure, #6,451 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated, #6,488 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
述べる[のべる, noberu] TH: แสดงความเห็น  EN: to express
押さえる[おさえる, osaeru] TH: กดทับไว้  EN: to press down
促す[うながす, unagasu] TH: บีบให้กระทำ  EN: to press
浮かべる[うかべる, ukaberu] TH: แสดงความรู้สึกออกมา  EN: to express
表わす[あらわす, arawasu] TH: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง)  EN: to express
沈む[しずむ, shizumu] TH: หดหู่  EN: to feel depressed
形式[けいしき, keishiki] TH: สูตรสมการคณิตศาสตร์  EN: math expression
展開[てんかい, tenkai] TH: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่  EN: expansion (opposite of compression)

German-Thai: Longdo Dictionary
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasdruck {m}exhaust gas pressure [Add to Longdo]
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure [Add to Longdo]
Abziehpresse {f}proff press; proofing press [Add to Longdo]
Andruck...press-on [Add to Longdo]
Andruckrolle {f}pressure roll [Add to Longdo]
Anpressdruck {m} des Stromabnehmerspantograph pressure [Add to Longdo]
Anpressvorrichtung {f}contact device [Add to Longdo]
Ansaugdruck {m} [techn.]suction pressur [Add to Longdo]
Ansprechdruck {m}response pressure [Add to Longdo]
Antidröhnblech {n}noise suppression plate [Add to Longdo]
Appetitzügler {n}appetite suppressant [Add to Longdo]
Aufgeschlossenheit {f}impressionableness [Add to Longdo]
Aufladung {f}pressure charging; supercharging [Add to Longdo]
Auflage {f}Impression [Add to Longdo]
Auflagedruck {m}bearing pressure; support pressure [Add to Longdo]
Aufpress- und Abziehvorrichtung {f} [techn.]pusher-puller [Add to Longdo]
Aufweitepresse {f} [techn.]reaming press [Add to Longdo]
Ausblaskammer {f} [techn.]pressure chamber [Add to Longdo]
Ausdruck {m} | Ausdrücke {pl} | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
Ausdruck {m}; Äußerung {f}; Redensart {f}expression [Add to Longdo]
Ausdrucksfähigkeit {f}expressiveness [Add to Longdo]
Ausdrucksform {f}form of expression [Add to Longdo]
Ausdruckskraft {f}expressiveness [Add to Longdo]
Aussagekraft {f}expressiveness [Add to Longdo]
Ausschnitt {m} (aus Zeitungen)(press) cutting [Add to Longdo]
Außendruck {m}external pressure [Add to Longdo]
Ausübung {f} | Ausübung von Druck auf etw.exertion | exertion of pressure on sth. [Add to Longdo]
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway [Add to Longdo]
Autobahngebühr {f} | Autobahngebühren {pl}motorway toll [Br.]; expressway toll | motorway tolls [Add to Longdo]
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange [Add to Longdo]
Axialverdichter {m}axial compressor [Add to Longdo]
Balgmanometer {n}bellows pressure gauge [Add to Longdo]
Ballenpresse {f}baling press [Add to Longdo]
Beatmungsdruckluft {f}respiratory pressurized air [Add to Longdo]
Bedrückung {f}depression [Add to Longdo]
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain) [Add to Longdo]
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange [Add to Longdo]
Beruhigungsmittel {n} | Beruhigungsmittel {pl}suppressant | suppressants [Add to Longdo]
Beruhigungsmittel {n} | Beruhigungsmittel {pl}depressant | depressants [Add to Longdo]
Beschlagnahme {f}impressment [Add to Longdo]
Betriebsüberdruck {m}positive operating pressure [Add to Longdo]
Bilanzpressekonferenz {f}financial statement press conference [Add to Longdo]
Bluthochdruck {m} | an Bluthochdruck leidenhigh blood pressure; hypertension | to have high blood pressure [Add to Longdo]
Boulevardpresse {f}yellow press [Add to Longdo]
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press [Add to Longdo]
Briefkopierpresse {f}letterpress [Add to Longdo]
D-Zug {m}express train [Add to Longdo]
Dampfdruck {m}vapor pressure; vapour pressure [Add to Longdo]
Dampfkochtopf {m}pressure cooker [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f}; Erkenntlichkeit {f} | jdm. seine Dankbarkeit ausdrückengratitude | to express one's gratitude to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あれあれ[areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
あれよあれよ[areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
[o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
かくかくしかじか[kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation [Add to Longdo]
かね[kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
くさくさ[kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed [Add to Longdo]
くにゃくにゃ[kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
こんな[konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
したり顔[したりがお, shitarigao] (n,adj-no) self-satisfied look; triumphant expression [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on [Add to Longdo]
そうだ(P);そうです(P)[souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
それならそうと[sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それはそれは[sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes [Add to Longdo]
そんな[sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
だっけ[dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]
ったく[ttaku] (int) (col) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation) [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
て成らない[てならない, tenaranai] (exp,adj-i) (uk) (See でならない) unable to resist; unable to supress [Add to Longdo]
で成らない[でならない, denaranai] (exp,adj-i) (uk) (See てならない) unable to resist; unable to supress [Add to Longdo]
ともあろうもの[tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
なあ[naa] (int) (fam) hey; say; look; used to get someone's attention or press one's point [Add to Longdo]
ないか[naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
になる[ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
のっぺり[nopperi] (adv,adv-to) flat; smooth; expressionless; blank [Add to Longdo]
はて;はてな[hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function [Add to Longdo]
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression [Add to Longdo]
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression [Add to Longdo]
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
圧縮モード[あっしゅくモード, asshuku mo-do] compress mode [Add to Longdo]
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] compressor [Add to Longdo]
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]
圧縮率[あっしゅくりつ, asshukuritsu] compression ratio [Add to Longdo]
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression [Add to Longdo]
隠蔽子[いんぺいし, inpeishi] suppressor [Add to Longdo]
映像圧縮[えいぞうあっしゅく, eizouasshuku] image compression [Add to Longdo]
押す[おす, osu] to push, to press, to stamp [Add to Longdo]
音声圧縮[おんせいあっしゅつ, onseiasshutsu] voice compression [Add to Longdo]
画像圧縮[がぞうあっしゅく, gazouasshuku] image compression [Add to Longdo]
画像圧縮技術[がぞうあっしゅくぎじゅつ, gazouasshukugijutsu] image compression technology [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] decompression (vs) [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
算術式[さんじゅつしき, sanjutsushiki] arithmetic expression [Add to Longdo]
[しき, shiki] expression [Add to Longdo]
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy [Add to Longdo]
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression [Add to Longdo]
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
速達郵便サービス[そくたつゆうびんサービス, sokutatsuyuubin sa-bisu] express mail service, PD PR [Add to Longdo]
帯域圧縮[たいいきあっしゅく, taiikiasshuku] band compression [Add to Longdo]
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery [Add to Longdo]
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression [Add to Longdo]
非圧縮[ひあっしゅく, hiasshuku] noncompressed [Add to Longdo]
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression [Add to Longdo]
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]
明示表現[めいじひょうげん, meijihyougen] explicit expression [Add to Longdo]
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression [Add to Longdo]
コンプレッション[こんぷれっしょん, konpuresshon] compression [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
圧搾[あっさく, assaku] -Druck, Kompression [Add to Longdo]
圧搾器[あっさくき, assakuki] Kompressor [Add to Longdo]
報道機関[ほうどうきかん, houdoukikan] Presse, Medien [Add to Longdo]
強請[きょうせい, kyousei] zudringliches_Bitten, Erpressung [Add to Longdo]
恐喝[きょうかつ, kyoukatsu] erpressen [Add to Longdo]
搾り取る[しぼりとる, shiboritoru] auspressen [Add to Longdo]
搾る[しぼる, shiboru] pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]
絞まる[しまる, shimaru] gewrungen_werden, zusammengedrueckt_werden, ausgepresst_werden [Add to Longdo]
絞める[しめる, shimeru] wringen, zusammendruecken, auspressen [Add to Longdo]
絞る[しぼる, shiboru] auswringen, wringen, pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]
迫る[せまる, semaru] noetigen, pressen, draengen;, auf_den_Pelz_ruecken, nahen, bevorstehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top